Nadia

Słowiański odpowiednik imienia Elpidja, imienia pochodzenia greckiego, które wywodzi się od słowa elpís, -dos 'nadzieja'; występowało w formie męskiej (Elpidius) i żeń­skiej Elpide (Elpis, -dis). Powstało zaś ono w krę­gu chrześcijan mówiących po grecku i jest użytą w funkcji imienia nazwą cnoty boskiej. W Polsce imię to występuje rzadko. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Elpidius, ros. Nadježda, Nadia, wł. Elpide. Święci, którzy pod tym imieniem pojawiają się w martyrologiach, widnieją tam zazwyczaj z towa­rzyszami swego męczeństwa. Ale na ogół niewiele o nich wiemy. Mimo to omówimy tu jedno z tych starych wspomnień hagiograficznych. Elpidiusz, męczennik z Meliteny (Arme­nia). Należy właśnie do tej grupy, z której w XIX w. (lub nieco wcześniej) nieoczekiwa­nie wyodrębiono i szczególną czcią otaczać zaczę­to Ekspedyta. Mówiliśmy już, że wedle przy­puszczenia wybitnych znawców Ekspedyt mógł pojawić się w martyrologiach na skutek błędu kopisy, który źle odczytał imię Elpi­diusz. On sam jest, historycznie rzecz biorąc, postacią znacznie lepiej zaświadczoną. Toteż w przeci­wieństwie do Ekspedyta jego wspo­mnienie przewidziane jest w nowym, popra­wio­nym Martyrologium Rzymskim pod trady­cyj­nym dniem 18 kwietnia. Mówimy -tra­dycyj­nym-, ponieważ tę datę dzienną podawały zaw­sze dawne martyrologia. Niestety, nie pre­cyzo­wały niczego ponadto; z braku więc in­nych źródeł Elpidiusz pozostaje dla nas niemal nie­znanym żołnierzem, jednym z wielu bohate­rów wiary, o którym nie wiemy niczego poza rze­czą naj­ważniejszą: wspaniałym świadec­twem i ofiarą z życia.

Nadia
 obchodzi imieniny