Colloquium Augustinianum - sympozjum

Data rozpoczęcia: 23 listopada 2011
Data zakończenia: 23 listopada 2011
Miejscowość: Kraków
Organizator: Polska Prowincja Zakonu św. Augustyna
Kontakt:
Polska Prowincja Zakonu św. Augustyna
Klasztor p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
ul. Augustiańska 7
31-064 Kraków

tel: (012) 430 62 42
fax: (012) 431 27 79

e-mail: augustianie@augustianie.pl
Udział: Bezpłatny

Sympozjum o nazwie Colloquium Augustinianum organizowane jest w ramach kolejnej rocznicy urodzin św. Augustyna z Hipppony.


Jest to inicjatywa gromadząca wybitnych naukowców Instytutu Patrystycznego Augustinianum w Rzymie, KUL w Lublinie, UKSW w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu  JP II w Krakowie.

 

Sympozjum odbędzie się 23 listopada 2011 r. w Klasztorze Augustianów w Krakowie w kaplicy św. Doroty, historycznie pierwszej fundacji Augustiańskiej w Polsce. Po wykładach odbędzie się spotkanie z publicystami: Adamem Szostkiewiczem z „Polityki”, Ewą Czaczkowską z „Rzeczpospolitej” i ks. Andrzejem Dragułą z „Więzi”.

 

 

 

Świętego Augustyna teologia polityczna wczoraj i dziś

 

 • o. prof. Robert Dodaro, OSA (Rzym, Instytut Patrystyczny Augustinianum, konsultor Kongregacji Doktryny Wiary) – Biskupi, świeccy i polityka według św. Augustyna

 

Robert Dodaro (ur. w 1954 r.), augustianin, wyświęcony na kapłana w 1981 r. Rektor Instytutu Patrystycznego Augustinanum w Rzymie. Specjalizuje się w pismach Ojców łacińskich, zwłaszcza św. Augustynie z Hippony. Absolwent Villanova University w USA, Master Divinity zdobył na Catholic Theological Union w Chicago, licencjat z teologii patrystycznej w Instytucie Augustinianum w Rzymie, doktorat z filozofii starożytnej myśli politycznej na Uniwersytecie w Oksfordzie w 1993 roku, drugi doktorat z teologii i patrystyki w Augustinianum w Rzymie w 2004 roku. Jest zastępcą redaktora naczelnego Augustinus-Lexikon. Oprócz licznych publikacji w czasopismach naukowych, jest współredaktorem dwóch książek (z GeorgeLawless) Augustine and His Critics : Essays in Honor of Gerald Bonner (2000) i (z E.Margaret Atkins) Augustine: Political Writings (2001). Wydał Christ and the Just Society in the Thought of Saint Augustine Cambridge University Press (2004). W 2010 r. papież Benedykt XVI mianował go Konsultorem Kongregacji Doktryny Wiary w Rzymie.

 

 • prof. Gaetano Lettieri (Rzym, Uniwersytet La Sapienza) – Co św. Augustyn powiedziałby o współczesnej liberalnej demokracji?

 

Gaetano Lettieri, (ur. w 1961); jest profesorem Historii chrześcijaństwa i Kościołów na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie. Absolwent historii i nauk religijnych tego samego wydziału. Od 2001 roku wykłada Wydziale Filozofii Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie. Jest także profesorem wizytującym Wydziału Chrystologii Predogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Jego zainteresowania naukowe to geneza i rozwój wczesnych chrystologii na tle źródeł gnostyckich, dialektyka między ortodoksją i herezją we wczesnym chrześcijaństwie; relacje między teologią a antropologią biblijną i platonizmem, geneza katolickiej teologii spekulacyjnej Klemensa i Orygenesa, Augustyna, kwestie teologii politycznej od myśli klasycznej do współczesnej. Opublikował m.in.: Il senso della storia in Agostino d’Ippona. Il saeculum e la gloria nel De civitate Dei, Roma 1988 (EdizioniBorla); Deus patiens. L’essenza cristologica dello gnosticismo, Roma 1996; The Ambiguity of Eden and the Enigma of Adam. From Philo to Augustine, Roma 1999; L’altro Agostino. Ermeneutica e retorica della grazia dalla crisi alla metamorfosi del De doctrina christiana, Brescia 2001.

 

 • Prof. Agnieszka Kijewska (Lublin, KUL) - Antropologiczna geneza dwóch państw: ziemskiego i Bożego w świetle XIV księgi 'O Państwie Bożym'

 

Agnieszka Maria Kijewska - prof. dr hab., historyk filozofii starożytnej i średniowiecznej, absolwentka KUL, kierownik katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim dziejów neoplatonizmu, szkoły w Chartres, Jana Szkota Eriugeny oraz Mikołaja z Kuzy. Ważniejsze publikacje: Platon - nowa interpretacja, red. Lublin 1993; Neoplatonizm Jana Szkota Eriugeny. Podmiotowe warunki doświadczenia mistycznego w tradycji neoplatońskiej, Lublin 1994; Księga Pisma i Księga Natury. Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres, Lublin 1999; Św. Augustyn, Warszawa 2007. W latach 2001 – 2004 prorektor KUL d.s. promocji Uniwersytetu. Zasiada m. in. Radach naukowych „Studia antyczne i mediewistyczne" IFIS PAN,„Mediaevalia Philosophica Polonorum", „Klasyka Filozofii", IFIS; „Diametros

