Świeccy asystujący przy ślubach? Pod kilkoma warunkami

Świeccy asystujący przy ślubach? Pod kilkoma warunkami
(fot. Beatriz Pérez Moya / Unsplash)
DEON.pl

Nowa watykańska instrukcja o parafiach zawiera pewien szczególnie zaskakujący punkt.

Rozdział IX. instrukcji „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła” jest poświęcony funkcjom i posługom, które mogą pełnić w parafii wierni świeccy. Są one dokładnie zdefiniowane.

W punkcie 94. czytamy, że „oprócz okazjonalnej współpracy, którą każda osoba dobrej woli – nawet nieochrzczona – może zaofiarować w codziennej działalności parafialnej, istnieją pewne stałe zadania, w ramach których wierni na pewien czas przyjmują odpowiedzialność za posługi we wspólnocie parafialnej. Można pomyśleć, na przykład, o katechetach, ministrantach, wychowawcach pracujących w grupach i stowarzyszeniach, pracownikach charytatywnych oraz o tych, którzy poświęcają się w różnego rodzaju poradniach lub centrach wsparcia, bądź którzy odwiedzają chorych”.

Świeccy mogą także pomagać w sprawowaniu liturgii jako lektorzy lub akolici, co przypomina punkt 97. Informuje on także o „szafarzach nadzwyczajnych”, którzy mogą pełnić funkcje zastępcze. Jeśli w parafii nie ma szafarzy, to w ich zastępstwie mogą te czynności pełnić inni świeccy. Należy do przewodniczenie modlitwom liturgicznym, a także asystowanie przy udzielaniu chrztu, rozdawanie Komunii świętej, o czym informuje Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 230 (§ 3).

Tam, gdzie to doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy, także świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie, mianowicie: posługę słowa, przewodniczyć modlitwom liturgicznym, udzielać chrztu a także rozdzielać Komunię świętą, zgodnie z przepisami prawa.

Świeccy mogą także w szczególnych okolicznościach dokonywać wystawienia Najświętszego Sakramentu (Kan. 943 KPK). Watykańska instrukcja dodaje, że „świeccy, o których mowa, powinni pozostawać w pełnej komunii z Kościołem katolickim, otrzymać odpowiednią formację do wypełnienia funkcji, do której zostali powołani, a także zachowywać się wzorowo w życiu osobistym i duszpasterskim, co czyni ich wiarygodnymi w sprawowaniu posługi”.

Co ciekawe świeccy nie będący diakonami lub osobami konsekrowanymi, także mogą asystować przy udzielaniu sakramentów. Czytamy o tym w punkcie 98:

  1. Oprócz funkcji lektorów i akolitów ustanowionych na stałe, biskup, w swoim roztropnym osądzie, może oficjalnie powierzyć niektóre zadania diakonom, osobom konsekrowanym oraz wiernym świeckim, pod przewodnictwem i odpowiedzialnością proboszcza, jak na przykład:

1°. Celebracje Liturgii Słowa w niedziele i dni świąteczne nakazane, kiedy „z braku świętego szafarza albo z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii”. Chodzi o wyjątkową ewentualność, do której można się uciec jedynie w okolicznościach rzeczywistej niemożliwości i zawsze dbając o powierzenie tych liturgii diakonom, gdyby byli obecni;

2°. Sprawowanie chrztu, uwzględniając, że „zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup, prezbiter i diakon”, oraz że przepis kan. 861 § 2 stanowi wyjątek, do oceny według uznania miejscowego ordynariusza;

3°. Celebracje obrzędu pogrzebowego, zgodnie z postanowieniami nr. 19 Praenotanda dell’Ordo exsequiarum..

Najciekawszy w tej perspektywie jest punkt nr 100., który zezwala wiernym na asystowanie przy zawieraniu małżeństw. Jest jednak bardzo istotny warunek: w miejscu udzielania małżeństwa, „nie ma kapłanów i diakonów”, a świeckiego do asystowania deleguje biskup po uzyskaniu zezwolenia Stolicy Apostolskiej, po pozytywnej opinii Konferencji Episkopatu.

Świeccy mogą także „przepowiadać w kościele lub kaplicy, jeżeli wymagają tego okoliczności, konieczność lub szczególny przypadek” i „w sposób zgodny z prawem lub z przepisami liturgicznymi oraz przy zachowaniu klauzul w nich zawartych” (pkt. 99). Nie mogą jednak „w żadnym wypadku” głosić homilii podczas Eucharystii.

 

 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Damian Wąsek

Kościół ze swej natury jest organizmem wymagającym nieustannej odnowy.

Od początku swojego pontyfikatu przypomina o tym papież Franciszek, którego styl i podjęte reformy można odczytać jako wezwanie do pogłębienia namysłu nad metodami zarządzania wspólnotą eklezjalną.

Książka ks....

Skomentuj artykuł

Świeccy asystujący przy ślubach? Pod kilkoma warunkami
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.