Co Kościół ma do zaoferowania światu?

Co Kościół ma do zaoferowania światu?
(fot. The Instant Classicâ„¢/flickr.comCC)
Katechizm Kościoła Katolickiego

Kościół jest dla świata znakiem ukazującym zarówno jego boskie pochodzenie, jak i wypełnianie objawionych przez Jezusa Chrystusa Bożych planów wobec świata i wobec poszczególnych ludzi. Wypełnianie tych zamiarów możliwe jest dzięki obecności i działaniu w Kościele Ducha Świętego. To Jego obecność sprawia, że Kościół mimo słabości tworzących go ludzi może światu ofiarować dar Bożego życia. W jaki sposób Kościół objawia światu swoje posłannictwo?

           

Swe posłannictwo Kościół objawia światu w przebogatej różnorodności, której źródłem jest jego pochodzenie od Chrystusa. Istotę posłannictwa Kościoła wyrażają cztery jego nierozdzielne i ze sobą połączone przymioty. Dzięki nim Kościół rozpoznawany jest jako: jeden, święty, powszechny i apostolski. Właściwości tych Kościół nie posiada ich sam z siebie. W przymioty te uposażył Kościół Chrystus przez Ducha Świętego.

Kościół jest jeden

DEON.PL POLECA

► KKK 813: Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło: Największym wzorem i zasadą tej tajemnicy jest jedność jednego Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym, w Troistości Osób. Kościół jest jeden ze względu na swego Założyciela: Syn Wcielony, Książę pokoju, pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez krzyż swój, przywracając wszystkim jedność w jednym Ludzie i w jednym Ciele. Kościół jest jeden ze względu na swoją duszę: Duch Święty, który mieszka w wierzących i napełnia cały Kościół oraz nim kieruje, jest sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak dogłębnie wszystkich zespala w Chrystusie, że jest zasadą jedności Kościoła. Jedność należy więc do istoty Kościoła:

► KKK 814: Od początku ten jeden Kościół ukazuje się jednak w wielkiej różnorodności, która pochodzi zarówno z rozmaitości darów Bożych, jak i wielości otrzymujących je osób. W jedności Ludu Bożego gromadzi się różnorodność narodów i kultur. Wśród członków Kościoła istnieje różnorodność darów, zadań, sytuacji i sposobów życia: We wspólnocie kościelnej prawomocnie istnieją partykularne Kościoły, korzystające z własnej tradycji. Wielkie bogactwo tej różnorodności nie sprzeciwia się jedności Kościoła. To grzech i ciężar jego konsekwencji zagraża nieustannie darowi jedności. Apostoł wzywa więc do zachowania "jedności Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój" (Ef 4, 3).

► KKK 815: Jakie są więzy jedności Kościoła? "Na to. . . wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości" (Kol 3,14). Jedność Kościoła pielgrzymującego jest zapewniana także przez widzialne więzy komunii:

            - wyznanie jednej wiary otrzymanej od Apostołów;

            - wspólne celebrowanie kultu Bożego, przede wszystkim sakramentów;

            - sukcesję apostolską za pośrednictwem sakramentu święceń, która to sukcesja strzeże braterskiej zgody rodziny Bożej.

► KKK 816: To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy... który Zbawiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi, zlecając jemu i pozostałym Apostołom, aby go krzewili i nim kierowali... Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie (communio.

Dekret o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II wyjaśnia: "Pełnię bowiem zbawczych środków osiągnąć można jedynie w katolickim Kościele, który stanowi powszechną pomoc do zbawienia. Wierzymy mianowicie, że jednemu Kolegium Apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr, powierzył Pan wszystkie dobra Nowego Przymierza celem utworzenia jednego Ciała Chrystusowego na ziemi, z którym powinni zjednoczyć się całkowicie wszyscy, już w jakiś sposób przynależący do Ludu Bożego .

Rany zadane jedności

► KKK 817: Istotnie, w tym jednym i jedynym Kościele Bożym już od samego początku powstały pewne rozłamy, które Apostoł surowo karci jako godne potępienia. W następnych zaś wiekach zrodziły się jeszcze większe spory, a niemałe społeczności odłączyły się od pełnej wspólnoty (communio) z Kościołem katolickim, często nie bez winy ludzi z jednej i drugiej strony. Rozłamy, które ranią jedność Ciała Chrystusa (wyróżnia się herezję, apostazję i schizmę, nie dokonują się bez grzechów ludzi:

Gdzie jest grzech, tam zjawia się wielość, tam schizma, tam herezja, tam niezgoda. Gdzie natomiast jest cnota, tam jest jedność, tam wspólnota, która sprawia, że wszyscy wierzący mają jedno ciało i jedną duszę.

► KKK 818: Tych, którzy rodzą się dzisiaj we wspólnotach powstałych na skutek rozłamów i przepajają się wiarą w Chrystusa, nie można obwiniać o grzech odłączenia. A Kościół katolicki otacza ich braterskim szacunkiem i miłością... Usprawiedliwieni z wiary przez chrzest należą do Ciała Chrystusa, dlatego też ich należne im imię chrześcijańskie, a synowie Kościoła katolickiego słusznie ich uważają za braci w Panu.

► KKK 819: Ponadto, liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy istnieją poza widzialnymi granicami Kościoła powszechnego: spisane słowo Boże, życie w łasce, wiara, nadzieja, miłość oraz inne wewnętrzne dary Ducha Świętego oraz widzialne elementy. Duch Chrystusa posługuje się tymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi jako środkami zbawienia, których moc pochodzi z pełni łaski i prawdy, jaką Chrystus powierzył Kościołowi powszechnemu. Wszystkie te dobra pochodzą od Chrystusa i prowadzą do Niego oraz "nakłaniają do jedności katolickiej.

► KKK 820: Chrystus od początku użyczył (jedności) swemu Kościołowi; wierzymy, że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z dniem każdym wzrasta aż do skończenia wieków.. Chrystus zawsze udziela swemu Kościołowi daru jedności, ale Kościół musi zawsze modlić się i pracować, by strzec, umacniać i doskonalić jedność, której Chrystus pragnie dla niego. Dlatego sam Jezus modlił się w godzinie swojej męki i nie przestaje modlić się do Ojca o jedność swoich uczniów: "...aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał" (J 17, 21). Pragnienie ponownego odnalezienia jedności wszystkich chrześcijan jest darem Chrystusa i wezwaniem Ducha Świętego

► KKK 821: Aby jak najlepiej odpowiedzieć na te wymagania, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

            - stała odnowa Kościoła w coraz większej wierności jego powołaniu. Taka odnowa jest mocą ruchu zmierzającego do jedności;

            - nawrócenie serca, by wieść życie w duchu Ewangelii, ponieważ to niewierność członków wobec daru Chrystusa powoduje podziały;

            - wspólna modlitwa, ponieważ nawrócenie serca i świętość życia łącznie z publicznymi i prywatnymi modlitwami o jedność chrześcijan należy uznać za duszę całego ruchu ekumenicznego, a słusznie można je zwać ekumenizmem duchowym;

            - wzajemne poznanie braterskie;

            - formacja ekumeniczna wiernych, a zwłaszcza kapłanów;

            - dialog między teologami i spotkania między chrześcijanami różnych Kościołów i wspólnot;

            - współpraca między chrześcijanami w różnych dziedzinach służby ludziom.

► KKK 822:  przywrócenie jedności powinien troszczyć się cały Kościół, zarówno wierni, jak i ich pasterze. Trzeba jednak mieć świadomość, że ten święty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego i jedynego Kościoła Chrystusowego przekracza ludzkie siły i zdolności". Dlatego więc pokładamy całą naszą nadzieję "w modlitwie Chrystusa za Kościół, w miłości Ojca ku nam, w mocy Ducha Świętego.

 (Czytaj więcej w: "Taka jest wiara Kościoła", s. 66-68).

 

   

 

► Jedność jest Boża zasadą wewnętrznej niepodzielności Kościoła. Ten charakterystyczny rys nadał mu Jezus Chrystus. On też jest Głową Kościoła, którego "duszą" jest Duch Święty.

► Warunkiem pełnej i prawdziwej jedności Kościoła jest zjednoczenie z Trójcą Święta.

► Jedność Kościoła będzie autentycznym świadectwem dla rozbitego i skłóconego świata.

► Znakami jedności wspólnoty Kościoła są:

    - chrzest;

    - wyznawanie jednej i tej samej wiary apostolskiej;

    - sprawowanie kultu - szczególnie sakramentów Kościoła;

    - trwanie w łączności z papieżem i biskupami.

Katechezy na temat Kościoła Katolickiego

  1. Dlaczego w swym życiu religijnym chrześcijanie poświęcają tak wiele uwagi Kościołowi?
  2. Dlaczego Kościół nazywamy ludem Bożym?
  3. Dlaczego Kościół nazywamy Ciałem Chrystusa?
  4. Dlaczego Kościół nazywamy świątynią Ducha Świętego?
  5. Co Kościół ma do zaoferowania współczesnemu światu?
  6. Czy rzeczywiście Kościół jest święty?
  7. Co znaczy powszechność (katolickość) Kościoła?
  8. W czym wyraża się apostolskość Kościoła?
  9. Kościół to …?
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Co Kościół ma do zaoferowania światu?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.