Tego dnia świętują

Jak wiele rzymskich imion jest to pierwotne cognomen, utworzone z imiesłowu przeszłego biernego Adauctus 'pomnożony' (czasownik adaugeo 'powiększam, pomnażam'). Imię to spotykamy w inskrypcjach zarówno jako męskie: Adauctus, jak i żeńskie; Adaucta. Znamy też pochodne imiona Adauctianus (216 r.) i żeńskie...

Zobacz więcej o: Adaukt
Obchodzi imieniny:
30 sierpnia
Obchodzi imieniny:
30 sierpnia
Obchodzi imieniny:
30 sierpnia

Imię żeńskie pochodzenia łacińskiego; zarówno forma męska, jak i żeńska, tj. Gaudentius i Gaudentia utworzone zostały jako cognomina od imiesłowu gaudens, -tis 'weselący się, radujący się'. W Polsce potwierdzone w XIII i XIV w., szczególnie na Śląsku. W wiekach późniejszych i obecnie używane bywa jako...

Zobacz więcej o: Gaudencja
Obchodzi imieniny:
30 sierpnia

Jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa myr-n 'maść pachnąca, pachnidło, lekarstwo'. Imię to nosił wybitny rzeźbiarz grecki (ok. poł. V w. przed Chr.), twórca rzeźby Dyskobol. Pierwszy opanował sztukę przedstawiania ciała w ruchu. W Polsce imię to pojawia się rzadko. Używa go m.in. pisarz współczesny...

Zobacz więcej o: Miron (Myron)
Obchodzi imieniny:
17 sierpnia,
30 sierpnia

To imię biblijne, z hebr. riwqah, ribhkah o niejasnym znaczeniu. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Rebecca, ang. Rebekah, fr. Rébecca, niem. Rebekka, ros. Rewekka, wł. Rebecca. Poza biblijną Rebeką posiadamy obecnie także świętą tego imienia z czasów nowszych. Jest ona m.in. świadkiem tego, że chrześcijaństwo...

Zobacz więcej o: Rebeka
Obchodzi imieniny:
30 sierpnia

Jest to imię kobiece; wywodzi się z języka łacińskiego. Łac. Rosa to użyty jako cognomen wyraz pospolity rosa, -ae 'róża'. W Polsce imię rzadko używane i zawsze mieszane z imieniem Rozalia. Formą spieszczoną jest Różyczka, a gwarową Rózia. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Rosa, ang., niem. Rosa, Rose, fr....

Zobacz więcej o: Róża
Obchodzi imieniny:
6 marca,
23 sierpnia,
30 sierpnia,
4 września
Obchodzi imieniny:
30 sierpnia

Staropolskiej imię męskie, po raz pierwszy odnotowane w XV wieku. Imię Szczęsny wywodzi się od słowa "szczęśliwy" i jest uważane za odpowiednik znaczeniowy łacińskiego imienia: Feliks.Wydaje się, że początkowo Szczęsny był formą potoczną, natomiast imię Felix występo­wało w kontekstach łacińskich. W...

Zobacz więcej o: Szczęsny
Obchodzi imieniny:
30 sierpnia

Jest to imię pochodzenia greckiego. Greckie Theókl-s, od którego Tekla jest formą żeńską, utworzone zostało od przymiotnika theókl-s, theókleia. Pierwszy człon złożenia (theós) znaczy 'Bóg', a drugi człon -kléos 'sława, chwała'. W chrześcijaństwie zachodnim imię to nigdy nie uzyskało zbyt szerokiego...

Zobacz więcej o: Tekla
Obchodzi imieniny:
30 sierpnia,
23 września,
7 października,
15 października