W czym wyraża się apostolskość Kościoła?

W czym wyraża się apostolskość Kościoła?
(fot. -ratamahatta-/flickr.com/CC)
Katechizm Kościoła Katolickiego

Określenie Kościoła mianem "apostolski" wprowadzono do  kościelnego wyznania wiary (credo) w IV wieku. Nad jego rolą i znaczeniem zaczęto jednak dyskutować znacznie później: w dobie średniowiecznych polemik dotyczących tożsamości Kościoła Chrystusowego.

Do tematu powrócono w okresie dyskusji z protestantami podczas reformacji. Kontrreformatorzy uważali, że twórcy reformacji zerwali z Kościołem wywodzącym się od Apostołów i utworzyli nową, własną społeczność. Z dyskusji tej wywodzą się między innymi określenia: "luteranie", "kalwini" itd. Dlaczego sformułowanie "wierzę w apostolski Kościół" jest dla chrześcijan tak ważne?

                                                                        

► KKK 857: Kościół jest apostolski, ponieważ jest zbudowany na Apostołach. Jest on 75 apostolski w potrójnym znaczeniu:

            - był i pozostaje oparty na "fundamencie Apostołów" (Ef 2, 20; Ap 21, 14), świadków wybranych i posłanych przez samego Chrystusa;

DEON.PL POLECA

            - zachowuje i przekazuje, z pomocą Ducha Świętego, który w nim mieszka, nauczanie., dobry depozyt i zdrowe zasady usłyszane od Apostołów;

            - w dalszym ciągu - aż do powrotu Chrystusa - jest nauczany, uświęcany i prowadzony przez Apostołów dzięki tym, którzy są ich następcami w misji pasterskiej, to znaczy Kolegium Biskupów; są w tym wspomagani przez kapłanów w jedności z następcą Piotra, Najwyższym Pasterzem Kościoła. Ty bowiem, wiekuisty Pasterzu, nie opuszczasz swojej owczarni, lecz przez świętych Apostołów otaczasz ją nieustanną opieką, aby kierowali nią ci zwierzchnicy, którym jako namiestnikom swojego Syna zleciłeś władzę pasterską.

► KKK 858       Jezus jest Posłanym Ojca. Na początku swojego posłania "przywołał do siebie tych, których sam chciał... i ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki" (Mk 3,13-14). Od tej chwili będą oni "posłani" (takie jest znaczenie greckiego słowa apostoloi). Jezus kontynuuje w nich swoje własne posłanie: "Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20, 21). Ich posłanie jest więc kontynuacją Jego posłania: "Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje" - mówi Jezus do Dwunastu (Mt 10, 40).

► KKK 859: Jezus włącza Apostołów do swego posłania otrzymanego od Ojca: jak "Syn nie mógłby niczego czynić sam z siebie" (J 5, 19. 30), ale otrzymuje wszystko od Ojca, który Go posłał, tak ci, których Jezus posyła, nie mogą nic uczynić bez Niego, od którego otrzymali nakaz misyjny i moc do jego wypełnienia. Apostołowie Chrystusa wiedzą więc, że są uznani przez Boga za "sługi Nowego Przymierza" (2 Kor 3, 6) i "sługi Boga" (2 Kor 6, 4), że w imieniu Chrystusa "spełniają posłannictwo" (2 Kor 5, 20) i są "sługami Chrystusa i szafarzami tajemnic Bożych" (1 Kor 4, 1).

► KKK 860: W misji Apostołów jest pewien element nieprzekazywalny: są oni wybranymi świadkami Zmartwychwstania i fundamentami Kościoła. Jest jednak 542 także pewien element stały ich misji. Chrystus obiecał im, że pozostanie z nimi aż do skończenia świataPor. Mt 28, 20.. Boskie posłannictwo, powierzone przez Chrystusa Apostołom, trwać będzie do końca wieków, ponieważ Ewangelia, którą mają 765 przekazywać, jest dla Kościoła po wszystkie czasy źródłem całego jego życia. 1536 Dlatego... Apostołowie... zatroszczyli się o to, by ustanowić swych następcówSobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 20..

