Bystrzyk (Bystryk)

Jest to imię o niejasnym pochodzeniu. Prawdopodobnie mamy tu substytucję słowiańską jakiegoś germańskiego imienia Bistrik, Bistrid. O ile człon drugi imienia -rik jest łatwy do objaśnienia: 'król, władca', o tyle człon pierwszy pozostaje niejasny. Z całą pewnością to germańskie imię (analogiczne do Astrik) skojarzono na gruncie słowiańskim z przymiotnikiem pospolitym 'bystry szybki, lotny, zdolny'. W dokumentach imię to występuje w formach: Bistrik i Bistrid.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Bistricus, Bistridus.

Bystryk, biskup Nitrii. Był jednym z towarzyszy św. Gerarda, biskupa Csanad: Bistridus autem episcopus vulneratus est ad mortem, qui tertio die migravit a saeculo. Dociekano, czy rzeczywiście był biskupem i na jakiej zasiadał stolicy. Dawniejsi badacze sądzili, że chodzić mogło jedynie o Nitrę na Słowacji. Tam też był czczony. Jak się zdaje, w nowszych czasach już się nim nie zajmowano. Nie widnieje też w wielu, skądinąd dokładnych repertoriach hagiograficznych.

Bystrzyk (Bystryk)
 obchodzi imieniny