Polacy beatyfikowani przez JPII - konkurs

Parafia Narodzenia NMP w Komorowie

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym "Polacy beatyfikowani przez Jana Pawła II. Błogosławiony Edmund Bojanowski". Konkurs to atrakcyjny pomysł na historyczno-dziennikarski projekt edukacyjny dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjanych.

Szanowni Państwo,

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

Polacy beatyfikowani przez JPII - konkurs - zdjęcie w treści artykułuPragnę serdecznie zachęcić Was do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym "Polacy beatyfikowani przez Jana Pawła II. Błogosławiony Edmund Bojanowski". Konkurs wpisuje się w czas wyjątkowy dla naszej Ojczyzny.

W tym roku z wdzięcznością przeżywamy dar beatyfikacji papieża Jana Pawła II. Rok 2011 to także 140 rocznica narodzin dla nieba naszego rodaka - Edmunda Bojanowskiego. Został on wyniesiony do chwały ołtarzy właśnie przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Podczas mszy beatyfikacyjnej 13 czerwca 1999 r. na Placu Piłsudskiego w Warszawie Jan Paweł II przedstawił bł. Edmunda jako apostoła miłosierdzia, który swoje liczne talenty wykorzystał dla dobra Kościoła, narodu i potrzebujących pomocy.

Z pewnością warto dowiedzieć się dlaczego Ojciec Święty postawił nam tego człowieka za wzór mądrej działalności społecznej, oświatowej i charytatywnej. Warto również odkrywać ślady, jakie pozostały po bł. Edmundzie w naszych polskich miastach, wioskach, w naszej ojczystej historii, religijności i kulturze.

Mam nadzieję, że konkurs przybliży wam postać tego niezwykłego człowieka i bardziej zainteresujecie się jego bogatym duchowo, aktywnym życiem oraz dziedzictwem Błogosławionego, które po dziś dzień jest w waszych środowiskach obecne i wciąż potrzebne.  

† Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Moi Drodzy!

Polacy beatyfikowani przez JPII - konkurs - zdjęcie w treści artykułu nr 1Zastanawiałem się, jak zachęcić Was do udziału w konkursie. Zadałem więc sobie pytanie; co zachęciłoby mnie samego? W moim przypadku odpowiedź jest prosta. Od lat Święci, Błogosławieni, Kandydaci na ołtarze odgrywają w moim życiu znacząca rolę, wręcz są moimi przewodnikami. Jestem przekonany, że na każdym etapie mojego życia ktoś z góry mi pomagał. Życiorysy Świętych, Błogosławionych, Sług Bożych niejednokrotnie były i są dla mnie wskazówkami, stają się drogą w rozwiązywaniu wielu problemów zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym.

Zachęcam Was do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym: "Polacy beatyfikowani przez Jana Pawła II. Błogosławiony Edmund Bojanowski" jako formy poszukiwania w sobie takich cech charakteru, cnót, talentów, umiejętności i uzdolnień, które będą Was prowadziły do czystości, a więc w pewnym sensie będą Was uświęcały.

Czy możecie zostać Świętymi? Czy aktor może być Święty? Wierzę, że tak. Niech udział w tym konkursie będzie dla Was drogą nie tylko do budowania Waszej wiary, ale także potwierdzeniem niepodważalnej prawdy wiary w Świętych obcowanie. Życzę powodzenia.

Z pozdrowieniami

Radosław Pazura

 

Drodzy Uczniowie,

Polacy beatyfikowani przez JPII - konkurs - zdjęcie w treści artykułu nr 2Zapraszam Was do fascynującej podróży śladami bł. Edmunda Bojanowskiego. Zapraszam Was do odkrywania czasów, w jakich przyszło mu żyć: niezwykłego XIX wieku i podzielonej rozbiorami Polski, która straciła niepodległość. To epoka zarazem nam bliska i daleka. Na pewno odkryjecie w niej wiele nieistniejących dzisiaj zdarzeń i sytuacji.

Mam jednak nadzieję, że znajdziecie w epoce Bojanowskiego zaskakująco wiele okoliczności, emocji i dylematów, które pozostają aktualne do dziś. Być może w losach Błogosławionego doszukacie się pytań i odpowiedzi, jakie stawiacie sobie dzisiaj. Bo historia to nie tylko fakty i daty - to rzeczywistość taka sama jak nasza, tylko już miniona.

