W Sejmie o całkowitym zakazie aborcji

W Sejmie o całkowitym zakazie aborcji
(fot. shutterstock.com)
PAP / psd

Sejm rozpoczynający w środę trzydniowe posiedzenie, zajmie się m.in. obywatelskim projektem ws. całkowitego zakazu aborcji i projektem Prawa działalności gospodarczej. Rozpatrzy też poprawki Senatu do licznych ustaw i wysłucha informacji ws. suszy.

Na rozpoczynającym się w środę rano posiedzeniu ślubowanie poselskie złożą Daniel Chrapkiewicz, Krzysztof Głuchowski, Filip Kaczyński i Michał Dworczyk, który zastąpią w klubie PiS posłów, którzy zostali ministrami w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Ślubowanie złoży też Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

DEON.PL POLECA
Na trzydniowym posiedzeniu posłowie wysłuchają informacji ministra rolnictwa na temat skutków suszy oraz informacji ministra infrastruktury i rozwoju dotycząca realizacji zadań wynikających z programu ochrony brzegów morskich w 2014 roku. W trakcie posiedzenia planowane są dwa bloki głosowań: w czwartek popołudniu i w piątek rano

W czwartek posłowie będą dyskutować nad obywatelskim projektem wprowadzającym całkowity zakaz aborcji. Propozycja zmiany obowiązującej obecnie ustawy została przygotowana przez Fundację Pro - prawo do życia. Obecnie zgodnie z ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży aborcji można dokonywać, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, np. gwałtu.

Autorzy projektu chcą, oprócz wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji, wykreślenia artykułu dotyczącego badań prenatalnych, który w ich opinii jest wykorzystywany przy tzw. aborcji eugenicznej. Proponują też wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym nie popełni przestępstwa lekarz ratujący kobietę w ciąży, jeśli w wyniku jego działań leczniczych życie straci dziecko.

Również w czwartek Sejm zajmie się "konstytucją dla przedsiębiorców". U podstaw rządowego projektu Prawa działalności gospodarczej leży założenie, że 99 proc. firm działa uczciwie.

Projekt Prawa działalności gospodarczej, przygotowany przez resort gospodarki, ma zastąpić wielokrotnie nowelizowaną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r.

Projekt zakłada przede wszystkim, że w obszarach nieuregulowanych prawem przedsiębiorca będzie mógł podjąć wszelkie niezabronione przez prawo działania, szczególnie te zmierzające do zabezpieczenia swego interesu gospodarczego. W intencji autorów chodzi o to, by administracja "przyjaźnie" interpretowała przepisy. W razie niedających się usunąć wątpliwości interpretacyjnych przepisów (także w razie możliwych wielu interpretacji) organy administracji powinny rozstrzygać sprawy w sposób, który nie pogorszy sytuacji przedsiębiorcy.

Posłowie zajmą się ponadto senackimi poprawkami do przepisów mających na celu wsparcie nękanych lokatorów kamienic. Nowelizacja, obejmująca m.in. Kodeks karny i prawo budowlane, wprowadza do kary za nowy typ przestępstwa - stosowania wobec kogoś "innej przemocy niż bezpośrednia" dla zmuszenia go do określonego działania lub zaniechania działania, za co groziłaby kara do trzech lat więzienia. Takie przestępstwo ścigane byłoby na wniosek pokrzywdzonego. Jedna z senackich poprawek stanowi, że wykroczeniem staje się nieprzeprowadzenie kontroli obiektu przez jego właściciela lub zarządcę, gdy zgłoszono dokonanie w nim nieuzasadnionej ingerencji lub naruszenia.

W środę Sejm omówi rządowy projekt ustawy o zdrowiu publicznym. Ma on wprowadzić m.in. koordynację działań dotyczących zdrowia publicznego prowadzonych przez administrację rządową i samorządy. Podstawą działań w tym obszarze ma być Narodowy Program Zdrowia (NPZ).

Posłowie zajmą się też m.in. poprawkami Senatu do ustawy o uzgodnieniu płci. Poprawki Senatu mówią m.in. o konieczności wysłuchania osoby wnioskującej o zmianę płci metrykalnej w obecności biegłych - psychiatry i psychologa. Jeśli osoba taka jest rodzicem małoletnich dzieci, w wysłuchaniu miałby brać udział także biegły z zakresu psychologii dziecięcej. Oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu małoletnich dzieci wnioskodawca będzie zobowiązany dołączyć do swojego wniosku. W ustawie uchwalonej przez Sejm znajdował się wymóg dołączenia jedynie dwóch orzeczeń lekarzy specjalistów o niezgodności płci metrykalnej z tą odczuwaną odczuwanej oraz odpisu zupełnego aktu urodzenia.

