PROBLEMY SOCJOLOGII RELIGII - konferencja

Data rozpoczęcia: 17 września 2011 godz. 09:00
Data zakończenia: 17 września 2011 godz. 20:00
Miejscowość: Kraków
Organizator: WSF-P "Ignatianum"
Kontakt:
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
Udział: Bezpłatny

 

PIERWSZA POLSKO-NIEMIECKIA KONFERENCJA NT.
WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SOCJOLOGII RELIGII
 
Program/Programm
 
Czwartek / Donnerstag, 15.09.2011
godz. (Uhr) 16:00  Otwarcie konferencji /Eröffnung der Konferenz
Prof. dr hab. Henryk Pietras SJ, Rektor Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum
 
Dr Heinz Peters, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie / Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Krakau
 
Prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, IPSiR, Uniwersytet Warszawski, Przewodnicząca Sekcji Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego / Institut für gesellschaftliche Prophylaxe und Resozialisierung der Universität Warschau; Vorsitzende der Sektion Religionsoziologie der PolnischenGesellschaft für Soziologie
 
Dr hab. Christel Gärtner, Uniwersytet Münster, Przedstawicielka Sekcji Socjologii Religii DGS / Exzellenzcluster „Religion und Politik der Kulturen der Vormoderne und Moderne“, Universität Münster, Sprecherin der Sektion Religionssoziologie der DGS
 
 
godz. (Uhr) 16:30 - 18:30    Sesja I:
Przemiany religijne w Polsce i w Niemczech / Einführung und Austausch zum Thema des religiösen Wandels in Polen und Deutschland
Moderatror: prof. dr hab. Maria Libiszowska - Żółtkowska
 

godz. (Uhr) 16:30-17:00

Prof. dr hab.

Detlef Pollack,

(Uniwersytet Münster/

Universität Münster, Exzellenzcluster “Religion und Politik der Kulturen der Vormoderne und Moderne”)  

Przemiany religijne w Niemczech: modele i konteksty
Religiöser Wandel in Deutschland: Muster und Zusammenhänge
 
godz. (Uhr) 17:00-17:10 Dr Tadeusz Szawiel, (Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski /Institut für Soziologie der Universität Warschau)  
Komentarz polski do przemian religijnych w Niemczech
Ein polnischer Kommentar zum religiösen Wandel in Deutschland
 
godz. (Uhr): 17:10 – 17:30 Dyskusja / Vertiefung des Themas, Diskussion
 
godz. (Uhr) 17.30-17.45 Przerwa / Pause
godz. (Uhr) 17:45-18:15 Ks. Prof. dr hab. Janusz Mariański, (Katedra Socjologii Moralności Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / Lehrstuhl für Moralsoziologie der Katholischen Universität Lublin)
Tendencje rozwojowe religijności w Polsce
 Entwicklungstrends der Religiosität in Polen
 
godz. (Uhr) 18:15- 18:25 Dr Michael Hainz SJ, (Wyższa Szkoła Filozoficzna w Monachium i Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie / Hochschule für Philosophie, München, und Philosophisch-Pädagogische Hochschule Ignatianum, Krakau)
Niemiecki komentarz do przemian religijnych w Polsce
Ein deutscher Kommentar zum religiösen Wandel in Polen
 
godz. (Uhr) 18:25 – 18:45   Dyskusja / Vertiefung des Themas, Diskussion
 
  
#################
 
  
godz. (Uhr) 19:00: Bufet w pomieszczeniach Ignatianum / Büfett in den Räumen des Ignatianums
 
 
 
 
 
Piątek, 16 września 2011 / Freitag, 16. September 2011
 
godz. (Uhr) 9:00 – 10:50 Sesja II:
Socjologiczne teorie religii / Soziologische Religionstheorien
 
Moderator: Prof. dr hab. Detlef Pollack
 
Prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz, (Katedra Socjologii Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie /Lehrstuhl für Soziologie der Warschauer Universität für Lebenswissenschaft)
Klasyczne tradycje w polskiej socjologii religii. Kierunki, problematyka, paradygmaty
Klassische Traditionen in der polnischen Religionssoziologie. Richtungen, Problemstellung, Paradigmen
 
Prof. dr hab. Irena Borowik, dr Małgorzata Zawiła (Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonen Universität, Krakau)
Socjologia religii w Polsce - współczesność
Zur modernen Religionssoziologie in Polen  
 
Prof. em. dr. Hartmann Tyrell, (Uniwersytet w Bielefeld / Universität Bielefeld) 
Uwagi do teorii sekularyzacji
               Anmerkungen zum Säkularisierungstheorem
 
