Abdiasz

Jest to hebrajskie imię teoforyczne Abhadjah / Obhadjahu o znaczeniu 'sługa Jahwe'. Mogło mieć też formę oboczną Obadiah.

W Polsce brak poświadczeń jego występowania.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., niem. Abdias, ros. Awdia, wł. Abdia.

Abdiasz to jeden z dwunastu proroków, nazywanych mniejszymi. Jego księga, najmniejsza wśród pism Starego Testamentu, obejmuje zaledwie 21 wierszy. Jest skierowana przeciw Edomowi, pojmowanemu jako typ wyraźnych bezbożnych mocy. Mimo to w oparciu o wzmianki zawarte w liście Hieronima, wpisano go dwukrotnie do martyrologiów: pod dniem 19 listopada oraz 14 lipca. Jego grób zlokalizowano w Samarii. Dodajmy, że imię proroka przybrał sobie i pod tytuł ucznia apostolskiego podszył się anonimowy pisarz z VI w., który zredagował apokryficzne Acta Simonis et Iudae (BHL 7749-7751) oraz Vita Iohannis ap. (BHL 4316).

Abdiasz był biskupem w Hormizd-Ardaszir, na terenie Persji. Wraz z innymi zginął w r. 420 podczas prześladowania, które srożyło się za panowania króla Bahrama V. Jego wspomnienie obchodzono 5 września.

Abdiasz
 obchodzi imieniny