Czy historia jest nauczycielką życia? W przypadku bł. Edmunda Bojanowskiego jest wręcz nauczycielką życia świętego.

dr Patryk Pleskot

Instytut Pamięci Narodowej

Terminarz konkursu

 

do 15 października 2011 r.      - przyjmowanie zgłoszeń do konkursu

do końca listopada 2011 r.      - nadsyłanie prac konkursowych

grudzień 2011 r.                    - gala finałowa konkursu

Informacje

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adres i numer koordynatora konkursu, siostry Joanny Wiśniewskiej: s.joanna.am@gmail.com - tel. 606 58 16 69

REGULAMIN KONKURSU

 

 

Patronat honorowy:

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej

 

Organizatorzy:

Parafia Narodzenia NMP w Komorowie

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

 

Współorganizator:

Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie

 

Patronat merytoryczny:

Instytut Pamięci Narodowej

  

Patronat i fundacja nagród:

Muzeum Historii Polski

Gmina Michałowice

Firma "Pruszyński"

Towarzystwo "Komorowianie"

 

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Informacje ogólne

1. Projekt "Polacy beatyfikowani przez Jana Pawła II w mojej miejscowości. Błogosławiony Edmund Bojanowski", zwany dalej Konkursem, jest ogólnopolskim przedsięwzięciem edukacyjnym w formie konkursu tematycznego skierowanego do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. Główne cele Konkursu to: 

·         uświadomienie młodzieży znaczenia wybitnych jednostek w życiu Kościoła, tworzeniu historii narodu i kraju

·         poznanie i życie wartościami świętych wskazanych przez Jana Pawła II

·         propagowanie wartości religijnych, moralnych i patriotycznych wśród młodzieży

·         zwrócenie uwagi na doniosłą rolę dorobku poprzednich pokoleń

·         tworzenie przestrzeni dialogu międzypokoleniowego

·         wzmacnianie wśród młodzieży identyfikacji z własnym środowiskiem lokalnym

·         wdrażanie praktycznych sposobów zdobywania wiedzy

·         nabywanie i rozwijanie warsztatu pracy historyczno-dziennikarskiej

·         praktyczna nauka pozyskiwania zasobów informacyjnych oraz prowadzenia rzetelnej dokumentacji w pracach historyczno-dziennikarskich 

3. Organizatorami Konkursu są:

·         Parafia Narodzenia NMP, ul. 3-go Maja 9 w Komorowie

·         Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Komorowie

·         Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie

4. Patronat honorowy nad Konkursem objął Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej.

5. Konkurs koordynuje Młodzieżowe Koło Dziennikarskie pod kierunkiem s. Joanny Wiśniewskiej.

II. Zasady przeprowadzenia Konkursu

1. Zespoły:

a)       W projekcie biorą udział zespoły, w skład których wchodzą: dorosła osoba prowadząca projekt oraz od 1 do 3 członków (młodzież szkolna gimnazjalna lub ponadgimnazjalna).

b)      Prowadzący dorosły

·         koordynuje wykonanie zadań

·         nadaje pracy uczniów/a docelową formę

·         odpowiada za przestrzeganie regulaminu

c)       Opiekunem projektu może być nauczyciel, rodzic, członek regionalnych towarzystw historycznych, czy inna dorosła osoba zainteresowana projektem

d)      Opiekun zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie, przesyłając pocztą zwykłą bądź elektroniczną wypełniony kwestionariusz konkursowy na adres osoby odpowiedzialnej za realizację konkursu: s. Joanna Wiśniewska, ul. Kolejowa 27; 05-806 Komorów lub: s.joanna.am@gmail.com

e)       Kwestionariusz zgłoszeniowy przesyła na początku września 2011 r. osoba odpowiedzialna za realizację konkursu wraz z ulotką informacyjną. Będzie on również dostępny w Internecie.

f)        Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).

2. Zasady szczegółowe Konkursu:

a)       Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy pisemnej o charakterze historyczno - dziennikarskim składającej się z dwóch części:

·         Część pierwsza:

"Błogosławiony Edmund Bojanowski w mojej miejscowości"

Zgodnie z tematem należy przedstawić bł. E. Bojanowskiego jako postać zapisaną w pamięci i przestrzeni miejscowości lub regionu, z którego pochodzą uczniowie. Uczniowie gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych mają za zadanie pod kierunkiem opiekuna projektu:

zebrać materiały do pracy pisemnej:

§         przedstawiające historię miejsc pamięci poświeconych bł. Edmundowi Bojanowskiemu (np. pomniki, nazwy ulic, instytucji, placówek itp.)

§         świadectwa od osób, instytucji przedstawiające, jak postać bądź dzieło bł. Edmunda (np. przedszkole, ochronka, dom pomocy, szkoła, placówka sióstr służebniczek, modlitwa za wstawiennictwem bł. Edmunda) zapisały się w pamięci mieszkańców danego regionu i przestrzeni miejscowości. W celu zebrania potrzebnego materiału uczniowie mogą przeprowadzać wywiady, śledztwa dziennikarskie, rozmowy z mieszkańcami swojej miejscowości, którym postać Edmunda jest bliska.

