Zagrożenie związane z modlitwą księdza Dolindo

Zagrożenie związane z modlitwą księdza Dolindo
(fot. shutterstock.com / youtube.com/radiotvsantamaria)
2 lata temu
Włodzimierz Zatorski OSB / Karol Wilczyński

Modlisz się słowami "Jezu, Ty się tym zajmij"? Potrzebujesz cudu lub pomocy w swoim życiu? "W tym może być też diabeł" - przed złymi owocami modlitwy ks. Dolindo ostrzega Włodzimierz Zatorski OSB.

Karol Wilczyński: Co jest najważniejsze w naszej modlitwie? Czy jest coś, czego pragnie w niej Bóg?

Włodzimierz Zatorski OSB: Spotkanie. Bóg pragnie się z nami spotkać. I, co chyba jeszcze ważniejsze, pragnie, byśmy chcieli się z Nim spotkać. My musimy być na to spotkanie otwarci.

Dlaczego?

Życie w rozumieniu biblijnym jest spotkaniem, rozgrywa się w przestrzeni spotkania, w przestrzeni miłości. Dlatego też w życiu duchowym najważniejsza jest współpraca z łaską. Sama łaska niczego w nas nie dokona, bo Bóg szanuje naszą wolność... Na siłę też nie będzie nic robił. Łaska jednak jest do zbawienia koniecznie potrzebna, bez łaski nic nie zdziałamy. Dlatego najważniejsza jest właśnie współpraca.

Jak ojciec widzi współpracę z Bogiem, skoro mó­wię "Jezu, Ty się tym zajmij"? Moja praca polega na tym, żeby Mu powierzyć mój problem.

Właśnie: powierzyć, nie oddać w całości. Często słyszę takie słowa: "Pomóż sobie, a Pan Bóg ci pomoże". Takie słowa, pewnie z lekkim przegięciem, akcentują aktywność człowieka. Jest w tym jednak trochę prawdy. Pozostawienie formuły "Jezu, Ty się tym zajmij" samej sobie, pozostawia na boku tę naszą aktywność.

"No, skoro Pan Jezus się tym zajmuje, to ja już nie muszę..."

To jest postawa, której się obawiam w kontekście słów: "Jezu, Ty się tym zajmij". Boję się, że mogą prowadzić nas do postawy bezsilności i bezczynności. A modlitwa nie może do niej prowadzić. Nie można liczyć na to, że Bóg sam nam coś załatwi.

Jak zatem mam współpracować z Panem Bogiem?

Przede wszystkim wymaga to realnego zaangażowania, autentycznej więzi. Bóg obdarował nas rozumem i wolną wolą, żebyśmy z nich korzystali. W Katechizmie Kościoła katolickiego jest napisane, że "Bóg pragnie, byśmy Go pragnęli" (KKK 2560). A żebyśmy Go pragnęli, to musimy wejść z Nim w relację i Go poznać. Musimy się zaangażować. Konkretnie zaangażować. Co to znaczy? Ogólnie to, że z modlitwą, z relacją z Panem Bogiem, związana jest pewna praktyka życiowa. Człowiek musi żyć zgodnie z przykazaniem Jezusa: przykazaniem Miłości.

Co to ma do naszej modlitwy?

Tylko wtedy, gdy żyjemy w harmonii z tym przykazaniem, możemy prawdziwie modlić się w imię Jezusa. "O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje" (J 16,23).

Trzeba pamiętać, że modlitwa w czyimś imieniu oznacza coś o wiele więcej. W Biblii "imię" to "istota", w imieniu zawiera się cały charyzmat, powołanie. Chrystus, Syn Boży, nie bez powodu otrzymuje to imię - Jezus. Jehoszua po hebrajsku oznacza: "Jahwe zbawia".

Używając tego imienia, przypominamy, że Jezus nie przyszedł potępiać, ale zbawiać. Syn Człowieczy "nie przyszedł, by Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20,28). Modląc się w Jego imię w sposób autentyczny, trzeba działać i żyć zgodnie z tą podstawową prawdą o zbawieniu.

Ale to nie wszystko. Jezus chce, byśmy angażowali się, podążali Jego misją zbawienia. Święty Paweł pisze, że jesteśmy "Ciałem Chrystusa" (1 Kor 12,27). To jest jedno z wielu wezwań, by zaangażować się w to dzieło, które zaczął Jezus, żyjąc na ziemi.

