Czym jest wcielenie Jezusa Chrystusa?

Czym jest wcielenie Jezusa Chrystusa?
(fot. Lawrence OP/flickr.com/CC)
Katechizm Kościoła Katolickiego

Uwikłanie się człowieka niewłaściwie korzystającego z daru wolności ściągnęło na człowieka śmierć. Bóg w Starym Testamencie obiecywał ludziom, że wyzwoli ich z mocy śmierci i przywróci utracone życie z Nim w przyjaźni i miłości. Zapowiadał też, że tego wyzwolenia dokona Mesjasz.

Oczekiwanie spełnienia tej obietnicy budziła w ludziach Biblii (narodzie wybranym) nadzieje, ilekroć pojawiał się ktoś, kto wydawał się być wyjątkowym, czy szczególnym człowiekiem. Takie nadzieje obudziły się na przykład wraz z wystąpieniem Jana Chrzciciela, do którego Żydzi słali poselstwo z zapytaniem: «Kto ty jesteś?». Na pytanie to Jan odpowiedział: «Ja nie jestem Mesjaszem» (J 1, 19-20).

DEON.PL POLECA

Kościół wierzy, że jest nim Jezus Chrystus, który jak wyznajemy w credo nicejsko-konstantynopolitańskim, "dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy". Przyjęcie przez Syna Bożego ludzkiej natury i ludzkiego ciała celem dokonania dzieła zbawienia Kościół nazywa Wcieleniem.

► KKK 461: Kościół opiewa misterium Wcielenia w hymnie przytoczonym przez św. Pawła: To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej.

► KKK 462: O tej samej tajemnicy mówi List do Hebrajczyków: Przeto przychodząc na świat, mówi (Chrystus): Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę... abym spełniał wolę Twoją, Boże (Hbr 10, 5-7).

► KKK 463: Wiara w prawdziwe Wcielenie Syna Bożego jest znakiem wyróżniającym wiarę chrześcijańską: "Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga" (1 J 4, 2). Takie jest od samego początku radosne przekonanie Kościoła, gdy sławi "wielką tajemnicę pobożności" - Chrystusa, który "objawił się w ciele" (1 Tm 3, 16).

  

 (Czytaj więcej w: "Taka jest wiara Kościoła", s. 50-51)

 

  

 

Wiara we Wcielanie Jezusa Chrystusa jest znakiem wyróżniającym chrześcijaństwo od innych religii. Wcielenie Syna Bożego w ludzką naturę jest tajemnicą wiary, dlatego że poczęcie Jezusa nastąpiło poza normalnym, fizjologicznym aktem seksualnym kobiety i mężczyzny. Fakt ten Ewangelia wyjaśnia bardzo lapidarne: Na pytanie Maryi, Matki Jezusa, jak to możliwe, jak to się stanie, usłyszała od anioła Gabriela jedynie: "Dla Boga nie ma nic niemożliwego" (Łk 1, 37). Wyjaśnienie to wskazuje na bezpośrednie działanie Boga za sprawą Ducha Świętego. Uświadamia też, że Ten, którego Maryja poczęła jako człowieka z mocy Ducha Świętego i który prawdziwie stał się Jej Synem, jest wiecznym Synem Boga Ojca. Jest samym Bogiem.

Odwołując się do tajemnicy Wcielenia Kościół wierzy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Ma On w sobie dwie natury: Boską i ludzką. Natury te nie są pomieszane, ale zjednoczone w jednej Osobie Syna Bożego. To jedyne i całkowicie wyjątkowe wydarzenie Wcielenia Syna Bożego nie oznacza więc, że Jezus Chrystus jest częściowo Bogiem i częściowo człowiekiem, ani że jest ono wynikiem niejasnego pomieszania tego, co Boskie, i tego, co ludzkie. Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, pozostając prawdziwie Bogiem. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem".

Tajemnica Wcielenia pozwala człowiekowi uwierzyć, że w osobie Jezusa Chrystusa może dostąpić zbawienia, to znaczy pojednania z Bogiem, wyzwolenia z mocy śmierci, życia z Nim w miłości przez całą wieczność. To wkroczenie Syna Bożego - Jezusa Chrystusa - w ludzką historię rozpoczyna rozwiązanie tragicznej sytuacji trwania w grzechu, który człowieka niszczy i stanowi dla niego ciągłe zagrożenie.

Wyjątkowym okresem roku liturgicznego, w którym Kościół w szczególny sposób rozważa znaczenie tajemnicy Wcielenia, jest czas adwentu i Bożego Narodzenia. Wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa zakłada podejmowany przez człowieka wysiłek pozwalający rozumieć tajemnicę Jego osoby i Jego posłannictwa. Tajemnica ta nazywana jest misterium odkupienia. Misterium to w symbolu wiary wiązane jest z tajemnicą Jego Wcielania (poczęciem i narodzeniem) oraz z Jego Paschą (męką, ukrzyżowaniem, śmiercią, pogrzebem, zstąpieniem do piekieł, zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem). W misterium tym Kościół dostrzega objawienie Ojca w wypowiadanych przez Jezusa słowach i dokonywanych przez Niego czynach zauważanych zarówno w Jego milczeniu, cierpieniu, sposobie bycia i mówienia. Drugi aspekt tego misterium wyraża miłość Boga do ludzi. Miłość tę Jezus wyraził w złożonej na krzyżu za całą ludzkość ofierze swego życia. Dlatego też Kościół naucza, że całe życie Chrystusa było misterium odkupienia, ponieważ wszystko, co Jezus uczynił, powiedział i wycierpiał miało na celu przywrócenie człowieka upadłego, do jego pierwotnego powołania dziecka Bożego.

Zobacz pozostałe teksty na temat osoby Jezusa Chrystusa

  1. Co ma do zaoferowania ludziom Jezus Chrystus?
  2. Jak rozumieć pobyt Jezusa na ziemi?
  3. Jak godzić macierzyństwo z dziewictwem Maryi?
  4. Czy Chrystus musiał przyjąć ludzkiego ciało?
  5. Kim jest Jezus Chrystus
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Czym jest wcielenie Jezusa Chrystusa?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.