Szukana litera: "k"

Imię pochodzenia greckiego; żeński odpowiednik męskiego imienia KALIKST. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Callixta, wł. Callista. Kaliksta, męczennica z Cezarei Kapadockiej. Nie znały jej martyrologia Hieronimiańskie, Adona i Usuarda, ale wspominali Beda, Raban Maur i Martyrologium Rzymskie. Miała być towarzyszką...

Zobacz więcej o: Kaliksta
Obchodzi imieniny:
14 sierpnia,
14 października

Imię pochodzenia greckiego, występujące w formach: Kal-meros, Kalh-meros, Kalímeros; złożone jest z członów: kal- (od przymiotnika kálos) 'piękny' i rzeczownika h-méra 'dzień'. Kalimerus to zatem człowiek 'pięknego dnia'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Calimerus, Calemerus, Calhemerus, gr. Kal-meros, Kalimeros,...

Zobacz więcej o: Kalimer(Us)
Obchodzi imieniny:

Jest to imię złożone pochodzenia greckiego, podobnie jak imiona: Kalímer, Kalíkl-s, Kallímachos. Zawiera w członie pierwszym temat przymiotnika kalós 'piękny', a w drugim temat rzeczownika nik- 'zwycięstwo'. Jako wyraz pospolity kallín-kos znaczy 'świętujący zwycięstwo, zwycięski'. Pochodzi ono od imienia...

Zobacz więcej o: Kalina
Obchodzi imieniny:
11 lipca

Jest to imię złożone pochodzenia greckiego, podobnie jak imiona: Kalímer, Kalíkl-s, Kallímachos. Zawiera w członie pierwszym temat przymiotnika kalós 'piękny', a w drugim temat rzeczownika nik- 'zwycięstwo'. Jako wyraz pospolity kallín-kos znaczy 'świętujący zwycięstwo, zwycięski'. Istniało też odpowiednie...

Zobacz więcej o: Kalinik
Obchodzi imieniny:

Jest to znane greckie imię mitologiczne jednej z muz (muzy poezji epickiej). Składa się ono z członów: kali- (od przymiotnika kalos) 'piękny' i -óps (gen. opós) 'głos, krzyk, lament'. Zatem Kalióp- to 'niewiasta o pięknym głosie, wypowiadająca piękne słowa'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Calliope, Calliopa,...

Zobacz więcej o: Kaliope
Obchodzi imieniny:

Jest to imię pochodzenia greckiego, utworzone od imienia muzy poezji epickiej - Kalióp-. Zatem Kaliopiusz oznacza człowieka 'poświęconego muzie Kaliope'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Caliopius, Calliopius. Kaliopiusz, męczennik. Mówi o nim menologium cesarza Bazylego Bułgarobójcy. Miał pochodzić z Pompeiopolis,...

Zobacz więcej o: Kaliopiusz
Obchodzi imieniny:

Jest to imię złożone pochodzenia greckiego. Składa się z elementów: kali- (od przymiotnika kalós) 'piękny' i -stratós 'wojsko'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Callistratus, gr. Kallístratos, fr. Callistrate, ros. Kallistrat. Kalistrat i towarzysze, męczennicy. Martyrologium Rzymskie wspomina ich w dniu...

Zobacz więcej o: Kalistrat
Obchodzi imieniny:
10 października
Obchodzi imieniny:
11 lipca

Imię pochodzenia greckiego, złożone z elementów: kalós- 'piękny' i -kairós 'moment, czas szczęśliwy'. W inskrypcjach już wystepuje z -e (Kalók-ros), pochodzącym z monoftongizacji -ai. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Calocerus, gr. Kalókairos, Kalokeros, fr. Calocer. Hagiografowie wymieniają trzech świętych,...

Zobacz więcej o: Kalocer
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia greckiego, złożone z elementów: kalo- 'piękny' i -géros (od rzeczownika gér-n) 'stary, starzec'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Calogerus, gr. Kalóg-ros, fr. Calogere, wł. Calogero. Hagiografowie włoscy doliczyli się dziewięciu świętych, którzy nosić mieli to imię. Nie należy jednak zapominać...

Zobacz więcej o: Kaloger
Obchodzi imieniny: