Tego dnia świętują

Jest to imię, które dobrze znamy z historii starożytnej, jako jedno z imion dynastycznych Achemenidów w Persji. Możemy je uważać za pochodzące z jęz. perskiego, od słowa khuru 'tron, stolica', z greckiego od słowa kyros 'moc, władza, panowanie, autorytet' lub hebrajskiego od słowa kôresh / hhâras 'słońce'. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Cyrus
Obchodzi imieniny:
31 stycznia,
12 września

Imię męskie późnogreckie. Eusébeios to pierwotnie przymiotnik użyty dla określenia jednego z miesięcy na cześć cesarza rzymskiego Antonina Piusa (= Pobożnego). Gramatycznie utworzony jest od starszego przymiotnika eusebés 'pobożny, sprawiedliwy'. Ze średniowiecza spotykamy u nas tylko jednego księdza...

Zobacz więcej o: Euzebiusz
Obchodzi imieniny:
31 stycznia,
12 lipca,
2 sierpnia,
14 sierpnia,
26 września,
3 października,
16 grudnia

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia

Jest toimię męskie. Pochodzi od nazwy miejscowości, z której pochodził św. Franciszek Ksawery (Javier). Początkowo używane tylko w złożeniu z Franciszkiem (analogicznie do Kantego). Oboczna, bardziej archaiczna pisownia - Xawery.Franciszek Ksawery. Z pochodzenia był Baskiem. Jego rodzina należała do...

Zobacz więcej o: Ksawery
Obchodzi imieniny:
31 stycznia,
3 grudnia

Jest to imię pochodzenia germańskiego. W pierwszym członie zawarty jest element hlut- (chlod-, chlud-) 'sławny', a w drugim -wik (-wig) 'walka, bitwa'. Było to częste imię królów frankońskich, które pierwotnie zapisywano jako Clodvig, Clodwig, Chlodwig, Chludwig. Po zaniku nagłosowego ch- powstała forma...

Zobacz więcej o: Ludwik
Obchodzi imieniny:
31 stycznia,
15 marca,
28 kwietnia,
19 sierpnia,
25 sierpnia,
9 października

Jest to imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się z rodowego cognomen jednej z gałęzi rodu Claudia. Najczęstszym praenomen w tym rodzie był Marcus, od którego Marcellus bezpośrednio się wywodzi (sufiks -ellus). Ród Marcelli był pierwotnie rodem plebejskim, a z czasem stał się patrycjuszowskim. Ze starożytności...

Zobacz więcej o: Marceli
Obchodzi imieniny:
31 stycznia,
19 lutego,
10 marca,
9 kwietnia,
14 lipca,
17 lipca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego (Marcellinus); wywodzi się z cognomen utworzonego od nomen gentilicium Marcelli (zob. MARCELI) za pomocą sufiksu -inus, który oznacza przynależność, pochodzenie. W Polsce znane od XI w. i mieszane bywa z Marcelim. Te same osoby (biskupi) wspominane są raz z imieniem...

Zobacz więcej o: Marcelin
Obchodzi imieniny:
31 stycznia,
26 kwietnia,
2 czerwca,
14 lipca

Jest to forma żeńska imienia MARCELIN. Obok imienia Marcelina jest też w użyciu imię MARCELA. W Polsce są to imiona rzadko spotykane, od których formą zdrobniałą jest Marcysia, Marcelka. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Marcellina, fr. Marcelline, niem. Marcellina, Marzeline, wł. Marcellina. Marcelina...

Zobacz więcej o: Marcelina
Obchodzi imieniny:
9 stycznia,
31 stycznia,
26 kwietnia,
14 lipca,
17 lipca

Chrześcijańskie imię greckie (Pétros), pochodzące od rzeczownika pospolitego pétra 'skała, opoka'. Jest odpowiednikiem aramejskiego wyrazu kefas 'skała, opoka', użytego w funkcji przydomka. Należy do najwcześniejszych imion chrześcijańskich. W Polsce jest to bardzo popularne imię męskie od najdawniejszych...

Zobacz więcej o: Piotr
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
18 stycznia,
28 stycznia,
31 stycznia,
5 lutego,
8 lutego,
21 lutego,
22 lutego,
23 lutego,
24 lutego,
2 marca,
23 marca,
27 kwietnia,
29 kwietnia,
8 maja,
13 maja,
19 maja,
2 czerwca,
23 czerwca,
29 czerwca,
2 lipca,
7 lipca,
12 lipca,
30 lipca,
1 sierpnia,
12 sierpnia,
19 sierpnia,
9 września,
12 września,
25 września,
19 października,
16 listopada,
21 listopada,
4 grudnia,
21 grudnia,
25 grudnia

Jest to dwuczłonowe imię pochodzenia słowiańskiego. Jako człon pierwszy użyty jest przysłówek spyci- 'nadaremnie' (por. staro-cerkiewno-słowiańskie spyti 'nadaremnie'), a jako drugi - rzeczownik -gniew. Jest to jedno z najstarszych polskich imion. Poświadczone jest od r. 1145. Jego formą zdrobniałą była...

Zobacz więcej o: Spycigniew
Obchodzi imieniny:
31 stycznia

Jest to imię wywodzące się z łacińskiego nomen gentilicium Virgilius, czyli 'członek rodu Virgilia'. Takie gentilicium nosił słynny antyczny poeta Publius Virgilius Maro. Przypuszcza się, że gentilicium Vergilius / Virgilius pochodzi z języka etruskiego. Imię to w Polsce bardzo rzadko jest używane. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Wirgiliusz (Wergiliusz)
Obchodzi imieniny:
31 stycznia,
27 listopada