W Sejmie m.in. frankowicze i przepisy antysmogowe

W Sejmie m.in. frankowicze i przepisy antysmogowe
(fot. PolandMFA / Foter / CC BY-ND)
PAP Legislacja / PAP / ak

Sejm, który we wtorek rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, zajmie się m.in. projektem ustawy o pomocy frankowiczom, propozycjami zmian w ustawie o UOKiK, które zwiększają ochronę konsumenta oraz projektem ustawy antysmogowej.

Projekt ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej zakłada przewalutowanie kredytów po kursie z dnia sporządzenia umowy restrukturyzacyjnej. Przewiduje, że wyliczać się będzie różnicę między wartością kredytu po przewalutowaniu a kwotą zadłużenia, jaką posiadałby w tym momencie kredytobiorca, gdyby w przeszłości zawarł z bankiem umowę o kredyt w złotych polskich, a nie w walucie. Połowa tej różnicy byłaby umarzana.

DEON.PL POLECA
Pierwsze czytanie przygotowanego przez posłów PO projektu odbyło się pod koniec lipca. Wszystkie kluby zapowiedziały chęć dalszych prac nad zmianami.

Podczas najbliższego posiedzenia dyskutowany będzie także projekt nowelizacji ustawy o UOKiK, który zakłada lepszą ochronę konsumentów na rynku finansowym. Rządowy projekt noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przygotował UOKiK we współpracy z resortami finansów i sprawiedliwości. Dotyczy on m.in. tzw. klauzul niedozwolonych w umowach. Są to zapisy, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszają interesy konsumenta oraz nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem. O uznaniu zapisów za niedozwolone decyduje UOKiK.

DEON.PL POLECA

Omawiane będą także propozycje zmian w Prawie ochrony środowiska. Zgodnie z projektem ustawy antysmogowej to samorządy określą, jakim paliwem będzie można palić w piecach i wyznaczą standardy techniczne dla kotłów. Ma to pomóc w walce z tzw. niską emisją, która powoduje, że w Polsce mamy bardzo zanieczyszczone powietrze.

Posłowie zajmą się ponownie rządowym projektem noweli ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg. Zmiany są istotne ze względu na nową perspektywę finansową UE. Ma on pomóc inwestorom w terminowym wykonywaniu projektów drogowych. W projekcie noweli zaproponowano wydłużenie terminu na złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZWID) do 6 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Okres 6 lat może zostać wydłużony o 4 lata w przypadku inwestycji, których realizacja przebiegała etapowo, a warunki jej wykonania nie uległy zmianie.

Posłowie powrócą także do propozycji zmian w Prawie lotniczym, które zakładają, że firmy zarządzające ruchem lotniczym będą miały obowiązek przedstawienia jeszcze przed startem samolotu planu lotu. Jeśli nie przedstawią takiego planu koordynatorowi lub zarządcy lotniska, będą im groziły grzywny.

Zgodnie z projektem za stwierdzone naruszenie przepisów dotyczących przestrzegania zgodności planów lotu z przydziałami na start i lądowanie w portach lotniczych przewidziano kary od 5 tys. do 100 tys. zł. Dotychczasowe prawo przewiduje kary za nieudostępnienie planu lotu, brakuje jednak zapisów umożliwiających ich nałożenie.

Przygotowywana nowelizacja zobowiązuje też zarządców lotnisk do zawiadamiania prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na pojemność kontroli ruchu lotniczego lub zapotrzebowaniu ruchu lotniczego.

Sejm rozpatrzy też sprawozdanie komisji: finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego projektu zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Komisje opowiedziały się za przedłużeniem obecnych zasad janosikowego w przypadku województw.

Janosikowe to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części dochodów na rzecz biedniejszych. Największym płatnikiem janosikowego jest woj. mazowieckie. Aby wywiązać się z ciążących na nim obowiązków, samorząd zdecydował się wiosną u.br. zaciągnąć pożyczkę z budżetu.

W marcu ub.r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o janosikowym dot. województw są niezgodne z konstytucją, gdyż nie gwarantują województwu zachowania istotnej części dochodów na realizację własnych zadań.

Ponadto posłowie omówią senacki projekt nowelizacji ustawy o kompensacie, który zakłada, że ofiara przestępstwa będzie mogła uzyskać kompensatę również w przypadkach, gdy sprawca jest nieznany lub niepoczytalny.

Rozpatrzony ma być również projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który ma wprowadzić przepisy umożliwiające osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych - dokonanie wyboru ubezpieczenia w okresie pobierania świadczeń - w ZUS lub w KRUS lub umożliwiających rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS osobom pobierającym już świadczenia.

Sejm ma zająć się też rządowym projektem noweli ustawy o Prokuratorii Generalnej. Zgodnie z nim prokuratoria będzie mogła przekazać prowadzenie rutynowych spraw innym podmiotom, by skupić się na najważniejszych.

Zgodnie z projektowanymi przepisami rutynowymi sprawami o wartości do 300 tys. zł zgodnie z decyzją samej Prokuratorii będą się zajmowały wskazane przez nią podmioty. Wniosek o przekazanie sprawy będzie mógł złożyć zainteresowany podmiot. Natomiast, jeśli złoży go szef rządu lub minister skarbu - taki wniosek będzie dla Prokuratorii wiążący, niezależnie od istotności sprawy.

Rozpatrzony będzie również projekt nowelizacji dot. transakcji handlowych, który ma przeciwdziałać opóźnieniom w płatnościach w transakcjach handlowych oraz wprowadzić ujednolicony mechanizmu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym i projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności, dotyczący uproszczenia w dokonywaniu wpisów, wykreśleń i sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zniesienie opłat za udostępnianie danych CEIDG.

W trakcie dwudniowego posiedzenia posłowie zajmą się ponadto senackimi poprawkami do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wraz z poprawkami. Ustawa wprowadza m.in. regulacje ograniczające podział gospodarstw rolnych i eliminujące spekulacyjny wykup ziemi, w tym przez obcokrajowców. W sumie Senat przegłosował 26 poprawek. Wśród nich znalazła się też poprawka, która daje prawo pierwokupu ziemi także osobom prawnym.

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie dotyczą: ograniczenia podziału gospodarstw rolnych, wprowadzenia rejestru nieruchomości rolnych, wprowadzenia pośrednictwa Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) przy sprzedaży nieruchomości rolnej albo jej części, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.

W środę w bloku głosowań posłowie będą decydować m.in. o rządowym projekcie zmian w Prawie o ustroju sądów wojskowych. Przewiduje on, że nadzór nad działalnością administracyjną sądów wojskowych będzie wykonywany przez sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sejm zapozna się ponadto z informacją o działalności Sądu Najwyższego w 2014 roku.

Na początku posiedzenie posłowie zdecydują w głosowaniu czy wprowadzić do porządku obrad poselski projektu ustawy o związkach partnerskich.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

W Sejmie m.in. frankowicze i przepisy antysmogowe
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.