Dobrze, ale co mają zrobić osoby w trudnej sytu­acji? Wiele ludzi nie widzi już możliwości działa­nia. Stąd korzystają z modlitwy "Jezu, Ty się tym zajmij" - nie widzą tego, w jaki sposób mogliby odmienić swoje życie. Na przykład Artur wpadł w spiralę długów. To się przełożyło na jego życie małżeńskie i rodzinne. W chwili największej bez­ nadziei, "w chwili utraty chęci do życia" - jak to nazwał autor świadectwa - zwrócił się do Jezusa w tej modlitwie. Czy w takich chwilach nie jest jednak dobrze zawierzyć się Bogu w taki sposób?

OK, stał się cud. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że sam cud nigdy nie wystarczy. Ludzie często uważają, że cud to właściwy i pożądany "efekt" modlitwy. A to nie jest to, o co chodzi. W działaniu Boga - jak pisze św. Jan od Krzyża, mistyk - nie chodzi o objawienia czy cuda, bo w tym może być też diabeł.

Ale te cuda są często bardzo dobre!

Cóż, to trzeba za nie podziękować i skupić się na tym, co jest istotą działania Boga.

To znaczy?

Spotkanie. Skupmy się na spotkaniu z Nim. Cud może być tylko sposobem, znakiem, który nie musi być skuteczny. Wystarczy poczytać Biblię i zobaczyć, jak Panu Jezusowi "dziękowali" ci, których uzdrowił. Znamienny jest przypadek uzdrowienia dziesięciu trędowatych - poza jednym uzdrowionym z trądu Samarytaninem, obcym - nikt nie przyszedł Mu podziękować. Nie mówiąc już o tym, że gdy Jezus zaczął mieć kłopoty, zaczął się Jego proces w Jerozolimie, to nie widzimy żadnego uzdrowionego, który by Mu chciał pomóc. Gdy krzyczeli "ukrzyżuj, ukrzyżuj", to gdzie jest cała grupa ludzi, których Pan Jezus uzdrowił? Dlaczego nie wołali "uwolnij, uwolnij"?

Oni wszyscy byli uzdrowieni, doświadczyli cudu tak jak Artur. Ja nie przeczę, że to jest cud, bo to prawdopodobnie jest łaska Boga. Ale to jest tylko znak. Pan Jezus też traktował te uzdrowienia, które zostały opisane w Ewangelii, tylko jako znak. Jako coś, co ma przemówić do człowieka, co ma prowadzić do jego przemiany. Cud nie jest realizacją więzi, relacji z Bogiem, bo nie o to w tej relacji chodzi. Cud ma sprawić, że człowiek się zaangażuje, wejdzie w dzieło zbawienia Pana Jezusa całym sobą.

To pokazuje inna historia z Ewangelii: o człowieku, który trzydzieści osiem lat był sparaliżowany i siedział koło sadzawki (J 5,1-18). I Jezus po uzdrowieniu go ostrzega: nie grzesz, żeby nie spotkało cię coś gorszego niż ten paraliż. Mężczyzna mimo to idzie i donosi faryzeuszom. Cud nic w nim nie zmienia.

Pamiętajmy, cud nie jest celem. Jest znakiem, który powinniśmy wykorzystać do wewnętrznej przemiany i do spotkania z Jezusem.

Czy uważa zatem ojciec, że to źle, jeśli modlimy się, oczekując jednocześnie cudu?

W pewnym momencie taka modlitwa zaczyna być zła, tak. Oczywiście, na pewnym poziomie modlitwa o cud może być dobra. Przecież Pan Jezus modli się w Ogrójcu: "Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich!". Modli się o interwencję, prosi Boga, by działał. Ale od razu dodaje: "Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!" (Łk 22,42). I w tym drugim zdaniu leży cały sens.

Bo co to znaczy powierzyć się Bogu? Przede wszystkim, jak uczyli mnisi - ojcowie pustyni spędzający całe życie na modlitwie i pracy - odrzucić własne wyobrażenia. To nasze myśli, marzenia, wyobrażenia są pierwszą przeszkodą w modlitwie. Zamiast powierzyć wszystko Panu Bogu, planujemy nasze życie za Niego. Tak nie można. Nie należy oczekiwać cudu, który został przez nas dokładnie określony, opisany i przedstawiony "na piśmie". A potem mieć pretensje.

