Tego dnia świętują

Imię żeńskie pochodzenia grecko-chrześcijańskiego. Jako wyraz pospolity (r. ż.) anástasis znaczy 'powstanie, zmartwychwstanie'. W charakterze imienia Anástasis kryła się zapewne aluzja do zmartwychwstania Chrystusa. W Polsce nie było częste, chociaż poświadczone jest już w 1220 r. Oczywiście przyszło...

Zobacz więcej o: Anastazja
Obchodzi imieniny:
22 stycznia,
27 lutego,
15 kwietnia,
17 sierpnia,
11 listopada,
25 grudnia

Późnogreckie, zapewne dopiero chrześcijańskie imię męskie Anastásios, utworzone od pierwotnie żeńskiego imienia Anástasis (por. ANASTAZJA). Do Polski przyszło przez łacinę i nigdy nie było popularne (ze średniowiecza jest poświadczony zaledwie jeden przykład jego użycia). Odpowiedniki obcojęz.: łac....

Zobacz więcej o: Anastazy
Obchodzi imieniny:
22 stycznia,
27 lutego,
15 kwietnia,
27 kwietnia,
20 maja,
11 czerwca,
5 grudnia,
25 grudnia

To męskie późnogreckie imię Basíleios (od II w. wymawiane Basílios) jest ze słowotwórczego punktu widzenia przymiotnikiem od rzeczownika basileús 'wódz, król, cesarz'. Do Polski imię to przyszło przez łacinę późno; wcześniej pojawiło się na Rusi jako Wasyli i Wasyl, przejęte tam wprost z Bizancjum,...

Zobacz więcej o: Bazyli
Obchodzi imieniny:
2 stycznia,
4 kwietnia,
15 kwietnia,
20 maja,
12 czerwca,
23 czerwca

Imię pochodzenia greckiego: Le-nidas / Le-níd-s; złożone jest z członów: lé-n- 'lew' oraz z sufiksu patronimicznego -idas / -ides. Le-nidas / Le-nides to 'pochodzący od Leona, z rodu Leona'. Znamy to imię z dziejów staro­żytnych; nosił je król Sparty Leonidas (V w. przed Chr.), słynny z bitwy pod...

Zobacz więcej o: Leonid
Obchodzi imieniny:
15 kwietnia,
22 kwietnia

Jest to imię żeńskie pochodzenia germańskiego, którego pierwszym członem jest element Liud- / Liut- 'lud, plemię', zaś drugim -win 'przyjaciel, towarzysz'. Końcowe -a jest cechą rodzaju żeńskiego. W Polsce ze średniowiecza poświadczone jest tylko imię męskie Ludwin, w formie Lutwin (XIII w.); imię...

Zobacz więcej o: Ludwina
Obchodzi imieniny:
15 kwietnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego (Modestus i żeńskie Modesta), genetycznie cognomen od słowa pospolitego modestus, -a, -um 'umiarkowany, skromny'. Na gruncie chrześcijańskim imię zawiera aluzję do jednej z cnót: modestia, -ae 'umiarkowanie, skromność'. U nas występuje bardzo rzadko. Z okresu staropolskiego...

Zobacz więcej o: Modest
Obchodzi imieniny:
12 lutego,
25 lutego,
15 kwietnia

Jest to łacińska forma żeńska imienia greckiego Olympiás. Zostało to imię utworzone od nazwy góry Olimp, siedziby Zeusa, bądź też od nazwy miasta Olimpia na Peloponezie. W miejscowości tej, w gaju nad Alfejosem, odbywały się od r. 776 przed Chr. igrzyska sportowe na cześć Zeusa. Imię to jest u nas znane,...

Zobacz więcej o: Olimpia
Obchodzi imieniny:
15 kwietnia,
21 listopada,
17 grudnia

Jest to jedno z najstarszych imion łacińskich, tzw. praenomen (imię właściwe). W funkcji imienia własnego użyty został rzeczownik pospolity titus 'dziki gołąb'. Występuje zarówno imię męskie (Titus), jak żeńskie (Tita). Z I w. po n. Chr. znamy postać wodza (któremu cesarz Wespazjan powierzył oblężenie...

Zobacz więcej o: Tytus
Obchodzi imieniny:
4 stycznia,
26 stycznia,
6 lutego,
15 kwietnia,
18 września

Jest to zapożyczone z języka czeskiego dwuczłonowe imię słowiańskie, któremu odpowiadała polska forma Więcesław (Więcsław, Więsław i Więcław). Imię Więcesław poświadczone jest w dokumentach od XII w. w formach: Więcesław, Więcsław, Więsław. Forma czeska upowszechniała się prawdopodobnie od czasów panowania...

Zobacz więcej o: Wacław
Obchodzi imieniny:
4 marca,
5 marca,
4 kwietnia,
15 kwietnia,
28 września
Obchodzi imieniny:
4 marca,
5 marca,
4 kwietnia,
15 kwietnia,
28 września

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, wtórne cognomen utworzone za pomocą sufiksu -inus od formy Victor. Żeńska forma to Victorina. W Polsce imię to przyswojone zostało w formie Wiktoryn i czasem mieszano je z Wiktorem. Dzisiaj jest to imię rzadkie. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Victorinus, fr. Victorin,...

Zobacz więcej o: Wiktoryn
Obchodzi imieniny:
29 marca,
15 kwietnia,
2 listopada,
8 listopada,
2 grudnia
Obchodzi imieniny:
15 kwietnia