W Sejmie m.in. projekt ws. uzgodnienia płci

W Sejmie m.in. projekt ws. uzgodnienia płci
(fot. Lukas Plewnia / CC BY-SA 2.0 / flickr.com)
PAP / mg

Sejm na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu zajmie się m.in. projektami ustaw ws.: pomocy dla frankowiczów, wsparcia dla osób młodych poszukujących pracy, także projektem dot. uzgodnienia płci. Posłowie mają wybrać ponadto nowego RPO.

Posiedzenie rozpocznie się we wtorek o godz. 9 i potrwa do piątku. Z informacji zamieszczonych na stronach Kancelarii Sejmu wynika, że do końca obecnej kadencji parlamentarnej pozostały jeszcze cztery posiedzenia. Wybory nowego Sejmu i Senatu odbędą się 25 października.

DEON.PL POLECASejm ma wybrać na tym posiedzeniu nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kadencja obecnej RPO prof. Ireny Lipowicz upływa w drugiej połowie lipca. O wybór na urząd RPO ubiegają się: zgłoszony przez kluby PO i SLD wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dr Adam Bodnar oraz kandydatka PiS, dawna opozycjonistka z czasów PRL Zofia Romaszewska. Sejmowa komisja sprawiedliwości 7 lipca pozytywnie zaopiniowała oboje kandydatów. Wybór RPO zaplanowano na piątek rano.

We wtorek posłowie mają pracować nad projektem autorstwa posłanki Anny Grodzkiej (niezrz.), który zakłada uproszczenie procedury prawnej dotyczącej uzgodnienia płci. Projekt odnosi się do osób, których tożsamość płciowa różni się od ich płci wpisanej do aktu urodzenia.

W myśl projektu, nad którym Sejm pracuje od dwóch lat, wniosek o uzgodnienie płci może złożyć osoba pełnoletnia, która nie pozostaje w związku małżeńskim. Dołącza się do niego m.in. orzeczenie wydane przez dwóch lekarzy ze specjalizacją w psychiatrii lub seksuologii stwierdzające utrwalone występowanie tożsamości płciowej, odmiennej od płci metrykalnej. W toku prac nad propozycją Grodzkiej ustalono, że do rozpatrywania spraw o uzgodnienie płci uprawniony będzie tylko jeden sąd w kraju - Sąd Okręgowy w Łodzi. Wybrano go ze względu na fakt, że rozpatruje on podobne sprawy od lat i szybko, często na jednej rozprawie, podejmuje decyzje.

W czwartek Sejm zajmie się projektem ustawy ograniczającej tzw. adopcje ze wskazaniem. Zgodnie z nim, rodzice dziecka będą mogli wskazać przed sądem opiekuńczym osobę przysposabiającego - może być to jednak tylko ich krewny albo małżonek jednego z nich. Projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego został przygotowany przez sejmową komisję polityki społecznej i rodziny. Ma on wprowadzić ustawową definicję "adopcji ze wskazaniem" i rozwiązania gwarantujące, że w pozostałych przypadkach konieczne będzie pośrednictwo ośrodka adopcyjnego.

W środę Sejm będzie kontynuował prace nad prezydenckim projektem ustawy rodzinnej, który m.in. wydłuża termin, w którym wykorzystać można urlop rodzicielski, zwiększa uprawnienia rodzicielskie ojców i daje rodzicom możliwość elastycznego czasu pracy.

Projekt m.in. ma ułatwić korzystanie z elastycznego czasu pracy. Przewiduje, że w sytuacji, gdy pracownik złoży wniosek o wykonywanie pracy w elastycznej formie ze względu na obowiązki rodzinne, pracodawca będzie musiał go uwzględnić, chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację lub rodzaj pracy. Dotyczy to pracy w zmniejszonym wymiarze czasu, według indywidualnego rozkładu czasu pracy, w tzw. ruchomym czasie pracy oraz stosowania skróconego tygodnia pracy.

W projekcie zaproponowano również zmiany dotyczące urlopów dla rodziców, m.in. włączenie obecnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni) do urlopu rodzicielskiego (26 tygodni), ponieważ wyodrębnienie dwóch uprawnień o niemal identycznym charakterze niepotrzebnie komplikuje system urlopów. W efekcie funkcjonowałyby trzy urlopy: płatne - obowiązkowy macierzyński (20 tygodni), fakultatywny rodzicielski (32 tygodnie) i bezpłatny wychowawczy (36 miesięcy). W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu urlopy miałyby być odpowiednio dłuższe.