 

 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk (Lublin, KUL) - Relacje Państwo Kościół według św. Augustyna

Ks. prof. Stanisław Kowalczyk (ur. w 1932) r. w Sieciechowie. W 1954 r. przyjął święcenia kapłańskie. Absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Od 1963 r. wykładowca na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL, od 1981 r. na reaktywowanym Wydziale Nauk Społecznych, gdzie w latach 1984–2007 był kierownikiem nowo utworzonej Katedry Filozofii Społecznej w Instytucie Socjologii. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1985 r., tytuł profesora zwyczajnego w 1991 r.. Członek Towarzystw Naukowych: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia), współtwórca Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego (dwukrotnie pełnił tam funkcję wiceprezesa), The American Philosophical Association (Uniwersytetu w Newark), International Biographical Centre, Polskiej Akademii Olimpijskiej. Jest również (lub był) członkiem zespołów redakcyjnych i rad naukowych czasopism: „Chrześcijanin w Świecie”, „Studia Sandomierskie”, „Studia Polonijne”, „Vox Patrum”, „Religion in Eastern Europe” (USA), „Dialogue and Universalism”, „Zeszyty Społeczne”. W latach 1973–1996 zasiadał w radzie Społecznej i Radzie Naukowej Ośrodka Dokumentacji Studiów Społecznych w W arszawie. Opublikował m.in. Z problematyki dialogu chrześcijańsko-marksistowskiego, Lublin 1977; Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego Lublin 1978; Naród – państwo – Europa, Idee filozoficzne postmodernizmu Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna Lublin 1987; Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej Lublin 2005.

 • o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap (Kraków, UJP II) - Augustyn: polityk eschatologiczny

o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap, (ur. 1966), święceniea kapłańskie przyjał w 1992 r. Absolwent PAT w Krakowie, doktoryzował się w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie na odstawie dysertacji Myśl społeczna Paulina z Noli. Adiunkt Katedry Patrologii U JP II; Prodziekan Wydziału Teologicznego U JPII; Członek Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych; Obszar badań naukowych: myśl socjalna Ojców Kościoła, historia dogmatów, historia Kościoła Starożytnego. Opublikował m.in.: Duszpasterze V wieku. Studium porównawcze myśli pasterskiej św. Piotra Chryzologa i Salwiana z Marsylii, Kraków 2008; współautor Ojcowie Kościoła uczą nas czytać Biblię, Kraków 2010; Idea ubóstwa w Kościele trzech pierwszych wieków, Kraków 2010.

 

 • dr hab. Mirosław Mylik UKSW – Myśl Polityczna papieża Benedykta XVI

(Ur. 1961) absolwent Wydziału Filozoficznego ATK w Warszawie
Biskup Kazimierz Józef Kowalski. Z dziejów odnowy neoscholastyki polskiej, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2008

 

 • dr Rafał Toczko (Toruń, UMK) - Nie ma solidarności bez miłości - św. Augustyn i wymiary wspólnoty
 • dr Joanna Byrska ( Kraków, UJP II) - Przyczyny nieobecności myśli św. Augustyna w nowożytnej refleksji politycznej Niemiec

 

 • o. dr Wiesław Dawidowski OSA – Św. Augustyn a tolerancja religijna

o. Wiesław Dawidowski (ur. 1964), wyświęcony na kapłana w 1991 r. Absolwent Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie; Studiował teologię na UKSW. Doktoryzował się na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie na podst. Rozprawy The Rule sof Faith in the theological Method of Augustine of Hippo (2001). Wykładał teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Gródku Podolskim (2004-2010). Obecnie wykładowca Chrystologii i Eklezjologii w Instytucie Teologicznym we Lwowie. Członek Laboratorium Analiz „Więź”, członek zwyczajny Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów (II kadencja); współpracownik Religia TV prowadzący na żywo audycje o charakterze publicystycznym, społecznym i teologicznym. Zainteresowania teologiczne to dialog międzyreligijny, eklezjologia, hermeneutyka. Autor m.in. Św. Augustyn Seria Wielcy Ludzie Kościoła; Kraków 2005; Augustyn z Hippony. Przeciw Akademikom, WAM: Kraków 2007; Św. Rita, seria: Wielcy ludzie Kościoła, WAM: Kraków 2008.


Wieczorem, w Klubie Tagasta:

 

Dialog De vera religione - Trzecie Kuszenie Chrystusa: Kościół wobec pokusy władzy

 

 • Red. Adam Szostkiewicz – Tygodnik „Polityka”
 • Ks. Andrzej Draguła - Więź
 • Red. Ewa Czaczkowska – Dziennik „Rzeczpospolita”
 • Prowadzący – red. Tomasz Ponikło, „Tygodnik Powszechny”