"Zapowiedzi proroków Starego Testamentu spełniają się w Jezusie w sposób zupełnie wyjątkowy"

"Zapowiedzi proroków Starego Testamentu spełniają się w Jezusie w sposób zupełnie wyjątkowy"
Biblia Leopolity, wyd. Szarffenbergerów, 1561, zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
KUL

Czytając teksty Ewangelii niejednokrotnie natykamy się na formułę wskazującą na „wypełnienie się” Pisma lub też „spełnienie” się słowa, wypowiedzianego przez któregoś z biblijnych proroków – przypomina biblista z KUL ks. dr Krzysztof Napora SCJ.

Jednak patrząc na Chrystusa oczyma autorów Nowego Testamentu - zaznacza ks. dr Napora - trzeba dostrzec w Nim nie tyle dosłowną realizację poszczególnych zapowiedzi czy też figur mesjańskich Starego Testamentu, co ostateczne wcielenie Bożego Słowa o miłości Boga do człowieka.

Odniesienia do proroctw Starego Testamentu odnajdujemy na kartach Ewangelii wielokrotnie.

- Ich autorzy pragnęli przekazać w nich nie tyle faktograficzną relację o życiu i działalności Jezusa z Nazaretu, ale oparte na relacji uczniów świadectwo o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym w którym spełniły się zapowiedzi mesjańskie Starego Testamentu w wskazuje wykładowca KUL. Te odniesienia szczególnie często obecne są u św. Mateusza oraz św. Jana - dowodzi ks. dr Krzysztof Napora SCJ.

DEON.PL POLECA

- Według najbardziej ostrożnych szacunków tradycje żydowska i chrześcijańska wskazywały ponad sto miejsc (według innych liczba ta sięga nawet ponad czterysta pięćdziesiąt tekstów!), w których księgi Starego Testamentu zapowiadały postać niezwykłego Bożego posłańca, namaszczonego przez Boga (hbr. māšîaḥ, pomazaniec, mesjasz) i będącego Jego odpowiedzią na problem zła, grzechu i śmierci - mówi wykładowca KUL.

Podkreśla, że o ile w najstarszych księgach biblijnych interwencja ta ma raczej charakter społeczno-polityczny, a zapowiadany mesjasz postrzegany jest jako idealny władca, pochodzący z królewskiego rodu Dawida, to po niewoli babilońskiej i upadku dynastii Dawidowej, pod wpływem nauczania proroków postać mesjasza zostaje wpisana w kontekst eschatologiczny. Miał on być tym, którego pojawienie się zwiastuje koniec czasów, zapowiada dzień Bożego sądu oraz inauguruje na ziemi Królestwo Boga.  – Obok elementów związanych z władzą królewską w biblijny obraz mesjasza wpisane zostają również rysy: kapłański i prorocki – wskazuje biblista.

Ks. dr Napora przypomina, że obecne w Ewangeliach „formuły wypełnienia” oraz aluzje i nawiązania do starotestamentalnych zapowiedzi mesjańskich w odniesieniu do osoby Jezusa oraz wydarzeń z Jego życia wskazywać miały jednoznacznie, że jest On zapowiadanym przez pisma Starego Testamentu Bożym Mesjaszem. Narodzony z dziewicy (zob. Iz 7,14), w Betlejem - stosownie do proroctwa Micheasza (5,1), pochodzący z Judy (zob. Rdz 49,11) i królewskiego rodu Dawida (zob. 2 Sm 7,12-13), namaszczony i posłany, aby „ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie”, aby „uciśnionych odsyłał wolnymi i obwoływał rok łaski Pana” (Łk 4,18-19, por. Iz 61,1-2). ­ – W opisach Męki Jezusa słuchacze Ewangelii bez trudu odnaleźć mogą rysy Sługi Pańskiego z Księgi proroka Izajasza, charakterystykę pokornego władcy zapowiedzianego przez Zachariasza, czy też aluzje do baranka paschalnego, którego krew oznaczała ocalenie dla synów Izraela  – dodaje biblista. Z kolei opis zmartwychwstania przywodzi na myśl słowa psalmu 16 czy 110 a zesłanie Ducha Świętego wydaje się realizacją zapowiedzi proroka Izajasza (por. J 7,37-39) czy Joela (3,1-5).

– Jednocześnie zarówno autorzy, jak i słuchacze Ewangelii mają świadomość, że starotestamentalne zapowiedzi prorockie spełniają się w Jezusie w sposób zupełnie wyjątkowy, niejednokrotnie zaskakujący i nieoczekiwany – mówi sercanin. Choć Jezus rzeczywiście przychodzi jako potomek królewskiego rodu Dawida i inauguruje Królestwo Boże to jego tronem jest krzyż. Jest spełnieniem nadziei mesjańskich o kapłanie, który złoży skuteczną ofiarę za grzechy ludu – a jednocześnie jest nie tylko kapłanem, lecz również „ołtarzem i barankiem ofiarnym”. Jezus ukazuje się nie tylko jako spełnienie proroctwa wypowiedzianego przez Mojżesza, o proroku, którego Bóg wzbudzi swemu ludowi (Pwt 18,15), ale objawia również, że stanowi jedno z Tym, który działał potężnie we wszystkich prorokach.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Praca zbiorowa

Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. (Dzienniczek św. siostry Faustyny,47)

Bogato ilustrowany album wydany z okazji:

  • 100...

Skomentuj artykuł

"Zapowiedzi proroków Starego Testamentu spełniają się w Jezusie w sposób zupełnie wyjątkowy"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.