W Sejmie zaplanowano również (na czwartek) pierwsze czytanie projektu ustawy, która ma pomóc frankowiczom będącym w najtrudniejszej sytuacji. Zgodnie z propozycją przewalutowanie następowałoby po kursie z dnia sporządzenia umowy restrukturyzacyjnej. Projekt zakłada, że wyliczać się będzie różnicę między wartością kredytu po przewalutowaniu a kwotą zadłużenia, jaką posiadałby w tym momencie kredytobiorca, gdyby w przeszłości zawarł z bankiem umowę o kredyt w złotych polskich, a nie w walucie. Połowa tej różnicy byłaby umarzana.

Przewalutowanie ma być możliwe do 2020 r. Program miałby objąć osoby posiadające mieszkania nie większe niż 75 m kw. i domy do 100 m kw. Warunkiem jest, by mieszkanie było użytkowane na własne potrzeby. Te ograniczenia nie dotyczą osób z trójką i większą liczbą dzieci.

We wtorek z kolei Sejm będzie kontynuował prace nad projektem posłów koalicji PO-PSL pozwalającym na refundację kosztów zatrudnienia osób do 30. roku życia. Na pomoc w znalezieniu pierwszej pracy przez młodych ludzi miałoby trafić 3 mld zł z Funduszu Pracy. Gdy projekt trafił do Sejmu na początku czerwca, posłowie PO i PSL deklarowali, że jest to szansa na pracę dla 100 tys. bezrobotnych młodych ludzi.

Projekt przewiduje, że pracodawcy, którzy zatrudnią młode osoby, otrzymają refundację kosztów ich zatrudnienia - zarówno wynagrodzenia, jak i składek na ubezpieczenie społeczne. W zapisach projektowanej nowelizacji określono wzory podziału środków pomiędzy poszczególne województwa i zasady przekazywania i rozliczania pieniędzy.

W środę Sejm będzie pracował również nad rządowym projektem nowej ustawy o zgromadzeniach, który szczegółowo reguluje zasady organizowania zgromadzeń publicznych. Wprowadza on dwie rodzaje zgromadzeń: marsze oraz zgromadzenia stacjonarne, zwoływane spontanicznie. Przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projekt Prawa o zgromadzeniach ma wykonać m.in. wyrok Trybunału Konstytucyjnego. We wrześniu 2014 r. orzekł on, że niektóre przepisy obecnej ustawy są niekonstytucyjne.

Posłowie będą też pracować (w czwartek) nad projektem zmian w Kodeksie karnym, którego celem jest zwiększenie ochrony lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właścicieli kamienic. Projekt, nad którym Sejm ma przeprowadzić drugie czytanie, zakłada wprowadzenie do Kk kary za nowy typ przestępstwa - stosowanie wobec kogoś "innej przemocy niż bezpośrednia" dla zmuszenia jej do określonego działania lub zaniechania działania, za co groziłaby kara do trzech lat więzienia. Takie przestępstwo ścigane byłoby na wniosek pokrzywdzonego.

Obecnie w Kodeksie karnym jest zapis, że karze do trzech lat więzienia może podlegać ten, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec osoby dla zmuszenia jej do określonego działania. Sądy sformułowanie "wobec osoby" traktują literalnie i karzą wyłącznie za fizyczne oddziaływanie, a nie działania pośrednie.

W porządku czwartkowych obrad Sejmu jest też rządowy projekt nowelizacji prawa karnego, m.in. wprowadzającym doń kary za finansowanie grup terrorystycznych - ma za to grozić do 12 lat więzienia. Przygotowany w resorcie sprawiedliwości projekt ma stanowić wykonanie siedmiu zobowiązań Polski wynikających z członkostwa w UE i Radzie Europy oraz dyrektyw i zaleceń wydawanych przez komórki tych instytucji.

W środę Sejm wysłucha sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2014 rok, a także informacji o działalności Narodowego Banku Polskiego i Najwyższej Izby Kontroli w ubiegłym roku. Na piątek zaplanowana jest z kolei informacja u udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach UE w okresie prezydencki łotewskiej (styczeń-czerwiec 2015 r.).

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

W Sejmie m.in. projekt ws. uzgodnienia płci
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.