Eryka

Forma żeńska imienia: Eryk Eryk to imię dwuczłonowe pochodzenia północ­no- -germańskiego (skandynawskiego). W pier­w­szym członie występuje element era- (Ehre) 'zaszczyt'. W drugim, częsty w imiennictwie germańskim element -rihhi 'panowanie, wła­dza'. Całość oznaczała króla, który zaszczytnie panuje. W piśmiennictwie imię to występuje też w formie Erarich. W języku hiszpańskim, a także włoskim bywa to imię (w formie Erico, Errico) utożsamiane z Henrykiem. Imię Eryk było częste w szwedzkiej rodzinie królewskiej. W Polsce imię to nosili książęta pomorscy. W źródłach pod r. 1384 dwukrotnie wspomina­ny jest biskup przemyski Eryk (raz w formie Eryk, drugi raz w formie Heryk), ale był to franciszkanin pochodzenia niemieckiego. Od imienia tego pochodzi nazwisko Herich. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ericus, ang. Eric, duń., szw. Erik, fr. Éric, niem. Erich, nor. Eirik, ros. Erik, wł. Erico. W wykazach hagiograficznych znajdujemy czte­rech świętych (lub błogosławionych), któ­rzy nosili to imię. Wszyscy byli Skandynawa­mi, Ukażemy tu trzech, bo tylu otoczył nimb pewnej sławy, w dzie­jach zaś swych krajów odegrali role poważne.
Eryka
 obchodzi imieniny