Tego dnia świętują

Imię żeńskie, u nas pochodzenia kościelnego, najprawdopodobniej za pośrednictwem czeskim z niem. Agnes, a to z łac. Agnes. W łacinie prawdopodobnie z greckiego (por. gr. hagné, agné - 'czysta, dziewicza', ale to nie całkiem pewne). Przyrostek -ka w Agnieszka dodany już został na gruncie słowiańskim (czeskim...

Zobacz więcej o: Agnieszka
Obchodzi imieniny:
21 stycznia,
28 stycznia,
5 lutego,
2 marca,
6 marca,
20 kwietnia,
17 czerwca

Imię pochodzenia łacińskiego: Augustinus, utworzone od przydomka Augustus, nadanego Oktawianowi przez senat. Augustus to pierwotnie przymiotnik od rzeczownika augur, który oznaczał 'uświęcony przez (dobre) przepowiednie, znaki' lub 'przedsięwzięty pod sprzyjającymi znakami'. Ten przymiotnik nadawano...

Zobacz więcej o: Augustyn
Obchodzi imieniny:
28 stycznia,
29 kwietnia,
19 maja,
28 maja,
28 sierpnia

Jest to imię łacińskie, cognomen od nomen gentilicium Flavius, utworzone za pomocą sufiksu -anus. Nomen gentilicium Flavius z kolei pochodzi od cognomen Flavus 'płowy'. Cognomina utworzone od nomen gentilicium za pomocą przyrostka -anus przyjmowali adoptowani dodając je do pełnego nazwiska adoptującego. W...

Zobacz więcej o: Flawian
Obchodzi imieniny:
28 stycznia,
22 grudnia

Jest to imię męskie pochodzenia germańskiego, częste w Hiszpanii. Składa się z członu hild- 'walka, potyczka' i -funs 'gotowy'. Ildefons zatem to -gotów do walki-. W dawnej Polsce imię nie występuje. Pojawia się pod wpływem obcym pod koniec XVIII w. W pierwszej połowie XIX w. imię zaczyna być modne....

Zobacz więcej o: Ildefons
Obchodzi imieniny:
23 stycznia,
28 stycznia

Jest to imię biblijne. Pochodzi z hebrajskiego Jehudit 'Żydówka, chwaląca'. W piśmiennictwie greckim imię występuje w formie Judith, podobnie też w łac. Wulgacie Judith. W Polsce imię poświadczone w 1085 r. w formie Judyt. Ta forma pojawia się w pieśniach religijnych, np. w -Godzinkach- Judyt wojująca......

Zobacz więcej o: Judyta
Obchodzi imieniny:
7 stycznia,
9 stycznia,
28 stycznia,
16 lutego,
6 maja,
2 września,
18 października,
14 listopada,
10 grudnia

Imię łacińskie pochodzące od imienia Juliusz (Julius), utworzone za pomocą przyrostka -anus. Taki przyrostek dodawali do swego nomen gentilicium wyzwoleńcy i adoptowani. Utworzone w ten sposób cognomen dodawali z kolei do pełnego nazwiska pana lub adoptującego, który przyjmował ich do swego rodu. Znamy...

Zobacz więcej o: Julian
Obchodzi imieniny:
7 stycznia,
9 stycznia,
27 stycznia,
28 stycznia,
12 lutego,
17 lutego,
27 lutego,
8 marca,
4 lipca,
19 sierpnia,
2 września,
18 października

Jest to imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się je od wyrazu pospolitego starogermańskiego karl (charal, charel, carl) 'małżonek, mąż'. Swoją popularność, najpierw wśród panujących, a potem wśród różnych warstw społecznych, zawdzięcza cesarzowi Karolowi Wielkiemu (742-812), twórcy potęgi państwa frankońskiego...

Zobacz więcej o: Karol
Obchodzi imieniny:
28 stycznia,
3 czerwca,
4 czerwca,
4 listopada

Imię pochodzenia greckiego: Le-nidas / Le-níd-s; złożone jest z członów: lé-n- 'lew' oraz z sufiksu patronimicznego -idas / -ides. Le-nidas / Le-nides to 'pochodzący od Leona, z rodu Leona'. Znamy to imię z dziejów starożytnych; nosił je król Sparty Leonidas (V w. przed Chr.), słynny z bitwy pod Termopilami. W...

Zobacz więcej o: Leonidas
Obchodzi imieniny:
28 stycznia

Chrześcijańskie imię greckie (Pétros), pochodzące od rzeczownika pospolitego pétra 'skała, opoka'. Jest odpowiednikiem aramejskiego wyrazu kefas 'skała, opoka', użytego w funkcji przydomka. Należy do najwcześniejszych imion chrześcijańskich. W Polsce jest to bardzo popularne imię męskie od najdawniejszych...

Zobacz więcej o: Piotr
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
18 stycznia,
28 stycznia,
31 stycznia,
5 lutego,
8 lutego,
21 lutego,
22 lutego,
23 lutego,
24 lutego,
2 marca,
23 marca,
27 kwietnia,
29 kwietnia,
8 maja,
13 maja,
19 maja,
2 czerwca,
23 czerwca,
29 czerwca,
2 lipca,
7 lipca,
12 lipca,
30 lipca,
1 sierpnia,
12 sierpnia,
19 sierpnia,
9 września,
12 września,
25 września,
19 października,
16 listopada,
21 listopada,
4 grudnia,
21 grudnia,
25 grudnia
Obchodzi imieniny:
28 stycznia

Jest to zromanizowana forma germańskiego imienia Hrodgar, Hrodger. W pierwszym członie występuje element hrot- / hrod- / rod- 'sława', a w drugim -ger / -gar (gockie gairu) 'oszczep'. Było to imię m.in. normandzkich książąt, twórców Królestwa Sycylii. W XVIII w. nosił je sławny astronom Rudjer Josip...

Zobacz więcej o: Roger (Ruger)
Obchodzi imieniny:
28 stycznia,
15 listopada

Imię to wywodzi się z języka aramejskiego od słowa toma 'bliźniak' (por. gr. didymos). W piśmiennictwie greckim występują formy: Th-mas lub Didymos. Z greki imię dostało się do łaciny, a stąd do innych języków. W Polsce imię występuje od czasów średniowiecznych. Formy spieszczone to: Tomaszek, Tomek,...

Zobacz więcej o: Tomasz
Obchodzi imieniny:
28 stycznia,
7 marca,
22 czerwca,
3 lipca,
22 września,
18 listopada,
21 grudnia,
29 grudnia
Obchodzi imieniny:
16 stycznia,
28 stycznia,
29 stycznia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie nomen gentilicium. Valerius to pierwotnie 'człowiek z rodu Valeria'. Nazwa rodu wywodzi się prawdopodobnie z języka etruskiego. U niektórych pisarzy starożytnych ród Valeria ma nazwę Valesia (np. u Owidiusza, Ep. ex Ponto 3, 2, 105). Imię Walery pojawia...

Zobacz więcej o: Walery
Obchodzi imieniny:
28 stycznia,
14 czerwca,
27 listopada