Leonid

Imię pochodzenia greckiego: Le-nidas / Le-níd-s; złożone jest z członów: lé-n- 'lew' oraz z sufiksu patronimicznego -idas / -ides. Le-nidas / Le-nides to 'pochodzący od Leona, z rodu Leona'. Znamy to imię z dziejów staro­żytnych; nosił je król Sparty Leonidas (V w. przed Chr.), słynny z bitwy pod Termopilami. W Polsce jest rzadko używane. Częstsze jest u wyznawców Kościoła wschodniego (za­równo grekokatolików, jak i prawosławnych). Odpowiedniki obcojęz.: łac. Leonides, Leonidas, ang. Leonidas, fr. Léonidas, Léonide, niem. Leonid, Leonidas, Leonides, ros., ukr. Leonid, wł. Leonida, Leonide. W literaturze hagiograficznej występuje około siedmiu świętych tego imienia. Spora część to mę­czennicy znani ze zwięzłych wyliczeń, obejmujących większe grupy bohaterów wiary. Tu wystarczy wspo­mnieć dwóch, nieco lepiej rozpoznanych.
Leonid
 obchodzi imieniny