Czy w takim razie mamy zwracać się do Boga w trudnych sytuacjach? Jak to robić?

Oczywiście, że tak! Bóg jest naszym ratunkiem, naszym wyzwoleniem. I trzeba się o ten cud czasem modlić. Ale jeśli całe życie jesteśmy na tym poziomie, jeśli tylko na tym polega nasza relacja z Jezusem, to wtedy to jest problem. Bo wtedy nie tyle stoimy w miejscu, jeśli chodzi o tę więź, ale właściwie cofamy się. Prosząc cały czas tylko o cuda, idziemy w przeciwnym kierunku.

Jako dzieci Boga otrzymaliśmy od Niego bardzo dużo na pewnym etapie. Ale jeśli - jako dorośli mężczyźni - będziemy traktować naszego Rodzica jako kogoś, kto tylko daje, kogoś, od kogo należy tylko brać, to znaczy, że czegoś tu brakuje. W życiu duchowym to oznacza tragedię. Bo Bóg stawia nam wymagania, pragnie od nas wielu rzeczy. Mówi o tym Księga Syracha: "Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie!" (Syr 2,1).

Ta sama księga mówi też "Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!" (Syr 2,6).

Właśnie. Żeby wzrastać, pogłębiać naszą więź, Bóg chce, byśmy robili coś więcej: byli Mu wierni i prostowali swe drogi. Angażowali się.

Kiedy mówimy "Jezu, Ty się tym zajmij", to kluczowe jest właśnie to "zajmij się". Co ono dla nas znaczy? Czy mówiąc tę modlitwę, jesteśmy otwarci na to, że powierzam Bogu w całości swoją sprawę i całe życie? A zarazem, że jestem gotów przyjąć to, czego On tak naprawdę dla mnie chce? Że jestem otwarty na to, by współpracować z Jego łaską? Jeśli tak, to ta modlitwa jest OK.

Ale czasami nie jest OK?

Nie. Jeśli "Jezu, Ty się tym zajmij" oznacza, że powierzam Ci to w całości, ale samemu nie mam zamiaru już nic robić, nie chcę się zmieniać i nie zamierzam współpracować z Bogiem, to nie jest to dobra modlitwa. Tylko jeśli chcę ostatecznie przemienić swe serce, stanąć bliżej Boga, ta modlitwa może być autentyczna.

Czy jest jakaś inna modlitwa, którą modli się oj­ciec w trudnych chwilach? W czasie zwątpienia?

Tak, używam często tak zwanych aktów strzelistych na wzór Modlitwy Jezusowej. Wołam: "Jezu, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną". Albo modlę się tak jak celnik w świątyni: "miej litość dla mnie, grzesznika!" (por. Łk 18,13). To są wezwania, które służą mi, gdy jest mi trudno.

Czy słowa "Jezu, Ty się tym zajmij" mogą być ta­kim aktem strzelistym? Jezus w jednym z objawień mówi księdzu Dolindo o akcie "prawdziwego, śle­pego i całkowitego oddania". Wspomniał ojciec o ojcach pustyni, którzy byli prawdziwie oddani.

Różnica jest jednak zasadnicza! Proszę zauważyć, że gdy wołam do Jezusa: "Ty się tym zajmij", to przy okazji mówię Mu, czym ma się zająć. A powinniśmy wołać jak Jezus w Ogrójcu: "Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!". A mówimy "Jezu, Ty się tym zajmij", wiedząc, JAK On ma się tym zająć. A potem są pretensje. "Bo tak chciałem, tak się modliłem, a nie wyszło, Pan Je- zus nie wysłuchał...".

Na czym zatem polega niewysłuchana modlitwa?

Przede wszystkim na naszych fałszywych wyobrażeniach, które budują w nas rozmaite oczekiwania względem Boga. Popatrzmy na to poprzez przykład Jezusa w Ogrójcu. W innym miejscu mówi się, że "został wysłuchany" (Hbr 5,7). Ale - po ludzku rzecz biorąc - Jezus nie został przecież wysłuchany. Bo jednak Ojciec nie zabrał tego kielicha. Tyle że z perspektywy Bożej został wysłuchany, stał się zbawieniem dla świata. I zmartwychwstał. Tego jednak nie widać z perspektywy ludzkiej. Nie widać tego, że Bóg daje według swojej miary, a nie miary oczekiwań człowieka.

