Do Sejmu wpłynął projekt zwalniający mikrofirmy z ZUS na 3 miesiące

Do Sejmu wpłynął projekt zwalniający mikrofirmy z ZUS na 3 miesiące
fot. PAP/Piotr Nowak
2 tygodnie temu
PAP / sz

Projekt ws. wsparcia firm i pracowników dotkniętych epidemią koronawirusa, który m.in. zwalnia mikrofirmy i samozatrudnionych z płacenia ZUS przez 3 miesiące, wpłynął do Sejmu. To jeden z czterech projektów wchodzących w skład tzw. tarczy antykryzysowej.

Projekt wprowadza rozwiązania, które mają poprawić płynność finansową przedsiębiorstw. Jak wynika z uzasadnienia, przewiduje m.in. zwolnienie mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez 3 miesiące, przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.), czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich, możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z trzymiesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia.

Zakłada też umożliwienie podatnikom podatku CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa, odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 proc. w porównaniu do 2019 r.

Według projektu można będzie również odliczyć od dochodu (przychodu) niektóre darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19.

Projekt przewiduje również m.in. odroczenie wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r., a także czasowe zwolnienie z opłat dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz opłat abonamentowych, gdy nie są one zależne od wielkości przychodów lub dochodu przedsiębiorcy. Chodzi też o obniżenie o 90 proc. czynszu za okres, gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie.

Kolejne zmiany mają dotyczyć m.in. umów o imprezę turystyczną. Chodzi o termin rozwiązania bądź odstąpienia od umowy skuteczny z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu lub rozwiązaniu, możliwość skorzystania z vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości. Przedłużeniu ma ulec również termin na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy, możliwy voucher w zamian za odstąpienie od rezygnacji z umowy.

Projekt przewiduje też wsparcie finansowe twórców i artystów, których działalność nie mogła być kontynuowana w obecnej formie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, albo mogłaby być kontynuowana pod warunkiem zmiany formy upowszechniania tej działalności. Wsparcie będzie możliwe w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, jak również w terminie 12 miesięcy od ogłoszenia ich odwołania.

Rząd chce także zmian w Prawie zamówień publicznych dotyczących obowiązku wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, możliwości dokonania zmiany umowy, niedochodzenia należności, w tym kar umownych, oraz zwolnienie z kar z ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odstąpienie od dochodzenia należności.

Proponuje również utworzenie Funduszu Gwarancji Płynnościowych w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie kosztów i wydatków związanym z udzielaniem poręczeń i gwarancji dla średniego i dużego przedsiębiorcy, a także umożliwienie bankom przedłużenia (odnowienia) lub innych modyfikacji warunków finansowych uprzednio udzielonych przedsiębiorcom z segmentu MŚP, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji wskutek wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Przewiduje także określenie maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych nowo udzielanych pożyczek w trakcie i po okresie szczytu epidemii.

Rząd chciałby także podwyższenia limitów zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz uproszczenia procedury odraczania i umarzania przedsiębiorcom czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością organów publicznych.

Proponuje także wprowadzenie przepisów umożliwiających radom gminy wprowadzenie za część 2020 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem, a także przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Zmiany przewidują też odroczenia w realizacji niektórych obowiązków. Chodzi o przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników, przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT o 3 miesiące, tj. od 1 lipca 2020 r., przesunięcie o pół roku obowiązku dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach – terminu na zawarcie umów o zarządzenie PPK i o prowadzenie PPK (odpowiednio do 27 października 2020 r. oraz 10 listopada 2020 r.).

Przesunięciu miałby ulec także m.in. termin wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.

Projekt zakłada też m.in. wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r., a także wydłużenie z 30 do 180 dni terminów na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium UE albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub życiu pojazdu zarejestrowanego w okresie do 31 grudnia 2020 r.

Wydłużeniu miałyby także ulec terminy na składanie wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezdewizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu), a także okresy ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca (oraz decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę).

Zmiany mają dotyczyć także kinematografii: filmem będzie również utwór, który z uzasadnionych przyczyn nie miał premiery kinowej; zawieszony zostanie obowiązek raportowania dot. liczby widzów, biletów, przychodów, uelastycznione będą terminy składania wniosków o wsparcie produkcji audiowizualnej.

Projekt wydłuża także terminy ważności m.in. orzeczeń o częściowej i całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na czas określony, stanowiących podstawę do przyznania świadczenia, a także o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Kolejne zmiany dotyczą zabezpieczenia miejsc pracy i dochodów pracowników.

Projekt przewiduje m.in. dofinansowanie pracodawcy do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym ze środków FGŚP w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia lub przy obniżonym wymiarze czasu pracy o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu – dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia, ale nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia za prace), w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Proponuje także dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę, w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników, oraz części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w zależności od spadku obrotów.

Wprowadza także świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego, nieoskładkowane i nieopodatkowane dla zleceniobiorców i samozatrudnionych w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, jeśli przychód spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem że przychód w poprzednim miesiącu był niższy od 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a także dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Wprowadza też dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poszerza krąg osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o ubezpieczonego zwolnionego od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku zamknięcia placówki, na opiekę nad chorym dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny, w przypadku zawieszenia działalności placówek dziennego pobytu, o rolników.

