Czym jest Tradycja, a czym Pismo Święte?

Czym jest Tradycja, a czym Pismo Święte?
(fot. NYC Wanderer/flickr.com)
Katechizm Kościoła Katolickiego

Kontakt ze słowem Bożym jest spotkanie ze wspólnotą Kościoła, która z polecenia Bożego na przestrzeni wieków strzegła słowa Bożego jak najcenniejszego skarbu i czuwała nad jego niezafałszowanym przekazaniem. Czy wiemy, w jaki sposób słowo Boże dotarło do ludzi?

 

Odpowiedź chrześcijańska: treść wiary: Istnieją dwa uznane przez Kościół sposoby przekazywania Ewangelii Bożej: - przez przekaz ustny, który zapoczątkowali Apostołowie w dniu Zesłania Ducha, głosząc zebranym wiarę w Jezusa Chrystusa, który był obiecanym Mesjaszem; - na piśmie - w tej formie pod natchnieniem Ducha utrwalono Dobrą Nowinę o zbawieniu.

Pierwszy sposób określany jest jako Tradycja; forma druga to Pismo Święte. Obie te formy ściśle się ze sobą łączą, komunikują i uzupełniają, ponieważ wyrastają z tego samego źródła, jak również zwracają się ku temu samemu celowi. Tradycja swymi korzeniami sięga czasów apostolskich. Stanowi ona przekaz tego, co uczniowie otrzymali z nauczania i przykładu Jezusa, a także to, czego nauczył ich Duch Święty. Pierwsze pokolenie chrześcijan nie miało jeszcze spisanego Nowego Testamentu - sam więc Nowy Testament poświadcza istnienie żywej Tradycji.

Drugi sposób docierania do ludzi Ewangelii Bożej związany jest z formą dokumentu spisanego. Dokument ten nazywamy Pismem Świętym albo Biblią. Dla wierzących jego znaczenie wynika z przekonania, że zawarte w nim treści zostały utrwalone pod szczególnym nadzorem, nazywanym w Kościele "natchnieniem" Ducha Świętego.

(Czytaj więcej w "Taka jest wiara Kościoła", s. 19-24)

  • KKK 74 Bóg "pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tm 2, 4), czyli Chrystusa Jezusa. Jest więc konieczne, by Chrystus był głoszony wszystkim narodom i wszystkim ludziom, i by w ten sposób Objawienie docierało aż na krańce świata. Bóg najłaskawiej postanowił, aby to, co dla zbawienia wszystkich narodów objawił, pozostało na zawsze zachowane w całości i przekazywane było wszystkim pokoleniom.
  • KKK 75 Chrystus Pan, w którym całe Objawienie Boga najwyższego znajduje swe dopełnienie, polecił Apostołom, by Ewangelię przyobiecaną przedtem przez Proroków, którą sam wypełnił i ustami własnymi obwieścił, głosili wszystkim, jako źródło wszelkiej prawdy zbawiennej i normy moralnej, przekazując im dary Boże".
  • KKK 76 Przekazywanie Ewangelii, zgodnie z nakazem Pana, dokonuje się dwoma sposobami:

Ustnie: za pośrednictwem Apostołów, którzy nauczaniem ustnym, przykładami i instytucjami przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa, z Jego zachowania się i czynów, albo czego nauczyli się od Ducha Świętego;
Pisemnie: "przez tych Apostołów i mężów apostolskich, którzy wspierani natchnieniem tegoż Ducha Świętego, na piśmie utrwalili wieść o zbawieniu.

  • KKK 77 Aby Ewangelia była zawsze w swej całości i żywotności w Kościele zachowywana, zostawili apostołowie biskupów jako następców swoich przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie. Rzeczywiście, nauczanie apostolskie, które w szczególny sposób wyrażone jest w księgach natchnionych, miało być zachowane w ciągłym następstwie aż do czasów ostatecznych.
  • KKK 78 To żywe przekazywanie, wypełniane w Duchu Świętym, jest nazywane Tradycją w odróżnieniu od Pisma świętego, z którym jednak jest ściśle powiązane. Przez Tradycję Kościół w swej nauce, w swym życiu i kulcie uwiecznia i przekazuje wszystkim pokoleniom to wszystko, czym on jest, i to wszystko, w co wierzy". Wypowiedzi Ojców świętych świadczą o obecności tej życiodajnej Tradycji, której bogactwa przelewają się w działalność i życie wierzącego i modlącego się Kościoła.
  • KKK 79 W ten sposób udzielanie się Ojca, którego dokonał On przez swoje Słowo w Duchu Świętym, pozostaje obecne i aktywne w Kościele: Bóg, który niegdyś przemówił, rozmawia bez przerwy z Oblubienicą swego Syna ukochanego, a Duch Święty, przez którego żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w świecie, wprowadza wiernych we wszelką prawdę oraz sprawia, że słowo Chrystusowe obficie w nich mieszka.
     
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Czym jest Tradycja, a czym Pismo Święte?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.