I Jego miara jest zawsze inna niż ludzkie wyobrażenie.

Dlatego modlitwa "Jezu, Ty się tym zajmij" może być na pewnym poziomie, dla pewnych ludzi, całkowicie w porządku. Ale w pewnym momencie może też być przeszkodą - o ile jest związana z naszymi wyobrażeniami, o ile jest osadzona w tych naszych oczekiwaniach. A przecież nie o to chodzi. Chodzi o wypełnienie się Bożej woli.

Jak poznać wolę Boga? To nie jest proste.

Nie jest. Ale mamy jej szukać. Tutaj mamy się zaangażować.

Jak w tym świetle rozumieć zatem słowa "Jezu, Ty się tym zajmij"?

W samej tej formule nie ma mowy o woli Boga. Ale jeśli ją rozumiemy w taki sposób, że "Jezu, Ty się tym zajmij, tak jak Ty chcesz. I jeśli chcesz, bym coś zrobił, to powiedz, rządź mną, poddaję się Twojej woli", to jest to OK. Jeśli jednak w słowach "Jezu, Ty się tym zajmij" nie ma nic więcej, to - przynajmniej po polsku - brzmi to jak zwolnienie się z odpowiedzialności. I to jest błędne.

To, że dzięki tej modlitwie zdarzają się cuda - na przykład uratowanie Artura z bankructwa - to z tego cudu nie wynika jeszcze to, że człowiek, który doświadczył tego cudu, wszedł na drogę zbawienia. To, czy on tę łaskę cudu wykorzysta do tego, by pójść za Jezusem, zależy od jego zaangażowania. Bo przecież może też postawić się w centrum wielkiego wydarzenia, pomyśleć: "Patrzcie, jaki jestem wielki, doświadczyłem takiego cudu". To jest wtedy antyświadectwo!

Jak rozpoznać w takim razie, że modlitwa tak naprawdę, w Bożym rozumieniu, została wysłu­chana?

Po owocach. A pierwszym owocem modlitwy jest pokora. Są jeszcze inne - miłość, radość, pokój, opanowanie, przebaczenie, wdzięczność... To są owoce, które wymienia św. Paweł w Liście do Galatów (5,22-23). Ale moim zdaniem najpierw jest pokora. Ona jest nie do podrobienia. "Po owocach ich poznacie" - mówi Jezus.

Owocem jest też odrzucenie wad, o których mówi św. Paweł w Liście do Kolosan (3,8). Owocem nie jest cud.

* * *

Fragment wywiadu z ojcem Włodzimierzem Zatorskim OSB pochodzi z książki "Jesteś w dobrych rękach. Poznaj prawdziwą moc modlitwy Jezu, Ty się tym zajmij ks. Dolindo"

Ojciec Włodzimierz Zatorski - benedyktyn z opactwa Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu. Do klasztoru wstąpił po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1980 roku. Twórca i wieloletni dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów, w latach 2005-2009 przeor opactwa w Tyńcu, autor licznych książek o tematyce religijnej.

Karol Wilczyński - dziennikarz DEON.pl. Współtwórca islamistablog.pl

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
oprac. Karol Wilczyński
11,99 zł
19,99 zł

Pięć słów, które mogą zmienić wszystko

„Jezu, Ty się tym zajmij – i wszystko jasne. Cudowna modlitwa, dzięki której rozwiążą się wszystkie moje problemy”.

Ale czy na pewno? I czy na pewno zadziała w taki...

