I poł. 2015 r. - już 4 tys. wniosków uchodźczych

I poł. 2015 r. - już 4 tys. wniosków uchodźczych
(fot. Evan Bench / Foter / CC BY)
PAP/rj

Ponad 4 tys. cudzoziemców - głównie Czeczenów oraz Ukraińców - złożyło w Polsce wnioski uchodźcze od początku roku; ochronę międzynarodową otrzymało 273 osób - podkreśla Urząd do Spraw Cudzoziemców w raporcie poświęconym główny trendom migracyjnym w 2015 r.

Cudzoziemiec, który złożył w Polsce wniosek o status uchodźcy, ma prawo do darmowej opieki medycznej, zakwaterowania i wyżywienia. UdSC zapewnia także środki na zakup odzieży oraz kilkadziesiąt złotych kieszonkowego miesięcznie. Okres udzielania pomocy socjalnej kończy się po otrzymaniu decyzji, co średnio trwa kilka miesięcy.

Od początku roku wnioskami uchodźczymi objętych było 4,1 tys. osób. To o 11 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2014 r. - O ochronę międzynarodową ubiegali się głównie Rosjanie narodowości czeczeńskiej (trend utrzymujący się od ponad 20 lat), jednak to wzrost liczby obywateli Ukrainy zainteresowanych statusem uchodźcy podlega stałemu monitoringowi - podkreśla UdSC w najnowszym opracowaniu.

Najliczniej reprezentowani byli Rosjanie, którzy złożyli ponad połowę wniosków obejmujących 2,1 tys. osób (91 proc. narodowości czeczeńskiej). 1,3 tys. osób pochodziło z Ukrainy. Poza tym liczniejsze grupy potencjalnych uchodźców pochodziły z Gruzji (208 osób), Tadżykistanu (103) oraz Syrii (62).

Od początku roku status uchodźcy otrzymały 273 osoby. Byli to głównie obywatele: Syrii - 27 osób, Egiptu - 15 oraz Iraku - 14 osób.

1,6 tys. cudzoziemców otrzymało decyzję negatywną, ponieważ nie spełniali przesłanek m.in. Konwencji Genewskiej. Zgodnie z nią, cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony własnego kraju.

Kolejne 2,9 tys. postępowań o nadanie statusu uchodźcy UdSC umorzył, głównie dlatego, że cudzoziemcy wycofywali wnioski i rezygnowali z tej procedury. Część z nich decydowała się na powrót do swojego kraju.

W prowadzonym przez UdSC ośrodkach każdy cudzoziemiec otrzymuje zakwaterowanie i wyżywienie, a także jednorazowo 140 zł na zakup odzieży i obuwia. Ponadto osobie ubiegającej się o ochronę przysługuje 20 zł miesięcznie na zakup środków higieny osobistej oraz kieszonkowe 50 zł miesięcznie.

Wsparcie medyczne obejmuje opiekę lekarza, pielęgniarki, psychologa oraz stomatologa. Każdy cudzoziemiec ma także prawo do bezpłatnej pomocy prawnej oraz nauki języka polskiego. - Cudzoziemcy mają także zapewniony ekwiwalent pieniężny w zamian za wyżywienie dla dzieci do 6. roku życia oraz dzieci realizujących obowiązek szkolny - powiedziała PAP rzeczniczka Urzędu do Spraw Cudzoziemców Ewa Piechota.

Wsparcie przysługuje także osobom, które nie mogły lub nie chciały trafić do ośrodka. Wysokość świadczeń na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Polski wynosi: w przypadku jednej osoby 750 zł, dwóch - 600 zł na osobę, trzech - 450 zł, czterech i więcej - 375 zł na osobę.

Cudzoziemcy, którzy otrzymają decyzję pozytywną, w ciągu dwóch miesięcy mogą złożyć wniosek o tzw. indywidualny program integracyjny realizowany przez powiatowe jednostki pomocy rodzinie, które nadzoruje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Urząd do Spraw Cudzoziemców (oraz Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji-IOM) zapewnia także pomoc w dobrowolnym powrocie. Mogą się o to ubiegać zarówno osoby, które oczekują na wydanie decyzji ws. nadania statusu uchodźcy, jak i osoby, które otrzymały decyzję o odmowie nadania tego statusu.

Pomoc obejmuje m.in. zakup biletu na podróż, pokrycie opłat związanych z uzyskaniem dokumentu podróży i niezbędnych wiz, a także - w sytuacjach szczególnych - zapewnienie opieki medycznej podczas całej podróży.

Pomocy w dobrowolnym powrocie można udzielić cudzoziemcowi raz na 2 lata.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

I poł. 2015 r. - już 4 tys. wniosków uchodźczych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.