Sejm zajmie się również poprawkami Senatu do nowej ustawy o zgromadzeniach. Nowa ustawa ma wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z września 2014 r. i szczegółowo uregulować zasady organizowania marszów, pikiet i demonstracji. W sierpniu Senat zaproponował do ustawy dwie poprawki - jedna z nich zakłada, że zwoływanie zgromadzeń powinno być możliwe nie tylko dla wyrażania stanowisk "w sprawach publicznych". Senatorowie wprowadzili tę zmianę po uwagach Helsińskiej Fundacji Praz Człowieka. Inna senacka poprawka dotyczy tego, by organizator zgromadzenia mógł zgłaszać gminie ewentualne zagrożenia dla swej imprezy.

Posłowie omówią również senackie poprawki do ustawy o ochronie udzielanej cudzoziemcom. Nowelizacja zakłada, że od 2016 roku cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej, a także ten, który otrzyma negatywną decyzję, będzie miał prawo do bezpłatnej pomocy prawnej. Senat zaproponował m.in. doprecyzowanie zapisu dotyczącego nieumieszczania w strzeżonych ośrodkach małoletnich bez rodziców bądź opiekunów prawnych - tak, aby nie rozłączać rodzin.

Sejmie rozpatrzy ponadto projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Zgodnie z projektem, właściciele sklepów o powierzchni powyżej 250 m kw. powinni przekazywać żywność o bliskiej dacie przydatności organizacjom charytatywnym; w innym przypadku groziłaby im grzywna. Celem projektu - jak podkreślają wnioskodawcy - jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz pomoc osobom żyjącym poniżej progu skrajnego ubóstwa. Obecnie przekazywanie organizacjom żywności z bliską datą utraty przydatności do spożycia, uszkodzonym opakowaniem, czy przeznaczonej do zniszczenia jest dobrowolne.

Posłowie zajmą się również projektem ws. zniżek za wywóz śmieci dla rodzin wielodzietnych. Rada gminy będzie mogła zwolnić w całości lub w części z opłat za wywóz śmieci nie tylko osoby o niskich dochodach, ale i rodziny wielodzietne. Projekt zaproponował klub PiS. Pierwotnie miała to być nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny, jednak Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która pracowała nad projektem, rekomendowała zmianę tytułu.

Sejm rozpatrzy również senackie poprawki do noweli prawa własności przemysłowej. Jedna z nich zakłada uproszczenie procedury rejestracji znaków towarowych. Nowe przepisy obejmują też ochroną wzory użytkowe i przemysłowe na imprezach wystawienniczych w Polsce. Zgodnie z przyjętymi zmianami Urząd Patentowy będzie musiał zawiadomić zgłaszającego nowy znak towarowy, że identyczny znak jest już zarejestrowany. Takie rozwiązanie stosowane jest w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Sejm zajmie się też ponownie senackim projektem ustawy o "rachunkach uśpionych". Projektu nowelizacji prawa bankowego ma ułatwić spadkobiercom uzyskania informacji o rachunkach bankowych zmarłych, czyli tzw. rachunkach uśpionych. Regulacje mają obowiązywać od 2017 r.

Zgodnie z projektem, który powstał przy współpracy z MF, banki oraz SKOK-i zostaną zobowiązane, by ustalić przyczyny sytuacji, gdy na danym rachunku nieodnotowywana jest żadna aktywność przez pięć lat. Instytucje te będą musiały wystąpić do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o udostępnienie danych z rejestru PESEL, które umożliwią ustalenie czy posiadacz takiego rachunku nadal żyje.

Senacka propozycja przewiduje też nałożenie na bank i SKOK obowiązku informowania (w zrozumiały sposób) posiadacza rachunku o możliwości złożenia dyspozycji dotyczącej ich wkładu na wypadek śmierci oraz o skutkach jej złożenia. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o śmierci posiadacza rachunku, banki i SKOK-i mają zawiadamiać wskazane przez posiadacza rachunku osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty.

Dyskutowane będą też poprawkami Senatu do ustawy antysmogowej. Najważniejsza z nich ma pozwolić określać w uchwałach sejmików województw oprócz dopuszczonego rodzaju paliw możliwych do stosowania przez mieszkańców, czy parametrów kotłów, także "rozwiązania techniczne", które mają przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Może chodzić m.in. o filtry.

Sejm zajmie się też poprawkami senatorów do ustawy o elektrośmieciach. Jedna z zaproponowanych zmian doprecyzowuje przepisy, które dotyczą możliwości zwrotu zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego dystrybutorowi.

Posłowie rozpatrzą też rządowy projekt zmian w ustawie o CIT i PIT, który ma utrudniać firmom powiązanym ze sobą wyprowadzanie zysku za granicę. Ponadto posłowie rozpatrzą projekt ustawy, ws utworzenia Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, z którego można by wypłacać rolnikom rekompensaty w razie znacznego spadku ich dochodów lub bankructwa firmy skupującej.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

W Sejmie o całkowitym zakazie aborcji
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.