Rozpoczęło się posiedzenie rządu m.in. o projekcie tzw. małego ZUS-u i Internetowym Koncie Pacjenta

Rozpoczęło się posiedzenie rządu m.in. o projekcie tzw. małego ZUS-u i Internetowym Koncie Pacjenta
(fot. KPRM)
PAP / kk

Rozpoczęło się posiedzenie rządu, który zajmie się m.in. projektem tzw. małego ZUS-u, który zakłada obniżenie składek odprowadzanych przez drobnych przedsiębiorców na ubezpieczenie społeczne oraz projektem wprowadzającym Internetowe Konta Pacjenta.

Rząd zajmie się we wtorek także projektem zakładającym przyspieszenie tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia, tak by nie mniej niż 6 proc. produktu krajowego brutto było przeznaczane na ten cel od 2024 r.

DEON.PL POLECA
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które przygotowało projekt tzw. małego ZUS-u, chce, aby przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie przekroczą średniomiesięcznie 5250 zł, "mogli już od 1 stycznia 2019 r. skorzystać z nowych regulacji" - niższych składek ZUS.

Resort przypomina, że obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS. "Dzięki planowanym zmianom osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. to 5250 zł), będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne" - wskazuje.

DEON.PL POLECA

W intencji MPiT proponowane regulacje mają przynieść przedsiębiorcom oszczędności, poprawić rentowność ich biznesów i dać lepsze perspektywy rozwoju. Ponadto powinny ograniczyć "szarą strefę", przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości, pobudzić aktywność zawodową oraz poprawić tzw. przeżywalność przedsiębiorstw.

Jak planuje resort, projektowana zmiana ma rozwiązać problem nadmiernego obciążenia przedsiębiorców prowadzących niskoprzychodową działalność gospodarczą (np. sezonową), ma dostosować obciążenia ubezpieczeniowe do możliwości finansowych przedsiębiorców.

Uzasadniając projekt nowelizacji MPiT argumentuje, że "przedsiębiorca, którego miesięczne przychody wynoszą tyle, ile minimalne wynagrodzenie, obecnie odprowadza co miesiąc do ZUS - 1232,16 zł, czyli ponad połowę swojego przychodu. Po zmianach składka ZUS przedsiębiorcy wyniosłaby niecałe 660 zł".

Według resortu, na zmianach skorzysta prawie 200 tys. małych firm. "Wiele z nich działa w mniejszych miastach i powiatach z ciągle jeszcze stosunkowo wysokim poziomem bezrobocia. Obniżenie składki ZUS poprawi ich rentowność i perspektywy rozwoju. Obecnie prawie 60 tys. przedsiębiorców rocznie wypada z systemu zabezpieczenia społecznego właśnie z powodu nieosiągnięcia odpowiedniej skali lub rentowności biznesu" - podkreślono.

Zgodnie z szacunkami MPiT korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wyniosą ok. 1,5 mld zł w skali roku.

Rząd ma się też zająć zmianą przepisów związaną z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Dzięki IKP każdy pacjent otrzyma dostęp online do informacji m.in. o otrzymanych receptach, skierowaniach; zleceniach na wybory medyczne; udzielonych świadczeniach; dokonanych wyborach lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Za pośrednictwem IKP pacjent będzie mógł np. upoważnić inną osobę do dostępu do swoich danych medycznych czy informacji o stanie zdrowia. MZ zapowiadało, że funkcjonalności mają być udostępniane stopniowo. Projekt wprowadza możliwość podawania przez świadczeniodawcę w dokumentacji medycznej informacji o wysokości środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie świadczenia. Informacja taka - jak argumentowało MZ - ma mieć wymiar edukacyjny - pacjenci będą mieli świadomość, ile kosztowało ich leczenie.

Projekt dot. IKP zakłada ponadto m.in. umożliwienie pielęgniarkom i położnym wystawiania recept, nie tylko po osobistym badaniu pacjenta, lecz także po badaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Przewidziano też, że wystawienie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz recepty albo zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacji zaopatrzenia w nie, będzie mogło następować również bez dokonania badania pacjenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji.

Rząd zajmie się we wtorek także projektem zakładającym przyspieszenie tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia, tak by nie mniej niż 6 proc. produktu krajowego brutto było przeznaczane na ten cel od 2024 r. Regulacja ma realizować zapisy porozumienia ministra zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z 8 lutego br.

W porozumieniu zapisano, że minister maksymalnie w trzy miesiące od wejścia w życie porozumienia przedłoży projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który zagwarantuje wzrost finansowania. W 2018 r. wysokość finansowania ma być nie niższa niż 4,78 proc. PKB, w 2019 - 4,86 proc. PKB, w 2020 - 5,03 proc., w 2021 r. - 5,30 proc. PKB, w 2022 - 5,55 proc. PKB, zaś w 2023 r. - 5,80 proc. PKB. Taki wzrost odsetka środków finansowych zawiera projekt. Projekt reguluje też m.in. zagadnienia związane z wynagradzaniem lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury.

Przedmiotem obrad rządu będzie też projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Ma on na celu zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej oraz rocznego pobytu jednego niepełnosprawnego pracownika w zakładzie aktywności zawodowej.

W wyniku nowelizacji koszt rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej od 1 lipca 2018 r. zostanie podniesiony do 16 596 zł. Podniesiony zostanie także w kolejnych latach: w roku 2019 r. dofinansowanie wyniesie 17 796 zł oraz w 2020 r. i w latach następnych - 18 996 zł. Nakłady na roczny pobyt jednego niepełnosprawnego pracownika w zakładzie aktywności zawodowej zostaną podniesione do wysokości 22 tys. zł.

Rząd zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Projekt zakłada doprecyzowanie zasad opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z posadowieniem infrastruktury elektroenergetycznej. Umiejscowienie infrastruktury elektroenergetycznej nie zmienia sposobu opodatkowania tych gruntów, a samo umieszczenie linii elektroenergetycznej napowietrznej - nad gruntem i kablowej - w gruncie, nie stanowi zajęcia tego gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej - przewiduje projekt.

Ministerstwo energii, które jest autorem projektu, podkreśla, że brak stabilności opodatkowania tych gruntów wpływa na nieprzewidywalność cen i stawek dla odbiorców końcowych energii elektrycznej, a wzrost obciążeń może skutkować pogłębieniem ubóstwa energetycznego w Polsce. "Oddziałuje też negatywnie na stabilność przychodu regulowanego przedsiębiorstw energetycznych, co z kolei jest niezwykle istotne w kontekście rozwoju infrastruktury i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju" - uzasadniono.

Rada Ministrów rozpatrzy także projekt o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. Zgodnie z nim od 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi zostaną przekształcone w prawo współwłasności gruntu na rzecz właścicieli domów i lokali położonych na takich gruntach.

Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocznych, przez okres 20 lat. Jeśli ktoś zdecyduje się na jednorazową spłatę, tj. "z góry", dotychczasowi właściciele (Skarb Państwa oraz samorządy) będą mogli udzielać bonifikat.

W projekcie ustawy zaproponowano też, by od 1 stycznia 2019 r. zlikwidować możliwość ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Oznacza to, że z własnością lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego będzie mogło być związane wyłącznie prawo własności gruntu.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rozpoczęło się posiedzenie rządu m.in. o projekcie tzw. małego ZUS-u i Internetowym Koncie Pacjenta
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.