Co znaczy wierzyć w Boga?

Co znaczy wierzyć w Boga?
(fot. Digital Plus Art & Photo/flickr.com)
Katechizm Kościoła Katolickiego

Chrześcijanie wierzą, że treść wyznawanej wiary (depozyt wiary) objawił ludziom Bóg. W przekazie treści wiary odsłonił przed ludźmi rąbek tajemnicy swej boskiej natury oraz swoje zamiary i pragnienia wobec człowieka. Do najważniejszych tajemnic Bożego objawienia należy to, co Bóg powiedział człowiekowi o sobie.

Jedno z pierwszych, a zarazem najważniejszych objawień się Boga człowiekowi relacjonuje autor Księgi Wyjścia (3, 6 i  nn.).  Opowiada,  jak  Bóg  objawił  się Mojżeszowi w krzewie, który płonął, ale się nie spalał. W objawieniu tym ważne było  ukazanie  przez  Boga  swej  natury: "JESTEM, KTÓRY JESTEM". "JESTEM Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba" (Wj 3, 6). Bóg jest Bogiem ojców, jest Osobą, Tym, który wzywał i prowadził patriarchów  w  ich  wędrówkach.  

  • KKK 199: "Wierzę w Boga" to pierwsze stwierdzenie wyznania wiary jest także najbardziej podstawowe. Cały Symbol wiary mówi o Bogu, a jeśli mówi również o człowieku i o świecie, to czyni to w odniesieniu do Boga. Wszystkie artykuły Credo zależą od pierwszego, tak jak wszystkie przykazania są rozwinięciempierwszego. Pozostałe artykuły pozwalają lepiej poznać Boga, tak jak On stopniowo objawiał się ludziom. "Wierni składają przede wszystkim wyznanie wiary w Boga".
  • KKK 207: Objawiając swoje  imię  Bóg  objawia  równocześnie swoją wierność, która nie ma ani początku,  ani  końca,  obejmuje  zarówno  przeszłość  («Jestem  Bogiem  ojca  twego», Wj 3, 6), jak i przyszłość («Ja będę z tobą», Wj 3, 12). Bóg, który objawia swoje imię «Ja Jestem», objawia się jako Bóg, który jest zawsze przy swoim ludzie, aby go zbawić.
  • KKK 214: Bóg, "Ten, Który Jest", objawił się Izraelowi jako Ten, który jest "bogaty w łaskę i wierność" (Wj 34, 6). Te dwa pojęcia wyrażają w sposób zwarty bogactwo imienia Bożego. We wszystkich swych dziełach Bóg pokazuje swoją życzliwość, dobroć, łaskę, miłość, ale także swoją wiarygodność, stałość, wierność, prawdę.

(Czytaj więcej w: "Taka jest wiara Kościoła", s. 29-30).

 

Rzeczywistość wiary chrześcijańskiej starał się wytłumaczyć żyjący na przełomie II i III wieku wybitny obrońca wiary chrześcijańskiej - nazwany później ojcem Kościoła - Tertulian. Pisał on, że "jeżeli Bóg nie jest jeden, to go w ogóle nie ma". Dla Tertuliana znaczyło to, że coś, co jest największe, nie może mieć równego. Określenie "jeden" oznacza tu, że nie ma innego boga czy kilku bogów poza żywym, Jedynym Bogiem - Jahwe. Tym samym wiara w jednego Boga ukazuje całkowicie pewną zasadę, przyczynę  świata,  ukazuje  Boga,  który nie musi rywalizować z innymi bóstwami i potwierdzać wobec nich swojej wyższości. Jest też odpowiedzią na wszelkie dualistyczne koncepcje, według których obok odwiecznie  istniejącego  dobra,  istnieje odwiecznie również pierwiastek zła.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Co znaczy wierzyć w Boga?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.