Władysława

Jest to żeńska forma pochodząca od imienia Władysław. Istnieje również bardzo rzadko występująca forma Ładysława, Władysław to czeska forma imienia słowiańskiego, które znane było dawniej w Polsce w formie Włodzisław. Jako imię dynastyczne występo­wało w rodach Piastów (obok imienia Bole­sław), a także Jagiellonów; znane było tak w Polsce, jak i Czechach czy na Węgrzech. Imię Włodzisław zawiera w pierwszym członie temat czasownikowy włodzi- -władać, panować-, a w drugim -sław. Imię poświad­czone jest od XI w. w zlatynizowanej formie Ładysław (Ladislaus), Władysław i Włodzisław. Od w. XIII w większości zapisów przeważa for­ma czeska - Władysław. Obok formy męs­kiej jest też forma żeńska Władysława. Spiesz­cze­niami od Władysława są: Władzio, Władek, Wład, a od Władysławy: Władka, Władzia. Od imienia tego pochodzą nazwiska: Wła­dysławski, Władeczek, Władysławowicz.
Władysława
 obchodzi imieniny