Grzymisław

Imię złożone pochodzenia słowiańskiego. Jako człon pierwszy występuje temat czasownikowy grzymi- (od czasownika grzmieć), a jako drugi -sław (od rzeczownika sława). Jest też możliwe, że człon pierwszy pochodzi ze spolonizowanej na Grzym- postaci skrócenia łacińskiego imienia Peregrinus, Pelegrinus (za pośrednictwem niem. Pilgrim, Piligrim) 'pielgrzym'. Do tego skrócenia dodano człon -sław, który był już odczuwany jako formant tworzący nazwy własne. Imię potwierdzone od w. XV tak w formie męskiej, jak i żeńskiej Grzymisława.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Grimislaus, Grimislava.

Grzymisław
 obchodzi imieniny