Cand. dr. Manuel Franzmann M.A., (Goethe-Uniwersytet we Frankfurcie nad Menem/Goethe-Universität Frankfurt/Main)
Analiza materialna zsekularyzowanej wiary jako przyczynek do ugruntowanego empirycznie pojęcia sekularyzacji
Materiale Analyse des säkularisierten Glaubens als Beitrag zu einem empirisch gesättigten Säkularisierungsbegriff
 
godz. (Uhr) 10:20-10:50   Dyskusja / Diskussion
 
godz. (Uhr) 10:50-11:20   Przerwa / Pause
 
 
 
 
 
godz. (Uhr) 11:20 – 13:10   Sesja III
 Teorie religii w świetle danych empirycznych
 Religionstheorien im Licht empirischer Daten
 
Moderator: Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
 
Dr. Olaf Müller, (Centrum badań „Religia i polityka“, Uniwersytet w Münster/ Exzellenzcluster „Religion und Politik“, Universität Münster)
Między sekularyzacją a rewitalizacją: Kościoły i religijność w Europie środkowo-wschodniej i wschodniej. Analiza porównawcza procesów zachodzących od roku 1989/90
Zwischen Säkularisierung und Revitalisierung: Kirchlichkeit und Religiosität in Ostmittel- und Osteuropa. Eine vergleichende Analyse der Entwicklung seit 1989/90
 
Prof. Dr. Gert Pickel, (Uniwersytet w Lipsku / Universität Leipzig) 
Religie Niemiec, Polski i Europy - porównanie. Empiryczny test teorii socjologii religii
Die Religionen Deutschlands, Polens und Europas im Vergleich. Ein empirischer Test religionssoziologischer Theorien
 
Ks. Prof. dr hab. Witold Zdaniewicz SAC, (Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC / Institut für Statistik der katholischen Kirche der Pallotiner)
 
Przemiany zachowań religijnych w Polsce w świetle wskaźników dominicantes i communicantes w latach 1980 - 2010
 
Wandlungsprozesse der religiösen Praktiken in Polen im Licht der Indikatoren Kirchgang und Kommunionempfang von 1980 bis 2010
 
Prof. dr hab. Krzysztof Koseła, (Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski / Institut für Soziologie der Universität Warschau) 
Zmiana religijna w świetle danych empirycznych. Przypadek Polski
Religiöser Wandel im Licht der empirischen Daten. Das Beispiel Polen
 
godz. (Uhr) 12:40-13:10    Dyskusja / Diskussion
 
godz. (Uhr) 13:10-14:15   Przerwa, obiad w pomieszczeniach Ignatianum
 Pause, Mittagsessen in Räumen des Ignatianum
 
 
 
 
godz. (Uhr) 14:15 - 16:05  Sesja IV  
Kościoły katolicki i ewangelicki w Polsce i w Niemczech
 Die katholische Kirche und die evangelische Kirche in Polen und Deutschland
 
Moderator: Dr Kornelia Sammet
 
Prof. dr hab. Elżbieta Firlit, (Katedra Socjologii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / Lehrstuhl für Soziologie der Wirtschaftshochschule Warschau)
 
Przemiany w strukturach Kościoła katolickiego w Polsce w okresie transformacji systemowej
 
Wandlungen in den Strukturen der katholischen Kirche in Polen in der Phase der Systemtransformation
 
Dr Stella Grotowska, (Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski / Institut für Soziologie der Universität Breslau)
 
Trzeci sektor w Kościele katolickim w Polsce
 
                        Der dritte Sektor in der katholischen Kirche in Polen
 
 
Prof. dr hab. Halina Rusek, (Uniwersytet Śląski w Katowicach /Schlesische Universität in Kattowitz)
 
Rola polskiego protestantyzmu w życiu społecznym i kulturze
 
Die Rolle des polnischen Protestantismus im gesellschaftlichen Leben
 
Prof. Dr. habil. Michael Ebertz, ( Wyższa Szkoła Katolicka w Fryburgu Bryzgowijskim / Katholische Hochschule Freiburg)
                        Kryzys i reforma Kościoła. Katolicyzm w Niemczech
Kirchenkrise und Kirchenreform. Katholizismus in Deutschland
 
godz. (Uhr) 15:35-16:05 Dyskusja / Diskussion
 
godz. (Uhr)  16:05-16:30 Przerwa / Pause
 
 
 
 
godz. (Uhr) 16:30 – 17:30   Sesja równoległa I (paralleI)
Popularne formy religijności
 Formen populärer Religiosität
 
Moderator: Prof. Dr.  Dr. habil. Michael Ebertz
 
Prof. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach /Jan Kochanowski Universität Kielce)
                        Obyczajowość religijna Polaków
 Das religiöse Brauchtum der Polen
 
Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, (Instytut Socjologii Uniwersytet Śląski w Katowicach / Institut für Soziologie der Schlesische Universität Kattowitz)
Viatores non eunt, ut eant. Pielgrzymowanie we współczesnej Polsce jako przejaw duchowości i styl życia
Viatores non eunt, ut eant. Das Pilgern im zeitgenössischen Polen als Ausdruck von Spiritualität und als Lebensstil
 
Godz. (Uhr) 17.10-17.30 Dyskusja / Diskussion
godz. (Uhr) 16:30 – 17:30 Sesja równoległa II (parallel)
Religijni wirtuozi
 Religiöse Virtuosen und Virtuosinnen
 
Moderator: Prof. dr hab. Halina Rusek
 
Prof. dr hab. Józef Baniak, (Instytut Socjologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Institut für Soziologie der Adam-Mickiewicz-Universität Posen)
 
Kandydaci do zawodu księdza i księża czyli “losy powołań” kapłańskich w Polsce w latach 1900 – 2010
 
Priesteramtskandidaten und Priester, d.h. die “Schicksale der Berufungen” zum Priestertum in Polen von 1900 bis 2010
 
 
Dr. Kornelia Sammet, (Uniwersytet w Lipsku /            Universität Leipzig)
 
                        Protestanckie pastorki w Niemczech
 
                        Evangelische Pfarrerinnen in Deutschland
 
 
Godz. 17.10 (Uhr) Dyskusja / Diskussion
 
godz. (Uhr) 17:30-18:00 Przerwa / Pause
godz. (Uhr) 18:00 – 19:30 Sesja równoległa III (parallel)
Religia i media
 Religion und Medien 
Moderator: Prof. dr hab. Gert Pickel
 
Dr Maria Sroczyńska, (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach  / Jan Kochanowski Universität Kielce)
Katolickie radio w twoim domu”- fenomen Radia Maryja w Polsce
„Das katholische Radio in deinem Haus” – Das Phänomen des Radio Maryja in Polen
 
Dr. habil. Christel Gärtner, (Uniwersytet w Münster / Exzellenzcluster „Religion und Politik der Kulturen der Vormoderne und Moderne“, Universität Münster)
Religia i media w Niemczech. Jak elita dziennikarska rozumie religię
Religion und Medien in Deutschland. Das Religionsverständnis von Elitejournalisten
 
Dr. Ewa Stachowska, (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski / Institut für gesellschaftliche Prophylaxe und Resozialisierung der Universität Warschau)
Między tabloidyzacją religii a afiliacją religijną na Facebooku. Religia i media we współczesnym świecie
Zwischen sensationslüsterner Kurzkommunikation der Religion und religiöser Angliederung in Facebook. Religion und Medien in der modernen Welt
 
godz. (Uhr) 19:00-19:30 Dyskusja / Diskussion
 
godz. (Uhr) 18.00 – 19:30 Sesja równoległa IV (paralel)
Nowe zjawiska religijne
Neue religiöse Phänomene
 
Moderator: Prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz
 
Prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski / Institut für gesellschaftliche Prophylaxe und Resozialisierung der Universität Warschau)
Nowe ruchy religijne w Polsce
Neue religiöse Bewegungen in Polen
 
Ks. Stanisław Wargacki SVD, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II /Katholische Universität Jana Pawła II - Lublin)
New Age
 
Prof. dr habil. Bernt Schnettler, (Uniwersytet w Bayreuth / Universität Bayreuth)
Doświadczenie transcendencji a popularna religia w Niemczech
Transzendenzerfahrung und populäre Religion in Deutschland
 
godz. (Uhr) 19:00-19:30 Dyskusja / Diskussion
 
godz. 20:00 (Uhr)  
Bufet z bawarskim piwem w pomieszczeniach Niemieckiego Konsulatu Generalnego, ul. Stolarska 7 (blisko Rynku)
 Büfett mit bayerischem Bier in den Räumen des Deutschen Generalkonsulats, Stolarska-Straße 7 (in der Nähe des Hauptplatzes)
 
 
 
Sobota, 17 Września 2011 / Samstag, 17. September 2011
 
godz. (Uhr) 9:00 - 10:30   Sesja V 
 Religia w sferze publicznej
 Religion in der Öffentlichkeit
 
Moderator : Prof. dr hab. Krzysztof Koseła
 
Prof. dr. Susanne Pickel, (Uniwersytet w Duisburg-Essen/Universität Duisburg-Essen)
 
Does God still cast his ballot? Wpływ Kościołów na zachowania wyborców w Europie zachodniej i wschodniej
 
Does God still cast his ballot? Zum Einfluss kirchlicher Prägung auf das Verhalten west- und osteuropäischer Wähler
 
Prof. dr hab. Mirosława Grabowska, (Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski i CBOS/ Institut für Soziologie der Universität Warschau und Zentrum zur Erforschung der öffentlichen Meinung, Warschau)
 
Religia a polityka
 
Religion und Politik
 
Dr Gergely Rosta, (Instytut Socjologii Uniwersytet w Münster/Universität Münster)
 
Religijność i polityczne preferencje. Polska jako wyjątek?
 
