Natasza

Jest to imię żeńskie, pochodzące od męs­kiego imienia łacińskiego Natalis. Powstało na gruncie chrześcijańskim (por. NATAL). W Polsce jest to imię rzadko używane. Ale z okresu staropolskiego poświadczane jest od XIV w. w formie Natalia. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Natalia, ang. Noelle, Nathalia, fr. Natalie, Noële, ros. Natalija, Natasza. W zapisach hagiograficznych znaleźć można trzy święte oznaczane tym imieniem. Jedna należy do grupy męczenników z Kordoby, o których wspomi­naliśmy pod hasłem Jerzy Betlejemita. Druga, wspominana w Tuluzie, zmarła w r. 1355, a pocho­wana została w kościele mercedariuszy; prośba o apro­batę jej kultu została jednak oddalona: dilata, ut coadiuventur probationes. Pozostaje trzecia: Natalia z Nikomedii. Należy do grupy męczenników, którzy śmierć ponieść mieli w czasach prześladowania za rządów Maksy­minu­sa (235-238). Niestety, długi opis udręk zada­wanych licznej grupie chrześcijan Niko­medii na oczach samego cesarza nie jest histo­ryczny. Stanowi raczej późną legendę, pełną niepraw­dopodobieństw i sprzeczności. Mimo to niektó­rzy zastanawiają się, czy Passio ta nie zawiera jakichś elementów pierwotnych, histo­rycznych. W każdym razie ślady czci oddawa­nej tej grupie są znacznie starsze niż legenda. Zupeł­nie niezależne od niej są też niektóre zapisy kalendarzowe, m.in. przekaz Martyrolo­gium Hieronimiańskiego. Natalia miała być żoną męczennika Hadriana. Ona też, pozostając na wolności, miała pocieszać i wspomagać uwię­zionych, zatroskana zwłaszcza o to, aby jej mąż nie zachwiał się w wierze. Czy sama w końcu została przychwycona i zginęła śmier­cią męczeńską- Trudno odpowiedzieć na to pyta­nie. Martyrologium Hieronimiańskie wspo­mina Natalię 26 sierpnia. Później mówiono także o translacji z Konstantynopola do Rzymu w dniu 8 września. Już w w. VII był tam koś­ciół Św. Hadriana. W r. 1110 relikwie Hadria­na i Na­talii przeniesiono do flamandzkiego klasztoru w Gheraerdoberghe (Grammont).
Natasza
 obchodzi imieniny