Poszerza sytuacje, w których zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać, o niemożność sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna. Wprowadza też elastyczny mechanizm wydłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego (uprawnienie Rady Ministrów).

Projekt przewiduje także zwolnienie rolników z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r., podwyższenie kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, zapewnienie dofinansowania ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej, finansowania działalności centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej z przyznanych dotacji, finansowania działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wypłaty świadczenia integracyjnego dla uczestników centrum integracji społecznej, zabezpieczenie środków na funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów (w ramach programu MALUCH+), zapewnienie rekompensaty kosztów płacy za zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych Zakładom Aktywności Zawodowej, w przypadku zawieszenia działalności tych podmiotów.

Poszerza również grupę osób mogących wykonywać pracę zdalnie o funkcjonariuszy poszczególnych służb i organów niezatrudnionych na umowę o pracę. Umożliwia pracodawcom bardziej elastyczne zasady ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacje warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy.

Przewiduje także czasową rezygnację z zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele dot. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności - w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 30 dni od dnia ich odwołania.

Proponuje również zapewnienie możliwości działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek w sytuacji nadzwyczajnych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na wewnętrzną organizację spółek handlowych.

Umożliwia ustalenie maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych, stosowanych w sprzedaży towarów lub usług, mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.

Przewiduje wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców inwestujących w nowe technologie.

Znosi obowiązek przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania pomocy społecznej osobom lub rodzinom jej wymagającym i pozostającym w odosobnieniu ze względu na podejrzenie o zakażenie lub o chorobę zakaźną. Wystarczająca będzie rozmowa telefoniczna z pracownikiem socjalnym, analiza dokumentów lub oświadczenie osoby ubiegającej się, informacje udostępnione przez właściwe podmioty.

Projekt zakłada także przedłużenie na dotychczasowych warunkach czasu obowiązywania umowy najmu (zarówno lokali mieszkalnych, jak i lokali o innym przeznaczeniu) do 30 czerwca 2020 r. na podstawie oświadczenia woli najemcy.

Wprowadza także możliwość wydania tymczasowego środka identyfikacji elektronicznej, jakim będzie „tymczasowy profil zaufany”.

Projektowana ustawa ma też uregulować wpływ stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii na bieg terminów procesowych i materialnoprawnych oraz na kształt niektórych stosunków prawnych (w szczególności wstrzymanie nierozpoczętego i przerwanie albo zawieszenie rozpoczętego biegu terminów procesowych).

Wprowadza też możliwość wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Przedłuża termin stypendiów sportowych dla sportowców, którzy podczas stanu zagrożenia nie mogli brać udziału w zawodach sportowych (np. z powodu przełożenia igrzysk olimpijskich) oraz wyłączenie konieczności pozbawienia stypendium sportowego w przypadku braku realizacji szkolenia sportowego wywołanego ograniczeniami wprowadzonymi w związku ze stanem epidemicznym.

Wprowadza kary pieniężne za naruszenie obowiązków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

Zakłada zapewnienie możliwości sprawowania przez sądy wymiaru sprawiedliwości w określonych kategoriach spraw pilnych w przypadku konieczności poddania kwarantannie sędziów, asesorów sądowych lub pracowników sądu (powierzenie zadań innemu sądowi, uproszczony tryb delegowania sędziów do innego sądu), wydłużenie terminów na sporządzenie i przekazanie sprawozdań budżetowych i finansowych. Rozszerza też zakresu stosowania Systemu Dozoru Elektronicznego.

Umożliwia działania organom spółdzielni, w tym mieszkaniowych, oraz wspólnot mieszkaniowych, których członkowie mogą być poddani kwarantannie (możliwość głosowania na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość).

Proponuje rozwiązania zapewniające ciągłość działania terenowych organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego, w tym umożliwienie organom stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego oraz działającym kolegialnie organom organizacji obrad i podejmowania rozstrzygnięć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość oraz korespondencyjnie.

Wprowadza także zmiany, które mają usprawnić finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym m.in. umożliwienie zmiany planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej, agencji wykonawczych, państwowych funduszy celowych w sposób pozwalający na szybkie reagowanie, zmiany przez jednostki samorządu terytorialnego, utworzenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, umożliwienie zasilenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w formie dodatkowych kredytów z BGK.

Wprowadza przejściowe złagodzenie ograniczeń dotyczących jednostek samorządu terytorialnego dot. zrównoważenia budżetu oraz zwiększenie możliwości zaciągania oraz spłaty zobowiązań przez samorządy.

Tzw. tarcza antykryzysowa opiera się na pięciu filarach. Tworzą je: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarki Kredytowej. Pakiet jest odpowiedzią rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirusa.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Jacek Prusak SJ, Sławomir Rusin
23,94 zł
39,90 zł

Dojrzała wiara to zgoda na obcowanie z Tajemnicą

Czy psychologia jest wrogiem wiary? A może doprowadzi do tego, że uwierzę głębiej? Czy wyznacznikiem bliskości z Bogiem są emocje? Co Pismo Święte mówi o orientacji seksualnej?...

Skomentuj artykuł

Do Sejmu wpłynął projekt zwalniający mikrofirmy z ZUS na 3 miesiące
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

Do Sejmu wpłynął projekt zwalniający mikrofirmy z ZUS na 3 miesiące
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.