Romana

Żeńska forma imienia Roman. Jest to imię łacińskie, a gene­tycznie cog-nomen utworzone od przymiotnika Roma­nus 'rzymski', wywodzącego się od nazwy miasta Roma (Rzym). Romanus to pier­wotnie 'czło­wiek z Rzymu, Rzymianin'. W Polsce imię znane już w średniowieczu, szczególnie na ziemiach ruskich. Na Ruś przyszło imię to z Bizancjum. Dziś występuje stosunkowo rzadko.
Romana
 obchodzi imieniny