Dlaczego Kościół nazywamy ludem Bożym?

Dlaczego Kościół nazywamy ludem Bożym?
(fot. DavidDennisPhotos.com/flickr.com/CC)
Katechizm Kościoła Katolickiego

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w historii zbawienia. Poszukiwania takie domagają się porzucenia socjologicznego patrzenia na Kościół i widzenia w nim jedynie społeczności uformowanej na wzór innych społeczności ludzkich. Ważne jest też w tej kwestii sięgnięcie do Bożego objawienia, dzięki któremu możliwe jest odczytanie Bożego zamiaru związanego z powołaniem i istnieniem w świecie Kościoła.

W poszukiwaniu tożsamości Kościoła trzeba sięgnąć do początków samej historii zbawienia, do odwiecznego zamysłu Boga. Zamysł ten został zapowiedziany już na początku dziejów świata, a później przeprowadzany w historii narodu izraelskiego. Jego wypełnianie rozpoczęło się w tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, ukazane zostało światu w dniu Zesłania Ducha Świętego. Natomiast ostateczne wypełnienie całego zbawczego planu Boga nastąpi na końcu wieków - przy sądzie ostatecznym.

Tajemnicę Kościoła wyraził święty Piotr mówiąc o wierzących: "Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia dozna" (1 P 2, 9-10).

► KKK 782: Lud Boży posiada cechy charakterystyczne, które zdecydowanie odróżniają go od ugrupowań religijnych, etnicznych, politycznych czy kulturowych w historii:

DEON.PL POLECA

            - Jest on ludem Bożym: Bóg nie jest własnością żadnego narodu. To On nabył dla siebie lud tych, którzy kiedyś nie byli ludem: "wybrane plemię, królewskie kapłaństwo, naród święty" (1 P 2, 9);

            - Członkiem tego ludu staje się człowiek nie przez narodzenie fizyczne, ale przez "narodzenie z wysoka", "z wody i z Ducha" (J 3, 3-5), to znaczy przez wiarę w Chrystusa i chrzest;

            - Zwierzchnikiem (Głową) tego ludu jest Jezus Chrystus (namaszczony, Mesjasz); ponieważ to samo namaszczenie, czyli Duch Święty, spływa z Głowy na Ciało, dlatego jest on ludem mesjańskim;

            - Udziałem tego ludu jest godność i wolność synów Bożych, w których sercach Duch Święty mieszka jak w świątyni";

            - Jego prawem jest nowe przykazanie miłości, tak jak umiłował nas sam Chrystus. Jest to "nowe" prawo Ducha Świętego;

            - Jest posłany, aby być solą ziemi i światłem świata. Stanowi dla całego rodzaju ludzkiego potężny zalążek jedności, nadziei i zbawienia.

            - Jego celem jest Królestwo Boże, zapoczątkowane na ziemi przez samego Boga, mające rozszerzać się coraz dalej, aż na końcu wieków dopełnione zostanie również przez Boga.

► KKK 783: Jezus Chrystus jest Tym, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i ustanowił "Kapłanem, Prorokiem i Królem". Cały lud Boży uczestniczy w tych trzech funkcjach Chrystusa i ponosi odpowiedzialność za posłanie i służbę, jakie z nich wynikają.

KKK 784: Wchodząc do ludu Bożego przez wiarę i chrzest, otrzymuje się uczestnictwo w szczególnym powołaniu tego ludu: w jego powołaniu kapłańskim: Chrystus Pan, Kapłan wzięty spośród ludzi, nowy lud «uczynił królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swemu». Ochrzczeni bowiem poświęceni są przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym, jako dom duchowy i święte kapłaństwo.

KKK 785: Święty lud Boży uczestniczy także w funkcji prorockiej Chrystusa. Dokonuje się to przede wszystkim przez nadprzyrodzony zmysł wiary, który jest zmysłem całego ludu Bożego, świeckich i hierarchii, gdy niezachwianie trwa przy wierze raz podanej świętym, gdy pogłębia jej rozumienie i staje się świadkiem Chrystusa pośród tego świata.

KKK 786: Wreszcie lud Boży uczestniczy w królewskiej funkcji Chrystusa. Chrystus urzeczywistnia swoją królewskość, przyciągając do siebie wszystkich ludzi przez swoją Śmierć i swoje Zmartwychwstanie. Chrystus, Król i Pan wszechświata, stał się sługą wszystkich, "nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20, 28). Dla chrześcijanina służyć Mu- znaczy panować, szczególnie w ubogich i cierpiących", w których Kościół rozpoznaje obraz swego ubogiego i cierpiącego Założyciela. Lud Boży urzeczywistnia swoją godność królewską, żyjąc zgodnie z tym powołaniem do służby z Chrystusem. Wszystkim odrodzonym w Chrystusie znak krzyża nadaje królewską godność, namaszczenie zaś Duchem Świętym konsekruje ich na kapłanów. Wszyscy zatem chrześcijanie napełnieni Duchem i mądrością powinni być świadomi, że oprócz szczególnych zadań Naszego Urzędu przysługuje im godność królewska oraz udział w funkcji kapłańskiej. Cóż jest bowiem bardziej królewskiego niż to, że dusza potrafi kierować swoim ciałem w poddaniu Bogu? Cóż jest bardziej kapłańskiego, jak poświęcić Panu czyste sumienie i składać na ołtarzu serca nieskalane ofiary pobożności?

(Czytaj więcej w: "Taka jest wiara Kościoła", s. 64-66)

 

  

Lud Boży najpierw tworzyli wszyscy Izraelici. Do Kościoła - nowego ludu Bożego wprowadza Chrystus każdego, kto przez wiarę i chrzest ma udział w Jego zbawczym dziele. Przez zapoczątkowaną na chrzcie wiarę chrześcijanin winien odkrywać swe miejsce w Kościele oraz rolą, jaka ma w nim do spełnienia. Chodzi o oddawanie czci Bogu Jedynemu, co jest wyrazem udziału w funkcji kapłańskiej Jezusa Chrystusa. Ponadto chrześcijanin przez swą przynależność do ludu Bożego głosi swoją wiernością Bogu ewangelię Chrystusowa i w ten sposób uczestniczy w funkcji prorockiej Chrystusa. Wreszcie poprzez dzieła miłości troszczy się o potrzebujących, pokrzywdzonych i bezbronnych uczestniczy w funkcji królewskiej Jezusa. Wypełnianie tego posłannictwa jest znakiem rozpoznania przez wierzącego "zamysłu Boga", którym jest doprowadzenie wszystkich ludzi do uczestnictwa w Jego życiu, czyli udział w życiu zbawionych.

Katechezy na temat Kościoła Katolickiego

  1. Dlaczego w swym życiu religijnym chrześcijanie poświęcają tak wiele uwagi Kościołowi?
  2. Dlaczego Kościół nazywamy ludem Bożym?
  3. Dlaczego Kościół nazywamy Ciałem Chrystusa?
  4. Dlaczego Kościół nazywamy świątynią Ducha Świętego?
  5. Co Kościół ma do zaoferowania współczesnemu światu?
  6. Czy rzeczywiście Kościół jest święty?
  7. Co znaczy powszechność (katolickość) Kościoła?
  8. W czym wyraża się apostolskość Kościoła?
  9. Kościół to …?
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Dlaczego Kościół nazywamy ludem Bożym?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.