- ukazać w pracy pisemnej historię miejsc związanych z bł. E. Bojanowskim; ukazać znaczenie tych miejsc dla życia mieszkańców danej miejscowości, czy regionu. W przypadku świadectw ukazać, jaki wpływ na decyzje, wybory, hierarchię wartości badanych osób miał kontakt z postacią i dziełem bł. Edmunda Bojanowskiego.

- udokumentować pracę.

Opis powinien opierać się na dokumentach należących do badanych osób, czy placówek. W tym celu uczniowie gromadzą np. pamiątkowe zdjęcia, fotografie (współczesne i historyczne) pomników, instytucji, placówek pod patronatem błogosławionego lub miejsc kultu i pamięci, zdjęcia historyczne ze zbiorów prywatnych lub archiwów dotyczące wydarzeń opisanych w pracy oraz współczesne, przedstawiające materialne ślady pamięci o bł. Edmundzie w danej miejscowości, np. nazwy ulic, szkół, placów itp. Uczniowie mogą zrobić zdjęcia osób, z którymi przeprowadzają wywiady. Pisemna praca konkursowa powinna zatem zawierać materiał ikonograficzny.

Warto, aby uczniowie zapoznali się i włączyli do swojej pracy dokumentację znajdującą się np. w archiwach miejskich, gminnych lub parafialnych, świadczącą o związku bł. Edmunda z danym miejscem.

zastosować aparat krytyczny (przypisy i bibliografia)

·         Część druga:

Dokumentacja z przeprowadzonej w swojej miejscowości akcji ożywienia pamięci o bł. Edmundzie.

- zespół konkursowy pod kierunkiem opiekuna odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie akcji ożywienia pamięci o bł. Edmundzie Bojanowskim

- akcja może być przeprowadzona w parafii, szkole oraz innych miejscach

- akcja może być przeprowadzona w dowolnej formie

- zespół konkursowy może angażować dodatkowe osoby 

- temat akcji powinien nawiązywać do treści homilii Jana Pawła II, która została wygłoszona 13 czerwca 1999 r. podczas beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego.

- zespół może wykorzystać materiały, które zgromadził do napisania I części pracy konkursowej

- akcja musi być udokumentowana w jeden wybrany sposób: dokumentacja fotograficzna, w formie filmu lub prezentacji

b)      Gotową i dokładnie podpisaną pracę, składającą się z dwóch wymienionych części należy przesłać na adres:

s. Joanna Wiśniewska, ul. Kolejowa 27; 05-806 Komorów

w formie wydrukowanej (format A4) oraz w wersji cyfrowej na płycie CD (I część pracy: dokument Word)

c)       Członkowie wytypowanych przez jury Konkursu zespołów otrzymają cenne nagrody rzeczowe. Ponadto najwyżej ocenieni laureaci konkursu otrzymają nagrodę specjalną: staże dziennikarskie w Katolickiej Agencji Informacyjnej. Opiekunowie: potwierdzenia udziału w konkursie, dyplomy i nagrody książkowe. Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w Warszawie do końca grudnia 2011 r.

d)      Bieżące informacje dot. konkursu zamieszczane będą na stronie: www.bojanowski.org.pl

III. Jury konkursu

a)       Powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa składa się z trzech osób posiadających wiedzę i kompetencje w ocenianej przez nich dziedzinie, w tym przedstawiciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.

b)      Jury, spośród przekazanych przez zespoły prac wybiera trzy nagrodzone prace w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria - szkoły gimnazjalne; II kategoria - szkoły ponadgimnazjalne

c)       Jury może także przyznać dowolną ilość wyróżnień we wszystkich kategoriach.

IV. Postanowienia końcowe

a)       Organizator, w związku z planem wydania wybranych prac, zastrzega sobie prawo do odrzucenia w fazie wstępnej przekazanych przez zespoły prac, w których znajdować się będą rażące nieścisłości merytoryczne lub dane nieudokumentowane, w tym cytaty bez podania źródeł.

b)      Organizator nie zwraca przesłanych prac.

c)       Organizator zastrzega, że uczestnicy konkursu nieodpłatnie przenoszą na organizatora pełne prawa autorskie majątkowe do materiałów konkursowych, co upoważnia do ich wykorzystywania na następujących polach eksploatacji:

·         wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do baz danych i platform komunikacyjnych

·         rozpowszechnianie

·         wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, audiowizualnych i komputerowych

·         prawo do korzystania z materiałów w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie elementów, uaktualnianie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę okładek, barw, wielkości, redagowanie treści całości lub ich części

·         tworzenie kompilacji

·         zamieszczanie w Internecie

·         publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, w tym podczas seminariów i konferencji.

d)      Członkowie i prowadzący wszystkich zespołów zakwalifikowanych do projektu, otrzymają poświadczenia swojego uczestnictwa w Konkursie, w formie dyplomów honorowych.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Polacy beatyfikowani przez JPII - konkurs
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.