Jakie są właściwości natury człowieka?

Jakie są właściwości natury człowieka?
(fot. mac.rj/flickr.com)
Katechizm Kościoła Katolickiego

Jak to możliwe, że stworzony przez Boga człowiek uwikłany jest w czynienia zła? Sąd wobec tej wielkiej Jego hojności Boga wobec człowieka bierze się w świecie zło i niesprawiedliwość?  Dlaczego  deptana  jest i odrzucana miłość? Dlaczego w świecie tak mało sprawiedliwości?

Na pytania te Biblia odpowiada, że źródłem wszystkich nieszczęść, jakie spadły i wciąż spadają na człowieka, jest grzech.

Biblijne  opowiadania  o  stworzeniu człowieka  wskazują  na  istotny  aspekt:  człowiek  został  przez Boga  stworzony  jako  dobry,  przeznaczony  do  szczęścia,  życia  w  przyjaźni ze swym Stwórcą oraz harmonii z sobą i całym  stworzeniem. Kościół interpretując ten stan, nazywa go "stanem łaski" -  świętości  i sprawiedliwości  pierwotnej. Oznaczał on wyposażenie człowieka w szczególne dary nadprzyrodzone, świętość, nieskalanie, wolność od cierpienia i śmierci. Wyrazem tego stanu przyjaźni i zażyłości z Bogiem było umieszczenie człowieka  w ogrodzie.  Człowiek  "uprawiał go i doglądał" (Rdz 2,15), a praca nie była dla niego ciężarem. Stawała się natomiast  obrazem  prawdziwej  współpracy  mężczyzny  i  kobiety  z  Bogiem w doskonaleniu  stworzenia  widzialnego.

► KKK 385: Bóg jest nieskończenie dobry i wszystkie Jego dzieła są dobre. Nikogo jednak nie omija doświadczenie cierpienia i zła obecnego w naturze, które jawią się jako związane z ograniczeniami właściwymi dla stworzeń, a przede wszystkim zagadnienie zła moralnego. Skąd pochodzi zło? "Zmagałem się z zagadnieniem pochodzenia zła. I nie znajdowałem rozwiązania" - mówi św. Augustyn; jego bolesne poszukiwanie zakończy się dopiero wraz z nawróceniem do Boga żywego. "Tajemnica bezbożności" (2 Tes 2, 7) wyjaśnia się bowiem tylko w "tajemnicy pobożności" (1 Tm 3, 16). Objawienie miłości Bożej w Chrystusie pokazało równocześnie zasięg zła i nadzwyczajną obfitość łaski. Musimy więc rozważać zagadnienie początku zła, kierując spojrzenie naszej wiary na Tego, który sam jest jego Zwycięzcą.

► KKK 386: Grzech jest obecny w historii człowieka; na próżno ktoś chciałby go nie zauważać lub nadawać inne nazwy tej mrocznej rzeczywistości. Usiłując zrozumieć grzech, trzeba najpierw uznać głęboką więź człowieka z Bogiem, ponieważ poza tą relacją zło grzechu nie ujawnia się w swojej prawdziwej istocie jako odrzucenie Boga i przeciwstawienie się Mu, ciążąc w dalszym ciągu na życiu człowieka i na historii.

► KKK 390: Opis upadku (Rdz 3) używa języka obrazowego, ale stwierdza wydarzenie pierwotne, fakt, który miał miejsce na początku historii człowieka. Objawienie daje nam pewność wiary, że cała historia ludzka jest naznaczona pierworodną winą, w sposób wolny zaciągniętą przez naszych pierwszych rodziców.

► KKK 397: Człowiek - kuszony przez diabła - pozwolił, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy260Por. Rdz 3,1-11., i nadużywając swojej wolności, okazał nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu. Na tym polegał pierwszy grzech człowieka. W następstwie tego faktu każdy grzech będzie nieposłuszeństwem wobec Boga i brakiem zaufania do Jego dobroci.