Skomentuj artykuł

Zagrożenie związane z modlitwą księdza Dolindo
Komentarze (22)
WW
~Wlodek Wlodek
27 grudnia 2020, 13:12
Jezu Ty się tym zajmij to CAŁKOWITE oddanie się w opiekę Jezusa, tak jak Jezus chce i mówi do Ojca Dolindo. https://radioniepokalanow.pl/modlitwa-ks-dolindo-jezu-ty-sie-tym-zajmij/
KN
~Katarzyna Nowak
16 grudnia 2020, 02:56
Cóż za tytuł! No ale to przecież De(m)on.
KS
~Katarzyna Sokołowska
30 listopada 2020, 11:41
"Karol Wilczyński - dziennikarz DEON.pl. Współtwórca islamistablog.pl" ? ? ? ? ? ? ? ? ?
KS
~Katarzyna Sokołowska
30 listopada 2020, 11:31
komentarze lepsze od artykułu że współpraca z islamistą to już nie raz było że uwaga na deon
AJ
~Anna ja
10 lipca 2020, 14:19
Jezu Ty się tym zajmij dla mnie to inne..to głos Matki Bozej na weselu w Kanie gdy braklo wina...dla mnie to moja modlitwa przed operacją o nogi-takie pokierowanie moim ciałem moja psyche po endoprotezie jak ja to zniose być robotem w połowie bo bez ciała-bez biodra..dla mnie to Jezu Ty sie tym zajmij to zrozumienie oddaje się Tobie Jezu bi siły nie mam iść dalej proszę uratuj mnie..nie modlitwa codzienna a ostatnia deska ratunku.Ufam że jeśli tak zawołam to pomoże i cud uczyni, nawet jeśli nic nie zrobię bo moge się nie obudzić po operacji i być w śpiączce Ty się tym zajmiesz Boże prawda...nie jest to palniecie ty Jezu zrób to i to za mnie a Zajmij się to otocz mnie łaską kijem laską wesprzyj pokaż drogę bo upadam ratuj...
HH
~Honorata Honorata
6 marca 2020, 13:23
Za życia też krytykowali Dzieło wiec nie ma co sie2 dziwić, ze po śmierci kaplana takie przykre rzeczy wypisują...
MS
~Małgorzata Stępniewska
25 stycznia 2020, 20:54
Tylko że tytuł artykułu przywodzi na myśl bardzo negatywne skojarzenia. Na takiej zasadzie że ktoś przeczyta "zagrożenia" o to czyli ta modlitwa nie jest taka dobra skoro niesie ze sobą zagrożenia. Oczywiście kto mądry i wzmocniony Duchem Świętym to tak nie pomyśli, doczyta, ale niestety w dzisiejszym świecie wielu jest ludzi słabych, ktorzych szatan skutecznie rozmazuje obraz rzeczywistości. Wydaje mi się, że trafniej i bezpieczniej byłoby zatytułować artykuł np. "Jak rozumieć modlitwę Ojca Dolindo" lub "Przesłanie modlitwy Ojca Dolindo".
9 lipca 2019, 13:39
Niezbadane są wyroki Boskie
26 czerwca 2019, 14:00
Myślę,że nikt, kto przeczytał o o. Dolindo nie będzie tak traktował tej modlitwy. Ja osobiście odebrałam ją jako ogromną miłość Boga do mnie i dzięki niej zrozumiałam, że naprawdę za bardzo przejmuję się niektórymi sprawami. Ani na chwilę nie pomyślałam o tym żeby nic nie robić tylko niech Pan Bóg za mnie robi wszystko. Pan Jezus wiedział co robi przekazując tę modliwę o. Dolindo. Nie poprawiajmy samego Boga.
27 maja 2019, 07:41
TYTUŁ ARTYKUŁU JEST BŁEDNY I WPROWDZ ZŁEGO DUCHA SZATANA ZANIM NAPISZECIE HEREZJĘ  W TYTULE ZWIĄZANĄ Z ŚWIĘTYM  OJCEM DOLINDO ,KTÓRA SIEJE ZAMĘT W KOŚCIELE DOBRZE ZASTANÓWCIE SIĘ . BARDZO TEŻ NIE PODOBA MI SIĘ W NASZYM  KOŚCIELE KATOLICKIM KRYTYKA TO ŻE JEDEN BISKUP KRYTYKUJE PUBLICZNIE DRUGIEGO BISKUPA MIEJSCA ,KTÓRY WYRAZIŁ ZGODĘ NA POSŁUGĘ OSOBY ŚWIĘCKIEJ  LUB DUCHOWNEJ W SWOJEJ DIECEZJI( NP.MARCIN ZIELIŃSKI,KS DANIEL GALUSS I INNI ) .SPOTYKAM SIĘ TEŻ NIESTETY Z GROŻNYM DLA NASZEGO KOŚCIOŁA ZJAWISKIEM KRYTYKI  PUBLICZNEJ  (YOUTUBE) JEDNEGO KAPŁANA PRZEZ DRUGIEGO DOTYCZY TO O ZGROZO NAWET NIEKTÓRYCH EGZORCYSTÓW(KS.GLASS,KS RAJCHEL I INNI ) .W ZWIĄZKU Z TYM W IMIĘ JEZUSA PROSZĘ OSOBY KONSEKROWANE OPAMIĘTAJCIE SIĘ ZANIM DOKONACIE KRYTYKI INNEGO DUCHOWNEGO ---- MOJA GORĄCA PROŚBA RÓBCIE TO W ,,CZTERY OCZY " ORAZ PO KONSULTACJI Z BISKUPEM DANEJ DIECEZJI  A NIE PUBLICZNIE !!!!!!!!!!
