Rząd zajmie się rozszerzeniem składu KNF i powołaniem służby kontrterrorystycznej

Rząd zajmie się rozszerzeniem składu KNF i powołaniem służby kontrterrorystycznej
(fot. Kanclerz99 [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons)
PAP / kk

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem, który zakłada poszerzenie składu Komisji Nadzoru Finansowego o trzech nowych członków, w tym przedstawiciela premiera. Ministrowie omówią też projekt dot. powołania służby kontrerrorystycznej.

Głównym punktem przygotowanego przez resort finansów projektu nowelizacji "niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym" jest rozszerzenie składu KNF o kolejnych trzech członków - przedstawiciela premiera, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i ministra koordynatora służb specjalnych. Dwaj ostatni przedstawiciele nie będą mieć jednak prawa głosu.

Nowe przepisy ustanawiają także ramy prawne na potrzeby przekazywania informacji między KNF, jej członkami oraz innymi organami, m.in. ABW, CBA, Policją i UOKiK.

Projekt zakłada ponadto utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Jak tłumaczą autorzy nowych przepisów, celem Funduszu ma być realizacja dwóch głównych zadań: zwiększenia świadomości finansowej Polaków oraz utworzenia systemu rekompensat dla osób fizycznych, które nabyły obligacje, których emisja lub zbywanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa.

Rekompensacyjna funkcja Funduszu ma polegać na zapewnieniu ochrony inwestorów m.in. w sytuacji, gdy podczas oferowania obligacji osoba nabywająca je została wprowadzona w błąd lub jeśli oferowano jej produkt, który nie był dostosowany do jej potrzeb i wiedzy co do ryzyka takiej inwestycji. Rekompensatą nie będą objęte odsetki, premia i dyskonto.

Na konto Funduszu mają trafiać środki finansowe pochodzące z: kar administracyjnych nałożonych przez KNF, prezesa UOKiK lub Komisję Nadzoru Audytowego (KNA), grzywien orzeczonych przez sąd, nawiązek i świadczeń pieniężnych orzeczonych przez sąd na rzecz Krajowego Depozytu, środków finansowych, które były przedmiotem przepadku orzeczonego przez sąd.

Projekt ma zmienić też sposób finansowania KNF i UKNF. Obecnie zarówno KNF, jak i UKNF są finansowane za pośrednictwem budżetu państwa w całości ze składek i opłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane, co oznacza, że wysokość wydatków jest neutralna dla deficytu budżetowego. Po przekształceniu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w państwową osobę prawną, składki i opłaty wnoszone będą bezpośrednio do UKNF, gdzie KNF będzie organem zarządzającym.

Rząd ma się zająć we wtorek także projektem nowelizacji ustawy o policji. Projekt, który przygotowało ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji zakłada powołanie służby kontrterrorystycznej.

Nowy rodzaj służby ma odpowiadać za działania wobec sprawców, osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Zgodnie z projektem działania kontrterrorystyczne będzie koordynować Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

Projekt przewiduje, że w sytuacji, gdy zaistnieje prawdopodobieństwo uratowania zdrowia, życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa, policjant służby kontrterrorystycznej będzie mógł odstąpić od przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny służby. Takie działania będą mogły być podejmowane w czasie wykonywania zadań służbowych, w stanie wyższej konieczności z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń.

Ministrowie omówią także projekt zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016 - 2020. Resort spraw zagranicznych, który jest autorem zmian, podkreśla, że ich potrzeba wynika z konieczności uspójnienia go ze Strategią Polskiej Polityki Zagranicznej 2017-2021, uwzględnienia nowej sytuacji politycznej w regionach świata, gdzie Polska świadczy pomoc rozwojową oraz dostosowania programu do nowych zobowiązań podejmowanych przez Polskę na forum międzynarodowym.

W projekcie do listy dziesięciu krajów priorytetowych polskiej współpracy rozwojowej został dodany Liban. Ponadto, zgodnie z projektowanymi zmianami, kwestie migracyjne będą brane pod uwagę na wszystkich etapach planowania i wdrażania projektów polskiej współpracy rozwojowej.

W projekcie uwzględniono również utworzony w 2016 r. drugi obszar priorytetowy w zakresie Spójności polityk na rzecz rozwoju tj. "Upowszechnianie i wdrażanie standardów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rząd zajmie się rozszerzeniem składu KNF i powołaniem służby kontrterrorystycznej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.