Religiosität und politische Präferenzen. Polen als Ausnahmefall?
 
 
godz. (Uhr) 10:00-10:30     Dyskusja / Diskussion
 
godz. 10:30-11:00 Przerwa / Pause
 
godz. (Uhr) 11:00 – 12:30 Sesja VI
 Socjalizacja, młodzież i religia
Sozialisation, Jugend und Religion
 
Moderator: Dr hab. Christel Gärtner
 
Br. Dr. Michael Hainz SJ, (Wyższa Szkoła Filozoficzna w Monachium i Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie /Hochschule für Philosophie, München, und Philosophisch-Pädagogische Hochschule Ignatianum, Krakau)
 
Dlaczego Polacy są tak pobożni? Czy takimi pozostaną? Próba wyjaśnienia i
prognozy w oparciu o teorie Davida Martina, Bernharda Groma i Pierre'a
Bourdieu
 
Warum sind die Polen so fromm? Werden sie es bleiben? Ein Erklärungs- und Prognoseversuch mit Hilfe der Theorien von David Martin, Bernhard Grom und Pierre Bourdieu.
 
Ks. Prof. dr hab. Sławomir Zaręba SAC, (Instytut Socjologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Institut für Soziologie der Kardinal Stefan Wyszyński Universität Warschau)
Religijność jako sfera kontaktów z sacrum. Przykład polskiej młodzieży
 
Religiosität als Kontaktsphäre mit dem Heiligen. Das Beispiel der polnischen Jugend
 
Dr. cand.Anja Gladkich, (dipl. kult., Uniwersytet w Lipsku / Universität Leipzig)
 
                        Młodzież a religia w Niemczech i Polsce po przełomie
 
                        Jugend und Religion in Deutschland und Polen nach dem Umbruch
 
godz. (Uhr) 12: 00 - 12:30 Dyskusja / Diskussion
 
 
Godz. (Uhr) 12:30-13:45: Przerwa
obiad w pomieszczeniach Ignatianum
 Pause, Mittagsessen in Räumen des Ignatianum
godz. (Uhr) 13:45 – 15:30 Podsumowująca dyskusja plenarna Schlussplenum
Moderator: Prof. dr hab. Elżbieta Firlit
Czego nauczyliśmy się od siebie? Jak opisujemy, analizujemy i interpretujemy przemiany religijne w Polsce i Niemczech oraz teorie i metody badawcze socjologii religii?
Was haben wir voneinander gelernt? Wie beschreiben, analysieren und interpretieren wir den religiösen Wandel in Polen und Deutschland und besondere Theorien und wissenschaftliche Werkzeuge der Religionssoziologie?
 
Paneliści / Podiumsteilnehmer (à 10 min):
Ks. Prof. dr hab. Janusz Mariański, Katedra Socjologii Moralności Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 
Prof. dr hab. Zbigniew Stachowski,  Uniwersytet Rzeszowski / Universität Rzeszów
Prof. dr habil. Gert Pickel, Uniwersytet w Lipsku / Universität Leipzig
Prof. dr. Dr. habil. Michael Ebertz, Wyższa Szkoła Katolicka w Fryburgu Bryzgowijskim/ Katholische Hochschule Freiburg
 
godz. (Uhr) 14:25 – 15:00 Dyskusja / Diskussion
(m.in. perspektywy kolejnych wspólnych przedsięwzięć /u.a. Perspektiven künftiger Zusammenarbeit )
 
 
godz.15:00-15:30  Wystąpienia końcowe – zamknięcie konferencji /Schlussworte
 
Prof. dr hab. Maria Libiszowska – Żółtkowska,  IPSiR, Uniwersytet Warszawski, Przewodnicząca Sekcji Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego/ Universität Warschau, Vorsitzende der Sektion Religionsoziologie der Polnische Gesellschaft für Soziologie
 
Dr hab. Christel Gärtner,  Uniwersytet Münster, Przedstawicielka Sekcji Socjologii Religii DGS / Exzellenzcluster „Religion und Politik der Kulturen der Vormoderne und Moderne“, Universität Münster, Sprecherin der Sektion Religionssoziologie der DGS
 
Prof. dr hab. Józef Bremer SJ dziekan Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum; UJ / Dekan der Philosophischen Fakultät der Philosophisch-Pädagogischen Hochschule Ignatianum Krakau und Jagiellonen Universität Krakau