22 maja 2019, 13:59
W tym artykule nie chodzi o krytykę Ks .Dolindo i modlitwy "Jezu Ty się tym zajmij",ale o dogłebne jej zrozumienie- takie jakiego życzył by sobie ojciec Dolindo ,on miał przepiękną relacje z Panem Bogiem i o to tu chodzi przede wszystkim o zaufanie Panu Bogu w życiowych sytuacjach i problemach i całkowite powierzenie mu się, o spełnianie Jego woli, aby nam pomógł ale wedle Swojej Woli, a nie naszej. Pan Jezus czyni cuda ale nie zawsze dzieje się to tak ja my byśmy chcieli On wie lepiej, trzeba mu zawierzyć tu przede wszyskim chodzi o pożytek dla naszej duszy. Ojciec Dolindo przede wszystkim w tej modlitwie oddawał się Bogu, budował relacje i zaufanie w cieprpieniu. A Pan Bóg jeśli to bedzie z Jego wolą zgodne tez może sprawić cud np. uzdrowienia z choroby ale to nie jest najwazniejsze, najwazniejsze jest zaufanie Bogu, że zawsze jest dobry co kolwiek by sie nie działo,że zawsze nas kocha. My musimy prosic o tę łaskę.
9 sierpnia 2018, 07:38
Za życia ks.Dolindo prześladowali i po śmierci również próbują Go umniejszać. Ot taka demoniczna natura. 
22 maja 2019, 13:58
W tym artykule nie chodzi o krytykę Ks .Dolindo i modlitwy "Jezu Ty się tym zajmij",ale o dogłebne jej zrozumienie- takie jakiego życzył by sobie ojciec Dolindo ,on miał przepiękną relacje z Panem Bogiem i o to tu chodzi przede wszystkim o zaufanie Panu Bogu w życiowych sytuacjach i problemach i całkowite powierzenie mu się, o spełnianie Jego woli, aby nam pomógł ale wedle Swojej Woli, a nie naszej. Pan Jezus czyni cuda ale nie zawsze dzieje się to tak ja my byśmy chcieli On wie lepiej, trzeba mu zawierzyć tu przede wszyskim chodzi o pożytek dla naszej duszy. Ojciec Dolindo przede wszystkim w tej modlitwie oddawał się Bogu, budował relacje i zaufanie w cieprpieniu. A Pan Bóg jeśli to bedzie z Jego wolą zgodne tez może sprawić cud np. uzdrowienia z choroby ale to nie jest najwazniejsze, najwazniejsze jest zaufanie Bogu, że zawsze jest dobry co kolwiek by sie nie działo,że zawsze nas kocha. My musimy prosic o tę łaskę.
5 czerwca 2018, 12:43
W mojej opinii tu nie chodzi o wyrafinowane przerzucenie wszystkiego na Pana Boga. Chyba nikt nie interpretuje tej modlitwy w taki sposób, że wstaje rano i na odczepne mówi: Jezu, Ty się tym zajmij i uważa, że ma wszystko z głowy. Traktuję ją jak coś bardzo głębokiego i oddaję Mu te sprawy, w których wyczerpały się możliwości ludzkie. Zrobiłąm wszystko co było w mojej mocy ale sama nic więcej nie mogę uczynić wówczas przychodze i mówię: Jezu Ty się tym zajmij. 
Piotr Ładoś
Piotr Ładoś
30 maja 2018, 13:04
