Talmud babiloński. Traktat Chagiga

Talmud babiloński. Traktat Chagiga
Talmud babiloński. Traktat Chagiga Wydawnictwo WAM
Wydawnictwo WAM

Traktat Chagiga należy do Talmudu - źródła mało w Polsce znanego i do tej pory nieopublikowanego w całości po polsku, a ważnego zarówno dla studiów nad judaizmem, jak i literaturą żydowską i wczesnochrześcijańską. Dotychczas ukazało się zaledwie kilka traktatów talmudycznych. Autor tłumaczenia, Gwido Zlatkes, pracownik Uniwersytetu Kalifornijskiego, podjął się pracy bezprecedensowej. Przełożył zarówno Misznę jak i Gemarę, przybliżając polskiemu czytelnikowi meandry dzieła owianego w Polsce tajemnicą, nieznanego z powodu bariery językowej i kulturowej.
prof. Krzysztof Pilarczyk

Głównym przedmiotem traktatu Chagiga (Ofiara świąteczna), należącego do porządku Moed (Święto) są szczegóły składania ofiar w trzy „święta pielgrzymkowe”, najważniejsze wydarzenia w żydowskim kalendarzu: Święto Namiotów (Sukkot), Święto Przaśników (Pesach) i Święto Tygodni (Szawuot). W czasach gdy istniała świątynia w Jerozolimie (tj. przed rokiem 70. n.e.) w święta te wszyscy Izraelici - tj. wszyscy mężczyźni - mieli obowiązek się w niej stawić z of arami. Obowiązek ten ustanawiała Księga Powtórzonego Prawa (16, 16):

Trzy razy do roku ukaże się każdy mąż przed Panem, Bogiem twoim, w miejscu, które sobie obierze: w Święto Przaśników, w Święto Tygodni i w Święto Szałasów Nie ukaże się przed obliczem Pana z próżnymi rękami.

Pierwszy rozdział traktatu omawia szczegółowo nakazy i zakazy dotyczące trzech rodzajów składanych w te święta ofiar. Całopalna of ara pielgrzymki (olat reja) i świąteczna ofiara pojednania (szalmi chagiga - stąd nazwa traktatu) powinny być złożone już pierwszego dnia święta. Trzecim rodzajem były ofiary radości (szalmi simcha) spożywane w przeciągu całego święta. W odróżnieniu od ofiary całopalnej, w ofiarach szalmi jedynie część ofiary (emurim, tj. tłuszcz i niektóre organy wewnętrzne) spalana była na ołtarzu, część (teruma) oddawano kapłanom, pozostałość spożywał ofiarodawca i jego domownicy.

Pierwsza miszna traktatu zajmuje się uściśleniem sformułowania „każdy mężczyzna”, czyli tym kto jest zobowiązany do stawienia się, a kto jest zwolniony ze względu na wiek, zdrowie, status w społeczeństwie bądź inne okoliczności. Następnie analizowana jest kontrowersja pomiędzy szkołą Szammaja a szkołą Hillela dotycząca minimalnej wartości pieniężnej ofiar przynoszonych do świątyni.

Druga miszna pierwszego rozdziału zajmuje się pochodzeniem przynoszonych ofiar: ofiary pojednania i radości mogą pochodzić z drugiej dziesięciny (maaser szeni), części plonu specjalnie przeznaczanej na ofiary składane i spożywane w Jerozolimie. Natomiast ofiary całopalne muszą pochodzić w całości z nieuświęconego (chullin, tj. wszystko co nie jest uświęcone). Oznacza to również, że zwierzęta ofiarne w pierwszym przypadku mogą, a w drugim nie mogą zostać kupione za pieniądze ze sprzedaży produktów z drugiej dziesięciny. Z kolei trzecia miszna omawia zależność między zamożnością przynoszącego ofiarę i liczebnością jego domowników a wielkością ofiary.

Święta pielgrzymkowe trwały kilka dni. Pierwszy (i czasem ostatni) dzień obchodzono jako pełne święto, natomiast dni między nimi miały charakter „półświąteczny”, tzn. zezwalano w nie na wykonywanie wielu czynności w święto zabronionych1. Następna miszna omawia możliwości substytucji, czy też „nadrobienia” w środkowe dni święta za ofiarę nie złożoną pierwszego dnia. Natomiast jeśli ktoś nie złożył ofiary w ciągu całego okresu święta, nie miał już możliwości zadośćuczynienia.

Końcowa część pierwszego rozdziału traktatu Chagiga (karty 10a-11b) zajmuje się uzasadnieniami biblijnymi praw dotyczących różnych nie powiązanych ze sobą zagadnień - zasadą organizacji tej miszny jest formuła, iż dane przepisy „są jak góry zawisłe na włosku gdyż mają mało wzmianek w Pismach2 a wiele przepisów”. Gemara wskazuje, że choć w rzeczywistości istnieje dla nich podstawa biblijna, mimo to specyficzne przypadki wymagają szczegółowych rozstrzygnięć.

