Wyjazd rehabilitacyjny - formalności

Wyjazd rehabilitacyjny - formalności
Uzyskanie dofinansowania z PFRON zobowiązuje chorego do poinformowania o tym powiatowego centrum pomocy rodzinie (fot. thinkingdigital / flickr.com)
Logo źródła: Max Medicum Bożena Klukowska / slo

O pieniądze mogą starać się osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Z podaniami i odpowiednimi wnioskami trzeba zgłosić się do Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba spełnić kilka warunków:

  1. Potrzebne jest skierowanie od lekarza prowadzącego. Uzyskanie skierowania oznacza, że osoba ubiegająca się ma ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu przez odpowiednie organa orzekające o jednym ze stopni niepełnosprawności. Może to być ponadto orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia.
  2. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie (lub opiekun takiej osoby) musi zobowiązać się do przedstawienia lekarzowi, podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenia o aktualnym stanie zdrowia.
  3. Zgodnie z zasadami dofinansowania, zawartymi w ustawie z dn. 27.08. 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej (art. 10 e), o dofinansowanie może ubiegać się chory, w którego rodzinie dochód nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę lub 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jeśli chory jest osobą samotną. Gdy kwota dochodu na osobę jest wyższa, dofinansowanie będzie pomniejszone o tę różnicę. W szczególnie trudnych, uzasadnionych przypadkach, chory może otrzymać dofinansowanie w pełnej kwocie, mimo że dochód jest wyższy od przyjętych stawek. Decyzje w tej sprawie podejmują odpowiednie centra pomocy rodzinie.

W powiatowym centrum pomocy rodzinie należy złożyć kilka dokumentów i zaświadczeń:

  1. Pobrany z centrum i wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania na turnus rehabilitacyjny.
  2. Wniosek wypełniony przez lekarza kierującego (dokument jest ważny tylko 3 miesiące).
  3. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Podanie jest rozpatrywane w ciągu 30 dni, a po kolejnych siedmiu, osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna otrzymać powiadomienie na piśmie. Jeśli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, 14 dni przed turnusem orzeczona kwota zostaje przekazana organizatorom (rodzaj pobytu i miejsce wybiera osoba chora). Pieniądze przekazuje bezpośrednio centrum pomocy.

DEON.PL POLECA

Istnieje kilka stawek dla poszczególnych grup osób:

  1. Dzieci do 16 r.ż. oraz osoby w wieku 16–24 lata, uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności lub chorzy w znacznym stopniu niepełnosprawni, mogą uzyskać 27 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
  2. Chorzy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności otrzymują 25 proc.
  3. Chory z lekkim stopniem niepełnosprawności – 23 proc.
  4. Opiekun chorego lub osoba zatrudniona w zakładzie pracy chronionej bez orzekania stopnia niepełnosprawności może się ubiegać o 18 proc.

Po wydaniu decyzji

Uzyskanie dofinansowania z PFRON zobowiązuje chorego do poinformowania o tym powiatowego centrum pomocy rodzinie. Chory ma na to 30 dni (jednak nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu). Urzędnicy centrum sprawdzą zgodność wybranego turnusu z zaleceniami lekarza oraz, czy wybrany ośrodek znajduje się w rejestrze ośrodków i organizatorów pobytów rehabilitacyjnych. Celem kontroli jest sprawdzenie, czy dany ośrodek posiada zaplecze do prowadzenia rehabilitacji, której chory wymaga i czy jest dostosowany do wymagań osoby z danym rodzajem schorzenia.

Rejestr takich ośrodków prowadzą wojewodowie. Centralna baza danych znajduje się na stronie Ministerstwa Polityki Społecznej: www.mps.gov.pl, w dziale „osoby niepełnosprawne”.

Uwaga: turnusy rehabilitacyjne, w porozumieniu z PFRON albo i bez, organizują także fundacje i stowarzyszenia, działające na rzecz osób z konkretnym schorzeniem. Często są to turnusy całkowicie bezpłatne.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Wyjazd rehabilitacyjny - formalności
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.