Seweryna

Forma żeńska imienia Seweryn. Imię w Polsce znane, ale nigdy nie osiągnęło ono wielkiej popularności. Seweryny pojawiły się w między innymi w rodach Dzieduszyckich i Sapiehów. Imię Seweryn jest to z pochodzenia łacińskie cognomen, utworzone od imienia Severus (SEWER) za po­mocą sufiksu -inus, który oznacza przynależ­ność, pochodzenie. Severinus to 'pocho­dzący od Sewera, syn Sewera'. Pierwotnie był to użyty w funkcji cognomen przymiotnik severus, -a, -um 'surowy, poważny'. W latach 193-235 w Rzymie panowała dyna­stia Sewerów, do której należeli m.in. Septy­miusz Sewer, Karakalla, Heliogabal, Aleksan­der Sewer.
Seweryna
 obchodzi imieniny