Pierwsza miszna drugiego rozdziału (karty 11b-16a) przynosi obszerną panoramę wątków ezoterycznych i mistycznych. Znajdujemy tu praktycznie wszystkie główne tropy obecne w późniejszej ezoterycznej tradycji żydowskiej, kabale: dzieło początku i dzieło rydwanu, wstąpienie do mistycznego ogrodu Pardes, szczegółowy opis kolejnych warstw i pałaców nieba, elementy angelologii i gematrii, rozważania na temat imion i rozmiarów Boga, „niebieską Jerozolimę”, czyli korespondencję tego co na górze z tym co na dole, itd. Szczególne miejsce w tej części zajmują fragmenty poświęcone Eliszy ben Awuja („Acherowi” czyli Odmieńcowi), sztandarowej „czarnej owcy” judaizmu.

Po tej obszernej dygresji mistycznej, w drugiej misznie rozdziału drugiego traktat Chagiga powraca do dyskutowania konkretnych szczegółów wykonywania rytuału, mianowicie kwestii nakładania rąk na łeb zwierzęcia ofiarnego (smicha): czy jest to dozwolone w święto, które przypada w szabat i w jakim zakresie nakładanie rąk dozwolone jest kobietom. Miszna ta jest ważna również jako źródło do historii Talmudu, jako że wymienia zugot, przywódców sanhedrynu w latach 140 pne - ok. 20 ne., czyli w okresie bezpośrednio poprzedzającym tannaitów. Następna miszna wprowadza zagadnienie nieczystości rytualnej i jej stopni, obszerniej potraktowane w rozdziale trzecim. Jest ono związane z głównym tematem traktatu, jako że pielgrzym powinien składać i spożywać ofiary w stanie rytualnej czystości; Chagiga omawia warunki oczyszczenia i związane z nim intencje.

Nieczystość rytualna, (tuma) obejmuje cztery kategorie: osoby, narzędzia (w tym odzież), żywność oraz napoje. Przy czym nieczystość jest stopniowalna; przekazuje się ją poprzez dotyk a kolejny przedmiot jest skażony w niższym stopniu. Stopień najwyższy, aw awot hatuma to ludzkie zwłoki. Kolejny stopień, aw hatuma, „ojciec nieczystości”, to osoba lub przedmiot, który zetknął się z nieczystym przedmiotem: zwłokami człowieka lub padliną zwierzęcia nie zarżniętego rytualnie, kobietą miesiączkującą lub po porodzie, martwym płazem itd. Z kolei osoba która zetknęła się z aw hatuma to riszon latuma (w skrócie riszoń), skalany w pierwszym stopniu, a osoba, która przejmuje skalanie od tej osoby to szeni latuma, w skrócie szeni. Nieczystość rytualna może być przekazywana aż do czwartego stopnia.

Jeśli nieuświęcona żywność została skalana w drugim stopniu, nie może już być użyta do ofiary. Z terumą - częścią oddawaną kapłanom i z uświęcona żywnością związany jest większy stopień świętości, dlatego dyskwalifikuje je nawet skalanie w trzecim i czwartym stopniu.

Rytualne oczyszczenie to przede wszystkim, choć nie wyłącznie, zanurzenie w mykwie, tak osób jak i przedmiotów. Reguły rządzące zanurzeniami, towarzyszące im intencje oraz inne prawa i restrykcje odnoszące się do czystości rytualnej produktów przeznaczonych na ofiary w święta pielgrzymie są przedmiotem rozdziału trzeciego Chagigi. W szczególności rozróżnia się tu pomiędzy „partnerem” (chawer, człowiek znający przepisy czystości rytualnej i ściśle je stosujący) a „wieśniakiem” (am haarec, prostak, nieuczony): w jakiej mierze od tego ostatniego można przyjmować żywność i naczynia używane do ofiar3. Końcowe miszny Chagigi omawiają pokrótce oczyszczenie świątyni po święcie.

1 39 prac, których wykonywanie jest zabronione w szabat i święto wyliczone jest w traktacie Szabat.

2 Tj. w całej Torze: Pięcioksiągu, Prorokach i Pismach.

3 Chawer to Izraelita, który poprzez formalną deklarację złożoną w obecności trzech innych chawerim zobowiązuje się do ścisłego wypełniania przepisów dotyczących czystości rytualnej. Najważniejszym źródłem informacji na temat chawerim jest Tosefa Demai 2,2 – 3,9. Ponieważ drobiazgowe analizowanie i interpretacja Tory (pisanej i ustnej) były domeną faryzeuszy, przeciwstawienie chawerim i amei haarec niedwuznacznie wskazuje na faryzejskie korzenie kompilatorów Talmudu.

Zanim z czterema wejdziemy do Pardes...
Wprowadzenie do Talmudu (Krzysztof Pilarczyk)
Przedmowa (Gwido Zlatkes)
Tekst
Mędrcy wymienieni w Traktacie Chagiga
Słownik terminów
Tablica chronologiczna wydarzeń dotyczących Talmudu
Bibliografia

Tłumaczenie: Gwido Zlatkes

Wydawnictwo WAM

Kraków 2009

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Talmud babiloński. Traktat Chagiga
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.