► KKK 861: Aby powierzona im misja była kontynuowana po ich śmierci, bezpośrednim swoim współpracownikom przekazali, jak w testamencie, zadanie prowadzenia dalej i umacniania rozpoczętego przez siebie dzieła, zalecając im czuwanie nad całą trzodą, w której Duch Święty ich umieścił, aby byli Kościoła Bożego. Ustanowili więc takich mężów, a następnie zarządzili, aby gdy tamci umrą, posługiwanie ich przejęli inni doświadczeni mężowie.

► KKK 862: Jak więc trwa misja powierzona przez Pana indywidualnie Piotrowi, pierwszemu z Apostołów, i ma być przekazywana jego następcom, tak trwa apostolska misja pasterzowania w Kościele, aby była nieprzerwanie sprawowana przez święty stan biskupów. Dlatego Kościół naucza, że biskupi z ustanowienia Bożego stali się następcami Apostołów jako pasterze Kościoła; kto więc ich słucha, słucha Chrystusa, a kto nimi gardzi, gardzi Chrystusem i Tym, który posłał Chrystusa.

► KKK 863: Cały Kościół jest apostolski, ponieważ pozostaje, przez następców św. Piotra i Apostołów, w komunii wiary i życia ze swoim początkiem. Cały Kościół jest apostolski, ponieważ jest "posłany" na cały świat. Wszyscy członkowie, choć na różne sposoby, uczestniczą w tym posłaniu. Powołanie chrześcijańskie jest również ze swojej natury powołaniem do apostolstwa". "Apostolstwem" nazywa się wszelką działalność Ciała Mistycznego", która zmierza do rozszerzenia Królestwa Chrystusa po całej ziemi.

► KKK 864: Chrystus posłany przez Ojca jest źródłem i początkiem całego apostolstwa w Kościele", jest więc oczywiste, że skuteczność apostolstwa zarówno tych, zostali wyświęceni, jak i świeckich, zależy od ich żywego zjednoczenia z Chrystusem. Stosownie do powołań, wymagań czasów i darów Ducha Świętego apostolstwo przyjmuje bardzo zróżnicowane formy. Zawsze jednak miłość, czerpana przede wszystkim z Eucharystii, jest jakby duszą całego apostolstwa.

► KKK 865: Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski w swojej głębokiej i ostatecznej tożsamości, ponieważ już w nim istnieje i wypełni się na końcu czasów "Królestwo niebieskie", "Królestwo Boże", które przyszło w Osobie Chrystusa i wzrasta w sposób tajemniczy w sercach tych, którzy są w Niego wszczepieni, aż do jego eschatologicznego ukazania się w całej pełni. Wówczas wszyscy ludzie odkupieni przez Niego, uczynieni w Nim "świętymi i nieskalanymi przed Jego obliczem w miłości, zostaną zgromadzeni jako jedyny Lud Boży, "Małżonka Baranka" (Ap 21, 9), "Miasto święte... zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga" (Ap 21, 10-11); "a mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka" (Ap 21, 14).

(Czytaj więcej w: "Taka jest wiara Kościoła"", s. 71)

 

 

Sformułowanie "wierzę w apostolski Kościół" odwołuje się do wiary, iż Kościół zbudowany jest na Apostołach, wybranych świadków Jego zmartwychwstania.

Apostolskość posiada potrójne znaczenie. Kościół:

  • "był  i  pozostaje  oparty  na  "fundamencie Apostołów" (Ef 2, 20; Ap 21, 14),  świadków  wybranych  i  posłanych przez samego Chrystusa; 
  • zachowuje  i  przekazuje  z  pomocą Ducha Świętego, który w nim mieszka,  nauczanie,  depozyt wiary i zasady życia przekazane przez Jezusa Apostołom; 
  • jest nauczany, uświęcany  i  prowadzony  przez następców Apostołów  - biskupów i wspomagających ich w wypełnianiu tego posłannictwa kapłanów, którzy pozostających w jedności z następcą Piotra, Najwyższym Pasterzem Kościoła.
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

W czym wyraża się apostolskość Kościoła?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.