Czy rzeczywiście Kościół jest święty?

Czy rzeczywiście Kościół jest święty?
(fot. brefoto /flickr.com/CC)
Katechizm Kościoła Katolickiego

Znane są dość powszechnie sytuacje, które zdają się zaprzeczać temu, co powtarzamy w niedzielnym wyznaniu wiary: wierzę … w święty Kościół. W jaki sposób godzić niedzielne wyznanie wiary z codziennymi doświadczeniami zła i grzeszności doświadczanych w Kościele.

Poprawne rozumienie tej prawdy o Kościele domaga ważnego rozróżnienia. W rozważaniach kwestii związanych z wyznawaną wiarą w "święty Kościół" należy pamiętać, że o Kościele mówimy przede wszystkim ze względu na założyciela Kościoła: Jezusa Chrystusa. To dzięki Chrystusowi Kościół żyje i uczestniczy w wypełnianiu Jego posłannictwa do świata. To obecność i świętość Chrystusa, którą obdarowuje Kościół, sprawia, że jest on święty, a nie ludzie Kościoła. Ci ostatni jedynie uczestniczą w świętości, którą Jezus Chrystus obdarowuje Kościół. Co więcej, często zdarza się, że ludzie Kościoła zawodzą zarówno Chrystusa, jak też wszystkich oczekujących od nich świadectwa przynależności do Chrystusa i świętego Kościoła.
► KKK 823: Kościół... uznawany jest przez wiarę za niezachwianie święty. Albowiem 459 Chrystus, Syn Boży, który wraz z Ojcem i Duchem Świętym doznaje czci jako 796 «sam jeden Święty», umiłował Kościół jako oblubienicę swoją, siebie samego zań wydając, aby go uświęcić; złączył go też ze sobą jako ciało swoje i hojnie obdarzył darem Ducha Świętego na chwałę Bożą. Kościół jest więc świętym Ludem Bożym, a jego członkowie są nazywani "świętymi  
► KKK 824: Kościół zjednoczony z Chrystusem jest uświęcany przez Niego; przez Niego i w Nim staje się on również uświęcający: Uświęcenie człowieka w Chrystusie i uwielbienie Boga... jest celem wszystkich innych dzieł Kościoła. "To właśnie w Kościele złożona została pełnia środków zbawienia. W nim "dzięki łasce Bożej osiągamy świętość ..
► KKK 825: Kościół już na ziemi naznaczony jest prawdziwą, choć niedoskonałą jeszcze świętością. Członkowie Kościoła powinni dążyć do doskonałej 670 świętości: "Wyposażeni w tyle i tak potężnych środków zbawienia, wszyscy wierni chrześcijanie jakiejkolwiek sytuacji życiowej oraz stanu powołani są przez Pana, każdy na właściwej sobie drodze, do świętości doskonałej, jak i sam Ojciec doskonały jest.
► KKK 826: Miłość jest duszą świętości, do której wszyscy są powołani, kieruje wszystkimi środkami uświęcenia, formuje je i do celu prowadzi.
Zrozumiałam, że skoro Kościół jest ciałem złożonym z różnych członków, to nie brak mu najbardziej niezbędnego, najszlachetniejszego ze wszystkich. Zrozumiałam, że Kościół posiada Serce i że to Serce płonie Miłością. Zrozumiałam, że jedynie Miłość pobudza członki Kościoła do działania i gdyby przypadkiem zabrakło Miłości, Apostołowie przestaliby głosić Ewangelię, Męczennicy nie chcieliby przelewać swojej krwi... Zrozumiałam, że Miłość zamyka w 864sobie wszystkie powołania, że Miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i wszystkie miejsca... jednym słowem, jest wieczna! (Św. Teresa od Dzieciątka Jezus).
► KKK 827: A podczas gdy Chrystus, «święty, niewinny, niepokalany», nie znał grzechu, lecz przyszedł dla przebłagania jedynie za grzechy ludu, Kościół obejmujący w łonie swoim grzeszników, święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie. Wszyscy członkowie Kościoła, łącznie z pełniącymi w nim urzędy, muszą uznawać się za grzeszników. We wszystkich kąkol grzechu jest jeszcze zmieszany z dobrym ziarnem ewangelicznym aż do końca wieków. Kościół gromadzi więc grzeszników objętych już zbawieniem Chrystusa, zawsze jednak znajdujących się w drodze do uświęcenia:
Kościół jest więc święty, chociaż w swoim łonie obejmuje grzeszników, albowiem cieszy się nie innym życiem, jak życiem łaski; jeśli jego członki karmią się nią, uświęcają się, jeśli zaś odwracają się od niej, obciążają się grzechami i winami, które stoją na przeszkodzie w rozszerzaniu się jego promiennej świętości. Dlatego Kościół cierpi i czyni pokutę za te grzechy, mając władzę uwalniania od nich swoich synów przez Krew Chrystusa i dar Ducha Świętego.
► KKK 828: Kanonizując niektórych wiernych, to znaczy ogłaszając w sposób uroczysty, że ci wierni praktykowali heroicznie cnoty i żyli w wierności łasce Bożej, Kościół uznaje moc Ducha świętości, który jest w nim, oraz umacnia nadzieję wiernych, dając im świętych jako wzory i orędowników. "W ciągu całej historii Kościoła w okolicznościach najtrudniejszych święte i święci byli zawsze źródłem i początkiem odnowy. Istotnie, świętość Kościoła jest tajemniczym źródłem i nieomylną miarą jego apostolskiego zaangażowania oraz misyjnego zapału.
► KKK 829: Podczas gdy Kościół w osobie Najświętszej Maryi Panny już osiąga doskonałość, dzięki której istnieje nieskalany i bez zmazy, chrześcijanie ciągle jeszcze starają się usilnie o to, aby przezwyciężając grzech wzrastać w świętości;  dlatego wznoszą swoje oczy ku Maryi. W Niej Kościół jest już cały święty.
 
(Czytaj więcej w: "Taka jest wiara Kościoła", s. 68-70)
 
 
 
 • Kościół jest święty dlatego, że Jego założycielem jest najświętszy Bóg. 
 • Kościół jest święty także dlatego, że nierozerwalnie jest z nim związany  Jezus  Chrystus oraz  żyjący  w nim i udzielający  mu  swej  miłości  i mocy Duch  Święty.
 • Świętość Kościoła jest owocem miłości, której  Duch  Święty  mu  udziela. 
 • Kościół jest święty także dlatego, że Chrystus powierzył mu przekazywanie zbawienia za pośrednictwem sakramentów i innych posług.
 • Wezwanie do udziału w świętości Kościoła Chrystus skierował do wszystkich ochrzczonych.
  
Katechezy na temat Kościoła Katolickiego
 1. Dlaczego w swym życiu religijnym chrześcijanie poświęcają tak wiele uwagi Kościołowi?
 2. Dlaczego Kościół nazywamy ludem Bożym?
 3. Dlaczego Kościół nazywamy Ciałem Chrystusa?
 4. Dlaczego Kościół nazywamy świątynią Ducha Świętego?
 5. Co Kościół ma do zaoferowania współczesnemu światu?
 6. Czy rzeczywiście Kościół jest święty?
 7. Co znaczy powszechność (katolickość) Kościoła?
 8. W czym wyraża się apostolskość Kościoła?
 9. Kościół to …?
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Czy rzeczywiście Kościół jest święty?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.