Powołano rządowy zespół ds. Funduszu Kościelnego. Kto ma być w jego składzie?

Powołano rządowy zespół ds. Funduszu Kościelnego. Kto ma być w jego składzie?
Fot. Depositphotos.com
PAP / mł

W Monitorze Polskim opublikowano w czwartek zarządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego. W zarządzeniu ustalono, kto ma być jego przewodniczącym i powołano ministrów wchodzących w skład zespołu.

Zespół ma spotykać się przynajmniej raz w miesiącu, a jego pierwsze sprawozdanie ma zostać przedstawione Radzie Ministrów do 31 marca 2024 r. Do zadań zespołu należy przeprowadzanie analiz i wypracowanie koncepcji zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego oraz zmiany zasad finansowania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego duchownych, działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej Kościołów i innych związków wyznaniowych oraz odbudowy, konserwacji i remontów obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej.

Kolejnym zadaniem zespołu jest przedstawienie propozycji działań, w tym legislacyjnych, wynikających z wypracowanej koncepcji.

Kto jest przewodniczącym Zespołu ds. Funduszu Kościelnego?

Przewodniczącym zespołu jest wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu.

DEON.PL POLECA

Ponadto w skład zespołu powołani zostali: minister finansów, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister ds. społeczeństwa obywatelskiego, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i prezes Rządowego Centrum Legislacji albo wyznaczeni przez tych ministrów sekretarze albo podsekretarze stanu.

"Przewodniczący Zespołu może zapraszać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, przedstawicieli innych niż wymienione w § 3 pkt 1 i 2 organów, podmiotów, instytucji lub organizacji, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań Zespołu" – czytamy w dokumencie.

Na pierwsze sprawozdanie zespół ma czas do marca 2024

Z dokumentu wynika również, że posiedzenia zespołu zwoływane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu. Pierwsze sprawozdanie przewodniczący zespołu przedstawi Radzie Ministrów do 31 marca 2024 r. Premier Donald Tusk poinformował o powołaniu międzyresortowego zespołu ws. zmiany systemu finansowania Funduszu Kościelnego, w tym zasad finansowania świadczeń emerytalnych i rentowych dla osób duchownych 27 grudnia 2023 r.

Fundusz Kościelny powstał na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego. Według pierwotnych założeń miał być formą rekompensaty dla Kościołów i innych związków wyznaniowych za przejęte od nich przez państwo nieruchomości ziemskie. Z przejętych nieruchomości miała zostać utworzona masa majątkowa, z której dochód miał być dzielony między Kościoły, proporcjonalnie do wielkości zabranych nieruchomości.

Ekspert: Założeń Funduszu Kościelnego nigdy nie zrealizowano

Ks. prof. Dariusz Walencik z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego powiedział PAP, że to założenie nigdy nie zostało zrealizowane.

"Nigdy nie oszacowano liczby przejętych dóbr, ich wartości ani dochodu, które one przynosiły. Tak naprawdę od samego początku Fundusz Kościelny był po prostu dotacją zapisywaną co roku w ustawie budżetowej" – wyjaśnił.

Dodał, że obecnie z Funduszu Kościelnego korzystają wszystkie działające legalnie w Polsce związki wyznaniowe, także te, które nie działały na terytorium Polski w 1950 r. i nie utraciły wówczas żadnych nieruchomości. Razem jest 185 takich związków wyznaniowych.

W latach 2012-2013 trwały prace, które skończyły się przygotowaniem roboczego projektu i umowy między Konferencją Episkopatu Polski a rządem RP. Projekt został przedstawiony do konsultacji społecznych, po czym prace przerwano i do teraz ich nie wznowiono.

W projekcie budżetu państwa na 2024 r. Fundusz Kościelny ma wynieść 257 mln zł.

PAP / mł

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Powołano rządowy zespół ds. Funduszu Kościelnego. Kto ma być w jego składzie?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.