Ten artykuł, a szczególnie tytuł, jest bardzo zły! Po co mieszać ludziom w sercach i ostrzegać przed interpretacją modlitwy, która wyjaśniona jest dokładnie w niej samej (trzeba tylko ją całą przeczytać)! Z całą pewnością zrobi on i ta książka znacznie więcej złego, niż dobrego!
29 maja 2018, 21:51
"Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was" 1P5,6 znaczy to samo co "Jezu, Ty się tym zajmij", lub "Jezu ufam Tobie". Dywagajcje ojca Zatorskiego tylko mieszają w głowie i poruszają tak wiele wątków, że trudno z nim polemizować.
29 maja 2018, 17:24
Bywają sytuacje, że człowiek może zrobić ... dokładnie nic. A cokolwiek by próbował zrobić, tylko pogorszy stan rzeczy. Zdaje mi się, że modlitwa O. Dolindo jest dana właśnie na takie sytuacje. Ale to moja subiektywna ocena bo właśnie taką sytuację przeżywam i już odczuwam poprawę - dzięki Panu. Ale może nie tylko o tego typu sytuacje chodzi? Poczekajmy, może wypowie się Urząd Nauczycielski Kościoła.
29 maja 2018, 08:50
Jeżeli sprowadzimy wszystko do powiedzenia "Jezu, Ty sie tym zajmij" to wnioski mogą być takie, jak opisuje o. Zatorski. Ale to jest jedynie fragmencik z przekazu ojca Dolindo. Wypadałoby go przytoczyć w całości, wtedy sens ten modlitwy i jej kontekst jest najzupełniej oczywisty. To jest powiedzenie "Jezu, ufam Tobie", tylko w innej formie. I zawsze wiadomo, że zaufanie Bogu nie zwalnia od naszego działania. Wystarczy przypomnieć św. Ignacego - jak ufac i jak działać. A że nasza mentalnośc ostatnio niebezpiecznie wpisuje sie np. w pojmowanie miłosierdzia Bożego jako zgody na "róbta co chceta", bo i tak Pan Bóg w Swoim miłosierdziu ostatecznie wybaczy wszystko, to fakt. Znowu chrześcijaństwo - light, fast, instant... 
JA
Jan Antoni
28 maja 2018, 20:16
Wy, Towarzyszu Zatorski zdaje się, że szukacie dziury w całym! Jakbyście pomyśleli, to dane Wam byłoby zrozumieć, że fundamentem relacji, którą wskazuje ks. Dolindo jest odniesienie dziecka do Ojca, Boga w Trójcy Jedynego. Za pośrednictwem Boga - Człowieka i w kornym Mu się oddaniu. Jak powiada św. Augustyn: "Bóg nie wymaga od człowieka rzeczy niemożliwych. Wymaga jednak czynić, co możesz; wspiera, abyś mógł czynić to, coś powinien i nakazuje prosić o pomoc w czynieniu tego, czego sam nie potrafisz." Modlitwa ks. Dolindo nie jest nakłanianiem do obiboctwa, ale do bezwarunkowego zaufania. A wy, Towarzyszu Zatorski zdajecie się wyznawać zasadę: "Pan Bóg, Panem Bogiem, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Pomóż sobie sam to i Pan Bóg ci dopomoże". Sądzę, że przydałyby się Wam, Towarzyszu, solidne rekolekcje. Np. u karmelitanów.
LL
Lesyou Lesyou
29 maja 2018, 09:37
Dobrze, że Ty to rozumiesz prawidłowo  :) Pozdrawiam
29 maja 2018, 21:45
Zgadzam się z Tobą, ale niepotrzebne wTwojej wypowiedzi epitety "towarzysz". Główną bolączka ludzi jest brak ufności Bogu, w Jego działanie i chęć działania, w tym rozwiązywania naszych przyziemnych spraw. Pracuję, popełniam błędy, ale mam ufność w Panu, że On jest i wspiera mnie, pomimo mojej grzeszności i ludzkiej ułomności. 
6 czerwca 2018, 13:25
j.a.k. Szanowny, po co ten sarkazm? A tak przy okazji - u karmelitów, nie - u karmelitanów ;-)

Skomentuj artykuł

Zagrożenie związane z modlitwą księdza Dolindo
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.