Miłosierdzie to wyraz bezinteresownej miłości

Miłosierdzie to wyraz bezinteresownej miłości
(fot. Lovell D'souza/flickr.com)

Kiedy Naród Wybrany dopuszcza się grzechu, Bóg i tak pozostaje mu wierny i przez to objawia mu swoje miłosierdzie. Wyraża je przez swoje współczucie, cierpliwość i przebaczenie. W taki właśnie sposób miłosierdzie staje się podstawowym wyrazem Boga - Zbawcy, który pochyla się przede wszystkim nad słabymi, grzesznikami, okazując im swoją łaskę.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Mt 5,7

Biblia nie określa jakimś szczególnym mianem ludzkich relacji miłosierdzia. Można co najwyżej pewne jego cechy odnajdywać w takich hasłach, jak: pomoc, życzliwość, uczucie, dobroć. Najczęściej występują one razem ze sprawiedliwością: Gdy zbliżała się śmierć Izraela, kazał wezwać swego syna Józefa i rzekł do niego: "Jeśli jesteś mi życzliwy, połóż mi twą rękę pod biodro na dowód twojej wiernej miłości" (Rdz 47,29). O prawdziwym miłosierdziu można natomiast mówić w przymierzu Boga ze swoim ludem. W tej relacji miłosierdzie jest wyrazem bezinteresownej miłości. O tym zapewnia sam Bóg: Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość (Jr 31,3). Od tej pory miłosierdzie, pojmowane jako Boża łaskawość, staje się znakiem Jego przymierza z ludźmi. Uświadamia to sobie mądry król Salomon i tak się modli: O Jahwe, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i laskę względem Twoich sług (lKrl 8,23).

Bóg okazuje swoją łaskawość i miłosierdzie przede wszystkim wobec tych najmniejszych. Pochyla się nad nimi z litością i z przebaczeniem. Gdy słaby człowiek uświadamia to sobie, wtedy modli się słowami Psalmu: Wysłuchaj mnie, Jahwe, bo Twoja łaska pełna jest dobroci, wejrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia (Ps 69,17). Pośród tych małych i słabych są przede wszystkim grzesznicy. Bóg okazuje im łaskę miłosierdzia, ponieważ jest względem nich cierpliwy i nieskory do gniewu: Dlatego Jahwe czeka, by wam okazać laskę, i dlatego stoi, by się zlitować nad wami, bo Jahwe jest sprawiedliwym Bogiem. Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim ufają! (Iz 30,18).

Spotykając na kartach Biblii Boga pochylającego się na człowiekiem, coraz bardziej poznajemy Go w Jego miłości miłosiernej, która bardziej niż w uczuciach przejawia się w aktach miłosierdzia. Można ją rozpoznać już w dziele stwórczym, a potem w towarzyszeniu człowiekowi na jego drodze do zbawienia: Przez słowo Jahwe powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego. On givmadzi wody morskie jak w worze: oceany umieszcza w zbiornikach (Ps 33,6-7).

Najgłębszą prawdą Biblii jest stwierdzenie, że Boża miłość jest wieczna. W ten sposób najpełniej łączy się Boże miłosierdzie z przymierzem. Wielkości Bożego miłosierdzia doświadcza grzeszny człowiek za każdym razem, kiedy uświadamia sobie swoją niewierność. Wracając, jakby słyszał słowa Boga: Poślubię cię sobie znowu na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie (Oz 2,21). Doprawdy miłosierdzie jest tajemniczym i darmo danym człowiekowi darem Boga, który objawia się jako Ojciec miłosierdzia przede wszystkim dlatego, że to On pierwszy nas ukochał. Dlatego też Bóg może powiedzieć człowiekowi: Ja ukażę ci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Jahwe, gdyż Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, komu Mi się podoba (Wj 33,19).

Pełnię swego miłosierdzia Bóg objawił w Chrystusie. W Nim Bóg jest widziany jako nasz Zbawiciel, który pochyla się nad ludźmi słabymi i grzesznymi, udzielając im swojej łaski: Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia (Ef 2,4-5). Ta łaska jest też wezwaniem do miłosierdzia, mającego objawiać się w życiu chrześcijanina. To będzie nasza odpowiedź na łaskę Boga, ważniejsza niż jakakolwiek ofiara. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,36).

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Miłosierdzie to wyraz bezinteresownej miłości
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.