► KKK 398: Popełniając ten grzech, człowiek przedłożył siebie nad Boga, a przez to wzgardził Bogiem; wybrał siebie samego przeciw Bogu, przeciw wymaganiom swego stanu jako stworzenia, a zarazem przeciw swemu dobru. Stworzony w stanie świętości, człowiek był przeznaczony do pełnego "przebóstwienia" przez Boga w chwale. Zwiedziony przez diabła, chciał "być jak Bóg", ale "bez Boga i ponad Bogiem, a nie według Boga".

► KKK 399: Pismo święte pokazuje dramatyczne konsekwencje tego pierwszego nieposłuszeństwa. Adam i Ewa tracą natychmiast łaskę pierwotnej świętości  Boją się Boga, utworzyli sobie fałszywy Jego obraz, widząc w Nim Boga zazdrosnego o swoje przywileje.

► KKK 400: Ustalona dzięki pierwotnej sprawiedliwości harmonia, w której żyli, została zniszczona; zostało zerwane panowanie duchowych władz duszy nad ciałem; jedność mężczyzny i kobiety została poddana napięciom relacje będą naznaczone pożądaniem i chęcią panowania. Została zerwana harmonia ze stworzeniem; stworzenie widzialne stało się wrogie i obce człowiekowi. Z powodu człowieka stworzenie "zostało poddane marności" (Rz 8, 20). Na koniec zrealizuje się wyraźnie zapowiedziana konsekwencja nieposłuszeństwa  człowiek "wróci do ziemi, z której został wzięty".

(Czytaj więcej w: "Taka jest wiara Kościoła", s. 44-46)

 

  

 

Z  biblijnych  tekstów  opowiadających o grzechu  człowieka  wynika,  że  skierował  on  swą  wolność  przeciw  Bogu, a  w konsekwencji  także  przeciw  sobie. Efektem tego działania jest zło, które go nieustannie dotyka., W języku religijnym jest ono nazywane grzechem. Jego istotą jest zgoda człowieka na to, by w jego sercu zamarło zaufanie do Stwórcy. Biblia wyjaśnia też, że człowiek, nadużywając swojej  wolności  okazuje  nieposłuszeństwo  i  brak  zaufania  Bogu.  Co  więcej, popełniając  grzech  stawia  siebie  ponad Bogiem. Kwestionuje w ten sposób swoje bycie stworzeniem oraz odrzuca dobro, którym Bóg pragnie go obdarować. Takiego grzechu nieposłuszeństwa wobec Boga dopuścili się pierwsi ludzie. Grzech ten został nazwany grzechem pierworodnym. Przybliżona  na  kartach  Biblii  prawda o grzechu  ukazuje  zatem  dramat  człowieka,  który  odrzucił  miłość  i  przyjaźń ofiarowaną mu przez Boga.

Biblia wyjaśnia przy tym, że sprawcą za istnienia tego zła, które nazywamy grzechem  pierworodnym,  a  także  sprawcą każdego następnego grzechu, jest upadły anioł,  nazywany  też  Szatanem  lub  diabłem. "Kościół naucza, że był on najpierw dobrym aniołem stworzonym przez Boga: Diabeł bowiem i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi. Ich «upadek» polega na wolnym wyborze dokonanym przez te stworzone duchy, które radykalnie i nieodwołalnie odrzuciły Boga i Jego królestwo.

W kontekście opowiadań o grzechu Bóg przekazał ludziom na kartach Biblii zapowiedź, że i w tej sytuacji ich nie opuści. Złożył obietnicę zwycięstwa nad złem oraz podniesienia całej ludzkości z upadku (Rdz 3, 15). Fragment Księgi Rodzaju, który przekazuję tę obietnicę Boga, został nazwany "Protoewangelią". Jest to pierwsza zapowiedź Mesjasza Odkupiciela oraz Jego ostatecznego zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i Szatanem.

 

Przeczytaj pozostałe teksty na temat istoty stworzenia:

  1. Co wnosi w życie wiara w Boga stworzyciela?
  2. Czego dotyczy stwórcze dzieło Boga?
  3. Dlaczego lękamy się uznać Boga z Stwórcę?
  4. Co wyróżnia człowieka spośród innych stworzeń
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Jakie są właściwości natury człowieka?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.